Stortinget - Møte tirsdag den 13. desember 2016

Dato: 13.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:02:20]

    Innstilling fra næringskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11 (Innst. 8 S (2016–2017), jf. Prop. 1 S (2016–2017))

  • Sak nr. 2 [14:08:02]

    Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17) (Innst. 13 S (2016–2017), jf. Prop. 1 S (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017))

  • Voteringer

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.59.