Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2016

Dato: 01.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Sak nr. 3 [11:18:50]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i veglova (Vegtilsynet) (Innst. 66 L (2016–2017), jf. Prop. 160 L (2015–2016))