Stortinget - Møte tirsdag den 25. oktober 2016

Dato: 25.10.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:33]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til barne- og likestillingsministeren: «Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms har lagt fram ein knusande granskingsrapport i saka om den såkalla «Glassjenta», om den no 18 år gamle rogalandsjenta «Ida» sitt to og eit halvt år lange opphald under barnevernet si omsorg. Hovudkonklusjonen er at jenta ikkje har fått ein oppvekst og ei omsorg som er i tråd med det vårt samfunn har slått fast at barn skal ha. Saka blei kjent gjennom Stavanger Aftenblad sin dokumentar i januar i år, og fylkesmennene har granska 14 etatar og institusjonar. Seks av dei har gjort til saman 15 lovbrot. Rapporten går lenger enn å fastslå at det offentlege har svikta. Han konkluderer med at «Ida» har lidd under systemfeil, og legg fram 33 forslag til korleis systemfeila bør rettast opp nasjonalt. Korleis vil regjeringa syte før at granskingsrapporten og den harde systemkritikken mot barnevernet fører til faktiske forbetringar og endringar, slik at ingen andre barn må oppleve det same som «Ida»?»

 • Sak nr. 2 [11:11:56]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon (Lovvedtak 2 (2016-2017), jf. Innst. 24 L (2016-2017) og Prop. 98 L (2015-2016))

 • Sak nr. 3 [11:11:58]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m. (Lovvedtak 3 (2016-2017), jf. Innst. 23 L (2016-2017) og Prop. 89 L (2015-2016))

 • Sak nr. 4 [11:12:00]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning (Lovvedtak 4 (2016-2017), jf. Innst. 25 L (2016-2017) og Prop. 118 L (2015-2016))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.21.