Stortinget - Møte fredag den 2. desember 2016

Dato: 02.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:02:26]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m. (Innst. 80 L (2016–2017), jf. Prop. 105 L (2015–2016))

 • Sak nr. 2 [09:50:52]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel (Innst. 98 L (2016–2017), jf. Prop. 14 L (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [09:54:49]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret (Innst. 100 L (2016–2017), jf. Prop. 15 L (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [09:56:26]

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om endringer i politiloven (midlertidig bevæpning (Innst. 81 L (2016–2017), jf. Prop. 107 L (2015–2016))

 • Sak nr. 5 [10:08:38]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse (Innst. 82 L (2016–2017), jf. Prop. 108 L (2015–2016))

 • Sak nr. 6 [10:10:58]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker (Innst. 78 L (2016–2017), jf. Prop. 117 L (2015–2016))

 • Sak nr. 7 [10:16:18]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen (Innst. 67 L (2016–2017), jf. Prop. 155 L (2015–2016))

 • Sak nr. 8 [10:26:22]

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Ola Elvestuen om innsynsrett i kongehuset (Innst. 83 S (2016–2017), jf. Dokument 8:78 S (2015–2016))

 • Sak nr. 9 [10:33:32]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater (Innst. 85 L (2016–2017), jf. Dokument 8:88 L (2015–2016))

 • Sak nr. 10 [10:40:10]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren (Innst. 79 S (2016–2017), jf. Dokument 8:94 S (2015–2016))

 • Sak nr. 11 [10:40:28]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om personvern for barn og ungdom (Innst. 70 S (2016–2017), jf. Dokument 8:113 S (2015–2016))

 • Sak nr. 12 [11:26:18]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å styrke ordningen med fri rettshjelp (Innst. 74 S (2016–2017), jf. Dokument 8:97 S (2015–2016))

 • Sak nr. 13 [11:43:31]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Knut Storberget, Ruth Grung, Lise Wiik og Kari Henriksen om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning (Innst. 75 S (2016–2017), jf. Dokument 8:109 S (2015–2016))

 • Sak nr. 14 [11:52:15]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet (Innst. 86 L (2016–2017), jf. Prop. 111 L (2015–2016))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.19.