Stortinget - Møte tirsdag den 28. mars 2017

Dato: 28.03.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:58]

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om forbud mot import av gatehunder til Norge (Innst. 198 S (2016–2017), jf. Dokument 8:11 S (2016–2017))

 • Sak nr. 2 [10:23:07]

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs (Innst. 205 L (2016–2017), jf. Prop. 41 L (2016–2017))

 • Sak nr. 3 [11:24:01]

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil) (Innst. 204 L (2016–2017), jf. Prop. 60 L (2016–2017))

 • Sak nr. 4 [11:24:12]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om vern av Norges siste villmarker (Innst. 219 S (2016–2017), jf. Dokument 8:24 S (2016–2017))

 • Sak nr. 5 [12:06:25]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten (Innst. 213 S (2016–2017), jf. Dokument 8:31 S (2016–2017))

 • Sak nr. 6 [13:09:58]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget (Innst. 228 S (2016–2017), jf. Prop. 54 S (2016–2017))

 • Sak nr. 7 [13:10:05]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kåre Simensen, Marit Arnstad, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland (Innst. 227 S (2016–2017), jf. Dokument 8:22 S (2016–2017))

 • Sak nr. 8 [14:53:32]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) (Lovvedtak 62 (2016–2017), jf. Innst. 221 L (2016–2017) og Prop. 37 L (2016–2017))

 • Sak nr. 9 [14:53:33]

  Stortingets vedtak til lov om oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven (Lovvedtak 63 (2016–2017), jf. Innst. 217 L (2016–2017) og Prop. 52 L (2016–2017))

 • Sak nr. 10 [14:53:34]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) (Lovvedtak 64 (2016–2017), jf. Innst. 200 L (2016–2017) og Prop. 33 L (2016–2017))

 • Sak nr. 11 [14:53:35]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter) (Lovvedtak 65 (2016–2017), jf. Innst. 207 L (2016–2017) og Prop. 35 L (2016–2017))

 • Sak nr. 12 [14:53:36]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) (Lovvedtak 66 (2016–2017), jf. Innst. 208 L (2016–2017) og Prop. 36 L (2016–2017))

 • Sak nr. 13 [14:53:37]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader) (Lovvedtak 67 (2016–2017), jf. Innst. 209 L (2016–2017) og Prop. 42 L (2016–2017))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.16.