Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2016

Dato: 10.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Olav Djupvik

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant for Oppland Kristelig Folkeparti, Olav Djupvik, er gått bort. Han døde 31. mai i år, 85 år gammel.

Olav Djupvik ble født i Blaker 5. februar 1931. Han kom fra en lærerfamilie og valgte også selv lærergjerningen for sitt yrkesaktive liv. Etter å ha arbeidet som lærer i Oslo, Askim og Rendalen kom han i 1970 til Lillehammer. Her ble han boende resten av livet.

Han engasjerte seg politisk i Kristelig Folkeparti og møtte i formannskapet i Lillehammer i to perioder. I 1977 ble han valgt inn på Stortinget fra Oppland fylke.

Oppland har aldri vært noe typisk Kristelig Folkeparti-fylke, og med Olav Djupvik fikk fylkeslaget sin første stortingsrepresentant. Som skolemann var det naturlig at han fikk plass i det som den gang het kirke- og undervisningskomiteen.

Partiet gikk noe tilbake i oppslutning ved stortingsvalget i 1981, og Kristelig Folkeparti-mandatet i Oppland var ett av dem som da gikk tapt. Dermed ble det bare én periode på Stortinget for Olav Djupvik.

Når Olav Djupvik engasjerte seg i en sak, var det med hele seg. Kampen mot abort var en slik. I valgkampen i 1981 var han en kompromissløs motstander av at Kristelig Folkeparti skulle engasjere seg i en regjering som ikke ville forplikte seg til å avskaffe den abortloven som var blitt vedtatt i 1978. Etter at Høyre fristilte sine representanter, var det klart at en slik endring ikke ville komme, og Kristelig Folkeparti ble i første omgang stående utenfor Willoch-regjeringen. Da partiet så gikk inn i regjeringen i 1983, meldte Olav Djupvik seg ut av partiet.

Frem til han ble pensjonert i 1996, arbeidet han som pedagogisk konsulent, skoleinspektør og skolesjef i Lillehammer kommune. I 1976 ga han ut debattboka «Hva lærer våre barn i skolen? Kortfattet håndbok for skole og hjem» på Luther Forlag.

Både som person og politiker var Olav Djupvik en person som sto fast mot det han mente var urett, uten hensyn til hva det ville koste ham. Det står respekt av engasjementet fra en mann som med stor rett ville kunne kalles en stridsmann. Det er med vemod vi har mottatt meldingen om at han er gått bort.

Vi minnes Olav Djupvik for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

  • fra representantene Rigmor Andersen Eide, Ola Elvestuen og Kenneth Svendsen om permisjon i tiden fra og med 14. november til og med 18. november – alle for å delta i høynivådelen av den 22. partskonferanse under FNs klimakonvensjon og det 12. partsmøte under Kyotoprotokollen, COP22, i Marrakech, Marokko

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i dagene 15. og 16. november for å delta i møte i Arktisk parlamentarisk komité i Ottawa, Canada

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Nordland fylke, Tone-Helen Toften, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Eirik Sivertsens permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Møre og Romsdal fylke: Steinar Reiten 15.–17. november

    • For Nordland fylke: Dagfinn Henrik Olsen 15.–17. november og Tor Arne Bell Ljunggren 15.–16. november

    • For Oslo: Guri Melby 15.–17. november