Stortinget - Møte mandag den 15. mai 2017

Dato: 15.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Kaci Kullmann Five

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere stortingsrepresentant Karin Cecilie Kullmann Five gikk bort den 19. februar, 65 år gammel.

Kullmann Five, av hele Norge kjent som Kaci, var innvalgt på Stortinget fra Akershus fra 1981 til 1997 og handels- og skipsfartsminister i Syse-regjeringen 1989–1990. Som stortingsrepresentant var hun den første perioden medlem av finanskomiteen, de tre neste av utenrikskomiteen.

Kaci hadde en rekke sentrale verv i Høyre, fra hun ble aktiv i Unge Høyre rundt 1970, til hun ga seg som partileder i 1994. Hun begynte sin politiske karriere i Bærum, bl.a. som kommunestyremedlem fra 1975 til 1981. Sitt rikspolitiske gjennombrudd fikk hun allerede som 26-åring, da hun representerte sitt parti sammen med Erling Norvik i NRKs tradisjonelle partilederutspørring foran stortingsvalget i 1977.

Kaci ble den første kvinnelige lederen for Unge Høyre på slutten av 1970-tallet. Hun var på mange vis en pioner. Som Unge Høyre-leder bidro hun sterkt til å sette miljøvern, utviklingspolitikk og likestilling på den politiske dagsordenen, både i eget parti og i samfunnet for øvrig. Hun ble Høyres første kvinnelige leder, først som fungerende leder i 1988 og deretter som valgt leder fra 1991 til 1994.

Kaci var et engasjert menneske, med stor energi. Hun var kunnskapsrik, med stor omsorg for andre, et menneske med et klart hode, et stort, varmt hjerte og en imponerende arbeidskapasitet.

Samtidig som Kaci var den første kvinnelige Høyre-lederen, representerte hun en ny generasjon. Gjennom sin innsats og sin gjerning i politikken gikk hun opp en vei for mange som har kommet etter henne. I all sin gjerning var Kaci preget av saklighet, personlig vennlighet og omsorg for andre, egenskaper som bidro til at hun hadde mange venner på tvers av partigrensene.

Etter at hun gikk ut av politikken, hadde Kaci flere sentrale roller i nærings- og samfunnsliv. I en årrekke var hun rådsleder for SOS-barnebyer. Siden 2003 var hun medlem av Den norske Nobelkomité og fra 2015 Nobelkomiteens leder. Her fikk Kaci igjen jobbe for fred, demokrati og menneskerettigheter, noe hun brant sterkt for gjennom hele sitt samfunnsaktive liv.

Vi minnes en sterk og varm samfunnsbygger.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Gunnar Gundersen, Hans Olav Syversen, Ingvild Kjerkol, Karianne O. Tung og Svein Roald Hansen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve

  • For Nordland fylke: Tone-Helen Toften

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede innkallingen av andre vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Gunn Elin Flakne, under representanten Eva Kristin Hansens permisjon, forlenges til å gjelde til og med 16. mai.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Gunn Elin Flakne er til stede og vil ta sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Ingebjørg Amanda Godskesen i dagene 15. og 16. mai for å delta i møte i Europarådets parlamentariske forsamling i Helsinki

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Ingrid Heggø fra og med 15. mai og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Aust-Agder fylke: Lene Langemyr

    • For Sogn og Fjordane fylke: Tor Bremer

Presidenten: Tor Bremer er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møter denne uken – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Øyvind Halleraker. – Andre forslag foreligger ikke, og Øyvind Halleraker anses enstemmig valgt som settepresident for denne ukens møter.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.

Presidenten vil foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett. – Det anses vedtatt.