Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 2015 kl. 10

Dato: 16.12.2015

Referatsaker

Sak nr. 2 [14:42:13]

Referat

 • 1.(106)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en gjennomgang av nasjonale tiltak for å nå ambisjonen om 1,5 graders oppvarming (Dokument 8:28 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(107)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Line Henriette Hjemdal, Kirsti Bergstø og Une Aina Bastholm om å forebygge kroppspress hos barn og unge (Dokument 8:26 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(108)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Sveinung Rotevatn om heving av alkoholgrensen for øl som selges i dagligvareforretninger (Dokument 8:27 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(109)

  Representantforslag fra Guri Melby, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om en helhetlig tros- og livssynspolitikk (Dokument 8:25 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 16. desember 2015:

«I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 16. desember 2015 kl. 0930 er bestemt:

1. Statsrådene Thorhild Widvey, Tine Sundtoft og Robert Eriksson gis avskjed i nåde.

2. Statsråd Elisabeth Aspaker overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Aspaker fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.

3. Statsråd Vidar Helgesen overtar styret av Klima- og miljødepartementet.

4. Statsråd Sylvi Listhaug overtar styret av innvandringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet og integreringsområdet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

5. Stortingsrepresentant Per Sandberg utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet.

6. Anniken Hauglie utnevnes til statsråd og overtar styret av Arbeids- og sosialdepartementet.

7. Stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad Helleland utnevnes til statsråd og overtar styret av Kulturdepartementet.

8. Statssekretær Jon Georg Dale utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

9. Rangordningen i regjeringen fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.

10. Statssekretærene Jon Georg Dale, John-Ragnar Aarset, Torkil Åmland og Morten Høglund gis avskjed i nåde fra sine embeter.

11. Statssekretær Marit Berger Røsland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsminister Erna Solberg og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug.

12. Statssekretær Jøran Kallmyr gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Anders Anundsen og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug.

13. Statssekretær Amund Drønen Ringdal gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Elisabeth Aspaker og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen.

14. Statssekretær Elsbeth Tronstad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Vidar Helgesen og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Elisabeth Aspaker.

15. Statssekretær Lars Andreas Lunde gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tine Sundtoft og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Vidar Helgesen.

16. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Robert Eriksson og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie.

17. Statssekretær Thor Sættem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Robert Eriksson og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie.

18. Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Thorhild Widvey og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland.

19. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale.

20. Politisk rådgiver André Kolve utnevnes til statssekretær for statsråd Siv Jensen.

21. Tom-Christer Nilsen utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

22. Ingvil Smines Tybring-Gjedde utnevnes til statssekretær for statsråd Tord Lien.

23. Hanne Caroline Simonsen Iversen utnevnes til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug.

24. Ronny Berg utnevnes til statssekretær for statsråd Per Sandberg.

25. Christl Kvam utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Hauglie med virkning fra 8. januar 2016.

26. Bård Folke Fredriksen utnevnes til statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland med virkning fra 8. januar 2016.

27. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 16. desember 2015 kl. 13, med mindre annet er særskilt nevnt.»

Presidenten foreslår at dette brevet vedlegges protokollen – og anser det som vedtatt.

Statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning:

Følgende vararepresentanter for Sør-Trøndelag fylke møter som representanter i den tid representantene Linda C. Hofstad Helleland og Per Sandberg er medlemmer av regjeringen:

Torhild Aarbergsbotten og Lill Harriet Sandaune.

Det er viktig å vedta dette i dag før morgendagens møte. Derfor måtte presidenten ta det på denne måten.

Dette brev er forelagt Stortinget og tatt til følge.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Møtet er hevet.