Stortinget - Møte onsdag den 22. februar 2017

Dato: 22.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Telemark fylke, Hanne Thürmer, tar nå sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om velferdspermisjon for representanten Lisbeth Berg-Hansen i dagene 22. og 23. februar.

Søknaden behandles straks og innvilges. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Nordland fylke, Tone-Helen Toften, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Lisbeth Berg-Hansens permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Andre vararepresentant for Nordland fylke, Tor Arne Bell Ljunggren, innkalles for å møte i Stortinget torsdag 23. februar.

Presidenten: Representanten Tove Karoline Knutsen vil fremsette et representantforslag.

Tove Karoline Knutsen (A) []: På vegne av representantene Ruth Grung, Ingvild Kjerkol, Line Kysnes Vennesland, Torgeir Micaelsen og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om opprettelse av en tilskuddsordning til aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 17. februar 2017:

«Midlertidig bestyrelse av innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

I statsråd 17. februar 2017 ble det besluttet at statsråd Per Sandberg overtar ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet, i den tid statsråd Sylvi Listhaug avvikler permisjon.»

Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Det er videre opplyst at statsråd Sylvi Listhaug vil avvikle permisjon i tiden fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017.