Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2017

Dato: 01.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [15:21:28]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Med mindre noen av de to tilstedeværende ønsker ordet, kan møtet heves. – Møtet er hevet.