Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokument: (Innst. 365 S (2016–2017), jf. Meld. St. 3 (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 7 [13:47:51]

Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2016 (Innst. 365 S (2016–2017), jf. Meld. St. 3 (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.