Stortinget - Møte lørdag den 17. desember 2016

Dato: 17.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:02:02]

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 – lovsaker (Innst. 4 L (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016–2017))

 • Sak nr. 2 [09:02:26]

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 (Innst. 3 S (2016–2017), jf. Prop. 1 LS (2016-2017) og Prop. 1 S (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [12:10:46]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16 (Innst. 12 S (2016–2017), jf. Prop. 1 S (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [16:13:55]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet (Innst. 116 S (2016–2017), jf. Prop. 20 S (2016–2017))

 • Sak nr. 5 [16:14:07]

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m (Innst. 118 S (2016–2017), jf. Prop. 19 S (2016–2017), kap. 1137)

 • Sak nr. 6 [16:14:20]

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Innst. 117 S (2016–2017), jf. Prop. 25 S (2016–2017), kap. 925 og 927)

 • Sak nr. 7 [16:14:51]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Innst. 142 S (2016–2017), jf. Prop. 29 S (2016–2017), kap. 542)

 • Sak nr. 8 [16:15:05]

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet (Innst. 129 S (2016–2017), jf. Prop. 31 S (2016–2017))

 • Sak nr. 9 [16:15:18]

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet (Innst. 141 S (2016–2017), jf. Prop. 30 S (2016–2017), kap. 456 og 3456)

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.49.