Stortinget - Møte tirsdag den 30. januar 2018

Dato: 30.01.2018
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:08:16]

  Erklæring fra regjeringen

 • Sak nr. 3 [10:34:51]

  Redegjørelse av helseministeren om tilgangsstyring og informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst. (Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen)

 • Sak nr. 2 [11:48:12]

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innst. 107 S (2017–2018))

 • Sak nr. 4 [11:48:30]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helseministeren: «Konsensuspanelet vedrørende legemiddelassistert rehabilitering, LAR, under svangerskapet har avgitt sin rapport 27. november 2017. Panelet viser til at så lenge en ikke kan utelukke en mulig skadelig virkning av legemidler i LAR, så må føre-var-prinsippet gjelde. Det anbefales behandlingsalternativer for gravide med opioidavhengighet som ikke innebærer bruk av opioider eller andre legemidler med fosterskadelig potensial. Det vises til at omkring halvparten av barna som fødes av kvinner som er i LAR vil utvikle neonatalt abstinens-syndrom, NAS. Sikkerheten for bruk av LAR-medikamenter i svangerskapet er ikke dokumentert. Krav til undersøkelse av mulige fosterskader ved introduksjon av et legemiddel er i dag sterkere enn for LAR-medikamentene. Panelet anbefaler nedtrapping eller avslutning av LAR under graviditet, og åpner for pålegg om bruk av prevensjon for kvinner i LAR. Hvordan vil statsråden følge opp rapporten»?

 • Sak nr. 5 [12:32:07]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helseministeren: «Folkehelseinstituttet har i ein nyleg studie påvist at dei fleste med vanlege psykiske lidingar i Noreg ikkje blir behandla. Blant dei som hadde depresjon, hadde to tredjedelar korkje fått depresjonsdiagnose eller behandling fordi dei anten ikkje hadde oppsøkt hjelp eller problema ikkje vart fanga opp av helsepersonell. Blant dei som hadde ei angstliding, hadde om lag 80 prosent anten ikkje hatt kontakt med helsetenesta eller ikkje fått hjelp då dei gjekk til lege. Statistikk frå Helsedirektoratet, jf. Dagens Medisin 15. august 2017, viser at omkring ein tredjedel av tilvisingane til behandling i psykisk helsevern for vaksne blir avviste. Det er dobbelt så stor risiko for å bli avvist i psykisk helsevern for vaksne som til ortopedisk undersøking. Kva gjer regjeringa for å sikre fullverdig helsehjelp for personar med psykiske lidingar og for å rette opp forskjellsbehandling etter diagnose?»

 • Sak nr. 6 [13:23:46]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram (Innst. 102 S (2017–2018), jf. Dokument 8:36 S (2017–2018))

 • Sak nr. 7 [13:29:42]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning (Innst. 98 S (2017–2018), jf. Dokument 8:54 S (2017–2018))

 • Sak nr. 8 [14:10:14]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen (Innst. 101 S (2017–2018), jf. Dokument 8:57 S (2017–2018))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.05.