Stortinget - Møte onsdag den 22. februar 2017

Dato: 22.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [14:45:37]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Det ser ikke ut til at noen av de tilstedeværende ber om ordet. – Møtet er hevet.