Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2017

Dato: 01.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representanten Arild Grande, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Telemark fylke, Lise Wiik, har tatt sete.

Representanten Rasmus Hansson vil fremsette et representantforslag.

Rasmus Hansson (MDG) []: På vegne av Miljøpartiet De Grønne har jeg gleden av å framsette et representantforslag om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret i Hardanger.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette to representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg skal fremja eit representantforslag på vegner av stortingsrepresentantane Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og meg sjølv om betre helsehjelp til barn i barnevernet.

Så har eg eit forslag til, på vegner av stortingsrepresentantane Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og meg sjølv, om å innføra ei nærleiksreform i barnevernet.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.