Stortinget - Møte tirsdag den 16. mai 2017

Dato: 16.05.2017
President: Øyvind Halleraker

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:14]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger (Innst. 284 L (2016–2017), jf. Prop. 53 L (2016–2017))

 • Sak nr. 2 [10:09:38]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.) (Innst. 268 L (2016–2017), jf. Prop. 43 L (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [10:22:41]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016 (Innst. 285 S (2016–2017), jf. Meld. St. 17 (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [10:38:54]

  Interpellasjon fra representanten Liv Signe Navarsete til kommunal- og moderniseringsministeren: «Regjeringa har kutta den økonomiske støtta som førre regjering etablerte for dei regionale natur- og kulturparkane. Parkane er lokale initiativ bygd på lokale ressursar og er pådrivarar for lokal mobilisering, næringsutvikling og bærekraftig samfunnsutvikling. Det er no 9 regionalparkar i alle delar av landet, og 30 kommunar er engasjerte i arbeidet. I Europa er det tusen natur-, regional- og landskapsparkar fordelt på 22 land. Erfaringane syner at det ligg store moglegheiter for nærings- og samfunnsutvikling i parksystemet. Men det trengs eit statleg engasjement i utvikling av kriteriesystem for sertifisering av regionalparkar, nasjonal lovforankring og støtte til parkorganisasjonen. Vil regjeringa initiere ei utgreiing av ny parkmodell for regionalparkar og andre område med høge natur- og kulturverdiar, og vil regjeringa reversere budsjettkutta som er gjort i perioden»?

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.25.