Stortinget - Møte tirsdag den 17. januar 2017

Dato: 17.01.2017
President: Olemic Thommessen
Dokument: (Innst. 124 L (2016–2017), jf. Prop. 145 L (2015–2016))

Innhald

Sak nr. 2 [10:46:22]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) (Innst. 124 L (2016–2017), jf. Prop. 145 L (2015–2016))

Talarar

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Kårstein Eidem Løvaas (H) [] (ordfører for saken) Jeg har lyst til å begynne med å takke komiteen. Det har vært god jobbing med saken, det er en enstemmig innstilling, og det er det grunn til å takke for.

Det vi får nå, er en nødvendig oppdatering og samtidig en tilpasning til EU-direktivet om alternativ tvisteløsning. Det er god forbrukerpolitikk å legge til rette for god tilgang til effektiv og rimelig løsning av forbrukertvister. Det er fordi domstolsbehandling kan være kostbart og ressurskrevende, og ofte handler disse sakene om ganske små beløp. Gode løsninger utenfor rettsapparatet kan forebygge konflikter og sørge for mer effektive og rimelige løsninger for forbrukeren.

Komiteen har også, som alle har lagt merke til, videre foreslått noen tekniske og språklige justeringer av tekst og lovtittel, og det understrekes at disse justeringene ikke innebærer noen rettslig endring. Med dagens behandling oppnår vi også at Forbrukertvistutvalget settes på listen over europeiske klageorganer på forbrukerområdet, noe som også er en nødvendig oppgradering og tilpasning til det beste for forbrukeren.

Statsråd Solveig Horne []: Det er ikke meningen å forlenge debatten i saken, men det er en viktig sak som Stortinget nå vedtar, lov om Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget avgjør saker der Forbrukerrådets mekling mellom en forbruker og en næringsdrivende ikke har ført til enighet. Dette kan være kjøp av varer, håndverkstjenester eller angrerett. Det er viktig at dette lovforslaget ses i sammenheng med lov om klageorganer for forbrukersaker, som trådte i kraft sist sommer.

Lovforslaget vil også bidra til at forbrukerne kan få en rask og billig avgjørelse i en klagesak uten å måtte gå til domstolene. Tilbudet skal være av god kvalitet, slik at forbrukerne kan føle seg trygge på en ryddig og god behandling i saken. At problemet blir løst, er ikke bare viktig for den enkelte forbruker, det er også viktig for næringsdrivende, som får tilbakemelding på hva som eventuelt ikke er godt nok, og det er positivt at saken blir løst på en rask og rimelig måte for begge parter.

Vi har i dag et godt klagetilbud, men dette lovforslaget gjør tilbudet enda bedre. Blant annet vil Forbrukerklageutvalget nå kunne behandle saker hvor spørsmålet gjelder mange forbrukere, eller hvor det er et særlig behov for en rask avklaring. Lovforslaget vil også sette krav om raskere saksbehandling og bedre informasjon til partene underveis i prosessen.

Som jeg sa i starten, er det viktig at dette lovforslaget ses i sammenheng med lov om klageorganer for forbrukersaker, som trådte i kraft sist sommer. Sammen vil disse lovene gi et godt lavterskeltilbud for forbrukerne, som da får behandlet klagesaker utenfor domstolene.

La meg gi et eksempel. La oss si at en forbruker har kjøpt en konsertbillett. Konserten blir avlyst, men arrangøren vil ikke refundere billetten. Etter at Forbrukerrådet nylig fikk anledning til å mekle på nye tjenesteområder som eksempelvis konserter, kan de nå mekle mellom forbrukeren og arrangøren. Men hvis Forbrukerrådets mekling ikke klarer å løse saken mellom forbrukeren og konsertarrangøren, kan Forbrukerrådet nå i tillegg fremme den som en sak for Forbrukerklageutvalget. Da kan Forbrukerklageutvalget gi en bindende avgjørelse i saken, og den avgjørelsen kan få betydning for mange andre forbrukere i tilsvarende situasjon. Dersom en likelydende sak kommer til mekling i Forbrukerrådet, kan rådet vise til Forbrukerklageutvalgets avgjørelse i sin mekling.

For de fleste av oss er det krevende å gå til domstolene med en sak. Forbrukersaker handler ofte om mindre beløp, og domstolsbehandling vil være uforholdsmessig tidkrevende og kostbart. Derfor er det viktig at en har gode lavterskeltilbud, der forbrukeren får behandlet sin klage rimelig eller gratis. Et godt utenomrettslig klagebehandlingstilbud bidrar til at samfunnet og den enkelte forbruker sparer store ressurser. Lovforslaget bidrar også til et mer effektivt klagetilbud for forbrukeren. Det settes nå et krav om at Forbrukerklageutvalget skal behandle saken i løpet av 90 dager. Det er viktig at forbrukeren og den næringsdrivende opplyses om hvor saken står til enhver tid. Derfor legger også lovforslaget nå opp til at begge parter skal få bedre informasjon underveis i prosessen.

Jeg er glad for at det er en enstemmig komité som slutter seg til dette forslaget. Dagens klagetilbud til forbrukerne er av god kvalitet. Forslaget til ny lov vil styrke forbrukernes stilling ytterligere, og det vil være positivt for næringsdrivende, som vil få bedre informasjon i prosessen, samtidig som det bidrar til et velfungerende marked og besparelser for oss alle.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.