Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2015 kl. 10

Dato: 12.03.2015

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:29:30]

Referat

 • 1.(179)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014) (Prop. 63 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(180)

  Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) (Prop. 61 LS (2014–2015))

 • 3.(181)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om tryggere bolighandel (Dokument 8:68 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes justiskomiteen.

 • 4.(182)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å innføre faget arbeidslivsfag som et obligatorisk tilbud på ungdomstrinnet (Dokument 8:67 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(183)

  Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) (Prop. 62 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.