Stortinget - Møte mandag den 15. mai 2017

Dato: 15.05.2017
President: Olemic Thommessen
Dokument: (Innst. 281 S (2016–2017), jf. Dokument 8:58 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 3 [13:57:03]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om turnusordningen for leger (Innst. 281 S (2016–2017), jf. Dokument 8:58 S (2016–2017))