Stortinget - Møte tirsdag den 29. november 2016

Dato: 29.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:51]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015 (Innst. 90 S (2016–2017), jf. Meld. St. 37 (2015–2016))

 • Sak nr. 2 [10:42:00]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Eirin Sund, Jan Bøhler, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim om en mer aktiv boligpolitikk (Innst. 95 S (2016–2017), jf. Dokument 8:89 S (2015–2016))

 • Sak nr. 3 [12:04:14]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Innst. 84 S (2016–2017), jf. Meld. St. 27 (2015–2016))

 • Sak nr. 4 [13:01:09]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Postsektoren i endring (Innst. 76 S (2016–2017), jf. Meld. St. 31 (2015–2016))

 • Sak nr. 5 [14:32:57]

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett kurs - Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning (Innst. 72 S (2016–2017), jf. Meld. St. 35 (2015–2016))

 • Sak nr. 6 [15:25:21]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) (Innst. 41 L (2016–2017), jf. Prop. 129 L (2015–2016))

 • Sak nr. 7 [15:27:43]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy (Innst. 39 S (2016–2017), jf. Prop. 144 S (2015–2016))

 • Sak nr. 8 [15:28:10]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland, Magne Rommetveit, Karianne O. Tung, Kjell-Idar Juvik og Tone-Helen Toften om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip (Innst. 73 S (2016–2017), jf. Dokument 8:99 S (2015–2016))

 • Sak nr. 9 [16:12:35]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering (Innst. 57 S (2016–2017), jf. Meld. St. 34 (2015–2016))

 • Sak nr. 10 [17:06:05]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Berg-Hansen, Marianne Aasen, Jorodd Asphjell og Ruth Grung om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom (Innst. 71 S (2016–2017), jf. Dokument 8:111 S (2015–2016))

 • Sak nr. 11 [17:34:07]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg, Snorre Serigstad Valen, Tore Hagebakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Odd Omland om en ny norsk romstrategi (Innst. 97 S (2016–2017), jf. Dokument 8:122 S (2015–2016))

 • Sak nr. 12 [18:29:28]

  Stortingets vedtak til lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven) (Lovvedtak 8 (2016–2017), jf. Innst. 56 L (2016–2017) og Prop. 150 L (2015–2016))

 • Sak nr. 13 [18:29:51]

  Stortingets vedtak til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (Lovvedtak 9 (2016–2017), jf. Innst. 65 L (2016–2017) og Prop. 164 L (2015–2016))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.23.