Stortinget - Møte tirsdag den 4. april 2017

Dato: 04.04.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:10]

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Irene Johansen, Tore Hagebakken, Torstein Tvedt Solberg, Else-May Botten og Rigmor Aasrud om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien (Innst. 232 S (2016–2017), jf. Dokument 8:120 S (2015–2016))

 • Sak nr. 2 [11:01:11]

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å lukke gjeldsfeller (Innst. 231 S (2016–2017), jf. Dokument 8:121 S (2015–2016))

 • Sak nr. 3 [11:51:17]

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og Rasmus Hansson om nye mål for samfunnsutviklingen (Innst. 233 S (2016–2017), jf. Dokument 8:123 S (2015–2016))

 • Sak nr. 4 [12:02:19]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015 (Innst. 236 S (2016–2017), jf. Prop. 51 S (2016–2017))

 • Sak nr. 5 [12:09:07]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Kommersiell allmennkringkasting (Innst. 235 S (2016–2017), jf. Meld. St. 14 (2016–2017))

 • Sak nr. 6 [12:42:30]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger) (Innst. 242 S (2016–2017), jf. Dokument 8:37 S (2016–2017))

 • Sak nr. 7 [13:45:06]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder (Innst. 241 S (2016–2017), jf. Dokument 8: 36 S (2016–2017))

 • Sak nr. 8 [14:45:33]

  Interpellasjon fra representanten Anders B. Werp til justis- og beredskapsministeren: «Den 6. januar 2017 ble en nedgradert amerikansk etterretningsrapport offentliggjort. Her heter det at Russlands president ga personlig ordre om cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA. PSTs trusselvurdering ble lagt fram 1. februar. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke beslutningsprosesser er blant de største truslene mot Norge, mener PST. Etterretningsoperasjoner i form av informasjonskampanjer har som mål å undergrave samholdet mellom land, påvirke valgresultat og svekke samholdet innad i landet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette har mange fordeler og positive effekter i form av verdiskaping, informasjon og medvirkning. Samtidig gir digitaliseringen muligheter for manipulering, spionasje og kriminalitet. Hvordan vurderer statsråden tryggheten mot fremmede staters manipulering av det kommende stortingsvalget, og hva vil regjeringen gjøre for å forhindre slik manipulasjon»?

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.03.