Stortinget - Møte tirsdag den 21. mars 2017

Dato: 21.03.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhald

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:00]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til statsministeren: «Kvinner over hele verden marsjerte 21. januar for likestilling og mangfold, fordi man nå opplever at grunnleggende rettigheter er truet. Den amerikanske presidentens gjeninnføring av den såkalte «Global Gag Rule» (GGR) er dramatisk for kvinners rett til egen kropp, likestilling og fattigdomsbekjempelse, fordi det først og fremst rammer tilgang til reproduktiv helse som prevensjon og seksualundervisning blant de mest sårbare kvinnene i verden. I tillegg rammer det kampen for seksuelle rettigheter for oss alle. Samtidig ser vi stadige forsøk på innskrenkninger i kvinners rettigheter i flere europeiske land. Det gjelder ikke bare i allerede restriktive land som Irland og Polen, men også i land som Spania og Frankrike. Hvordan vil statsministeren møte den nye trusselen som kvinner opplever, og hva kan Norge bidra med for å demme opp for utviklingen i våre europeiske naboland og verden for øvrig»?

 • Sak nr. 2 [11:00:38]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard (Innst. 202 S (2016–2017), jf. Dokument 8:124 S (2015–2016))

 • Sak nr. 3 [12:08:13]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om elektrifisering av Skarfjell (Innst. 203 S (2016–2017), jf. Dokument 8:125 S (2015–2016))

 • Sak nr. 4 [12:19:10]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) (Innst. 221 L (2016–2017), jf. Prop. 37 L (2016–2017))

 • Sak nr. 5 [12:34:00]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om et universelt utformet samfunn (Innst. 218 S (2016–2017), jf. Dokument 8:26 S (2016–2017))

 • Sak nr. 6 [13:25:21]

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven (Innst. 217 L (2016–2017), jf. Prop. 52 L (2016–2017))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.50