Stortinget - Møte mandag den 27. mai 2013 kl. 12

Dato: 27.05.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:02:43]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) ((Innst. 311 L (2012–2013), jf. Prop. 90 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [12:15:40]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) ((Innst. 313 L (2012–2013), jf. Prop. 95 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [12:56:00]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) ((Innst. 314 L (2012–2013), jf. Prop. 100 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 4 [13:18:13]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Siv Jensen om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter ((Innst. 310 S (2012–2013), jf. Dokument 8:38 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 5 [13:47:21]:

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn og Kari Kjønaas Kjos om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd ((Innst. 300 S (2012–2013), jf. Dokument 8:43 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 6 [14:03:51]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene ((Innst. 309 S (2012–2013), jf. Dokument 8:46 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 7 [14:42:43]

  Interpellasjon fra representanten Arild Stokkan-Grande til helse- og omsorgsministeren:
  «I Stortingsmelding nr. 47 (2008–2009), Samhandlingsreformen, pekes det på at den demografiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne 'true samfunnets økonomiske bæreevne'. Dette gjelder ikke minst innenfor den ressurskrevende demensomsorgen. En stor del av helseutfordringene kan ikke løses av én sektor alene, men gjennom samarbeid mellom flere sektorer, som for eksempel kultur og helse. Tiden er overmoden for å systematisere forpliktende tverrsektorielt samarbeid for mer helhetlige og ressursbesparende løsninger.
  Hvilke planer har regjeringen for å utvikle strategier for tverrsektorielt samarbeid, og hvordan kan regjeringen stimulere til mer forskning samt utvikling av praksisfeltet der kultur inkluderes i helse og omsorg?»

 • Sak nr. 8 [15:39:42]

  Interpellasjon fra representanten Line Henriette Hjemdal til helse- og omsorgsministeren:
  «Reise til sykehus for å ta røntgenbilde kan være en belastning for de sykeste eldre som bor på sykehjem og pasienter i lokalmedisinsk senter. Ny medisinsk teknologi og elektronisk kommunikasjon gjør det mulig å flytte røntgenmaskiner ut av sykehusene og til pasientene. Det er særlig sykehjemspasienter som har behov for at røntgenapparatet kommer til dem, framfor at de må reise til sykehuset. Medisinsk diagnostikk fra spesialisthelsetjenesten vil dermed bli mer tilgjengelig for de sykeste eldre. I de fleste situasjoner er mobile røntgentjenester billigere enn tradisjonelle røntgentjenester på sykehus. Mobile radiologiske tjenester inngår ikke i regelverket for finansiering av poliklinisk radiologi, og sykehusene er ikke pålagt et ansvar for å tilby dette.
  Vil statsråden endre dette slik at pasienter i sykehjem og lokalmedisinsk senter sikres mobile radiologiske tjenester fra spesialisthelsetjenesten?»

 • Sak nr. 9 [16:05:56]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Torgeir Dahl, Lars Myraune og Ingjerd Schou om samdrift i landbruket ((Innst. 302 S (2012–2013), jf. Dokument 8:63 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 10 [16:47:32]

  Innstilling fra næringskomiteen om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) ((Innst. 307 L (2012–2013), jf. Prop. 89 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 11 [17:32:36]

  Innstilling fra næringskomiteen om reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. ((Innst. 308 S (2012–2013), jf. Prop. 104 S (2012–2013)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.39.