Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2012 kl. 9

Dato: 15.06.2012

Dokument: (Innst. 375 S (2011–2012), jf. Meld. St. 2 (2011–2012) og Prop. 111 S (2011–2012))

Sak nr. 2 [09:06:56]

Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2012, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2012

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 66 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–4, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 5 og 6, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre

 • forslag nr. 7, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslagene nr. 8 og 9, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 10–13, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 14–16, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Venstre

 • forslagene nr. 17–34, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 35 og 36, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 37 og 38, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre

 • forslagene nr. 39–44, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 45 og 46, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 47–49, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 50–66, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Det voteres over forslagene nr. 50– 66, fra Venstre

Forslag nr. 50 lyder

«I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 92 800 000 til kr 93 200 000
21Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres, forhøyes med5 400 000
fra kr 12 000 000 til kr 17 400 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med8 300 000
fra kr 139 100 000 til kr 147 400 000
24Regjeringsadvokaten
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 51 400 000 til kr 52 900 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 14 900 000 til kr 16 400 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 80 808 000 til kr 83 208 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 1 749 965 000 til kr 1 753 965 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 100 000
fra kr 11 795 000 til kr 16 895 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 45 805 000 til kr 51 305 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 2 695 300 000 til kr 2 725 300 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 190 500 000 til kr 150 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
70Sivilt samfunn, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 1 318 000 000 til kr 1 328 000 000
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 140 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med22 000 000
fra kr 2 196 200 000 til kr 2 218 200 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 269 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
71Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med19 311 000
fra kr 400 000 000 til kr 419 311 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med106 311 000
fra kr 1 531 185 000 til kr 1 424 874 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 307 000 000 til kr 312 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 753 400 000 til kr 778 400 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 810 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med21 000 000
fra kr 742 500 000 til kr 721 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 444 500 000 til kr 469 500 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 235 794 000 til kr 239 794 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 095 000
fra kr 19 015 000 til kr 21 110 000
225Tiltak i grunnopplæringen
51(Ny) Tilskudd til samarbeidstiltak skole/barnevern, bevilges med10 000 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med1 324 000
fra kr 134 822 000 til kr 133 498 000
68Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med5 000 000
fra kr 225 339 000 til kr 230 339 000
78(Ny) Tilskudd til rådgivningsordninger, bevilges med20 000 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med84 000 000
fra kr 1 101 946 000 til kr 1 185 946 000
22(Ny) Tilskudd til kompetanse- og rekrutteringstiltak, lærere, bevilges med200 000 000
71Tilskudd til vitensentre, forhøyes med5 000 000
fra kr 25 705 000 til kr 30 705 000
76(Ny) Tilskudd til leksehjelpsordninger, bevilges med175 000 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74(Ny) Tilskudd til Signo og Briskeby, bevilges med20 453 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med11 500 000
fra kr 1 294 934 000 til kr 1 283 434 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med22 000 000
fra kr 1 230 504 000 til kr 1 208 504 000
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med6 046 000
fra kr 161 008 000 til kr 154 962 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med10 314 000
fra kr 184 720 000 til kr 195 034 000
230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Driftsutgifter, nedsettes med27 767 000
fra kr 655 894 000 til kr 628 127 000
231Barnehager
52(Ny) Tilskudd rekrutteringstiltak barnehagepersonell, bevilges med20 000 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 9 400 000 til kr 19 400 000
252EUs program for livslang læring
70Tilskudd, nedsettes med25 890 000
fra kr 210 207 000 til kr 184 317 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
71Falstadsenteret, forhøyes med315 000
fra kr 15 655 000 til kr 15 970 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 83 798 000 til kr 98 798 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med315 000
fra kr 47 427 000 til kr 47 112 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med389 400 000
fra kr 25 102 667 000 til kr 25 492 067 000
70Private høyskoler, forhøyes med7 000 000
fra kr 984 391 000 til kr 991 391 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, forhøyes med6 046 000
fra kr 56 868 000 til kr 62 914 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med37 148 000
fra kr 177 646 000 til kr 214 794 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med3 186 000
fra kr 16 124 000 til kr 19 310 000
285Norges forskningsråd
52Forskningsformål, forhøyes med57 300 000
fra kr 1 274 025 000 til kr 1 331 325 000
53Overordnede forskningspolitiske prioriteringer, forhøyes med80 000 000
fra kr 867 573 000 til kr 947 573 000
54Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse, forhøyes med50 000 000
fra kr 280 000 000 til kr 330 000 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med16 590 000
fra kr 218 397 000 til kr 201 807 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med168 642 000
fra kr 1 376 686 000 til kr 1 208 044 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 095 000
fra kr 14 036 000 til kr 11 941 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 200 000
fra kr 111 350 000 til kr 114 550 000
314Kultur og samfunn
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med17 500 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv, nedsettes med5 485 000
fra kr 5 485 000 til kr 0
79Ymse kultur og samfunnsformål, nedsettes med2 900 000
fra kr 10 768 000 til kr 7 868 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, forhøyes med50 000 000
fra kr 627 500 000 til kr 677 500 000
79Ymse frivillighetsformål, nedsettes med1 350 000
fra kr 5 414 000 til kr 4 064 000
84(Ny) Tilskudd til Ungdoms-OL, bevilges med8 600 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med400 000
fra kr 112 471 000 til kr 112 871 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, forhøyes med6 800 000
fra kr 218 743 000 til kr 225 543 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 350 000
fra kr 7 283 000 til kr 3 933 000
321Kunstnerformål
73Kunstnerstipend m.m., kan overføres, forhøyes med2 500 000
fra kr 124 051 000 til kr 126 551 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter, forhøyes med1 820 000
fra kr 14 791 000 til kr 16 611 000
50Kunst i offentlige rom, forhøyes med400 000
fra kr 18 860 000 til kr 19 260 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 650 000
fra kr 158 315 000 til kr 159 965 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med4 835 000
fra kr 494 778 000 til kr 499 613 000
78Ymse faste tiltak, forhøyes med14 000 000
fra kr 103 339 000 til kr 117 339 000
329Arkivformål
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 141 682 000 til kr 142 682 000
79Til disposisjon, nedsettes med1 000 000
fra kr 1 185 000 til kr 185 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd, nedsettes med10 000 000
fra kr 287 944 000 til kr 277 944 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 550 000
fra kr 337 047 000 til kr 351 597 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med23 300 000
fra kr 1 728 086 000 til kr 1 751 386 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med35 000 000
fra kr 3 395 123 000 til kr 3 360 123 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med130 600 000
fra kr 9 738 170 000 til kr 9 868 770 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 700 000
fra kr 193 485 000 til kr 198 185 000
72(Ny) Tilskudd til Det mosaiske trossamfunn, bevilges med7 200 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med26 300 000
fra kr 2 117 292 000 til kr 2 090 992 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 142 356 000 til kr 146 356 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 570 065 000 til kr 571 865 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med9 880 000
fra kr 10 385 000 til kr 20 265 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med14 000 000
fra kr 6 647 000 til kr 20 647 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med269 600 000
fra kr 526 340 000 til kr 256 740 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 027 235 000
fra kr 1 483 562 000 til kr 456 327 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 978 386 000 til kr 1 008 386 000
470Fri rettshjelp
70Fri sakførsel, forhøyes med10 000 000
fra kr 459 922 000 til kr 469 922 000
71Fritt rettsråd, nedsettes med15 000 000
fra kr 190 900 000 til kr 175 900 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 45 608 000 til kr 44 108 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med31 975 000
fra kr 763 105 000 til kr 795 080 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med100 760 000
fra kr 1 757 100 000 til kr 1 656 340 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med5 000 000
fra kr 57 581 000 til kr 52 581 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med10 713 000
fra kr 263 185 000 til kr 252 472 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med24 785 000
fra kr 518 596 000 til kr 493 811 000
71Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv., forhøyes med2 500 000
fra kr 14 000 000 til kr 16 500 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 125 325 000 til kr 124 825 000
73Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med3 100 000
fra kr 6 526 000 til kr 9 626 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med3 738 000
fra kr 14 415 000 til kr 18 153 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 249 032 000 til kr 264 032 000
500Kommunal- og regionaldepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 152 890 000 til kr 153 390 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med75 000 000
fra kr 1 500 950 000 til kr 1 425 950 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 484 100 000 til kr 483 600 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med270 800 000
fra kr 105 326 073 000 til kr 105 596 873 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med145 000 000
fra kr 2 111 000 000 til kr 2 256 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med264 000 000
fra kr 26 652 862 000 til kr 26 388 862 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 400 000 til kr 2 400 000
75Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, forhøyes med25 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 460 000 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med218 500 000
fra kr 764 500 000 til kr 546 000 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med20 475 000
fra kr 69 225 000 til kr 48 750 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med128 700 000
fra kr 1 253 700 000 til kr 1 125 000 000
64Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med151 000 000
fra kr 1 071 900 000 til kr 920 900 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr 58 870 000 til kr 59 320 000
22Tiltak mot ufrivillig deltid, nedsettes med8 500 000
fra kr 25 770 000 til kr 17 270 000
50Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 115 410 000 til kr 121 410 000
70Tilskudd, nedsettes med450 000
fra kr 24 140 000 til kr 23 690 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, nedsettes med25 500 000
fra kr 27 568 000 til kr 2 068 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med1 250 000
fra kr 10 057 290 000 til kr 10 056 040 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med644 000 000
fra kr 9 500 000 000 til kr 8 856 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med7 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med97 000 000
fra kr 825 000 000 til kr 922 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 10 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 52 000 000 til kr 54 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med1 400 000 000
fra kr 15 200 000 000 til kr 16 600 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med6 000 000
fra kr 79 000 000 til kr 85 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med17 000 000
fra kr 157 000 000 til kr 174 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 184 525 000 til kr 178 525 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 54 396 000 til kr 74 396 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 115 779 000 til kr 135 779 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med246 075 000
fra kr 7 274 537 000 til kr 7 028 462 000
77(Ny) Skole på byggeplassen, bevilges med10 000 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med7 000 000
fra kr 133 000 000 til kr 140 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 465 600 000 til kr 470 600 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med2 526 000
fra kr 189 700 000 til kr 187 174 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med25 400 000
fra kr 311 672 000 til kr 286 272 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 619 000
fra kr 55 729 000 til kr 53 110 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med13 400 000
fra kr 569 200 000 til kr 582 600 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med13 400 000
fra kr 536 096 000 til kr 522 696 000
718Rusmiddelforebygging
70Andre tilskudd, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 101 908 000 til kr 103 908 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med39 900 000
fra kr 82 098 000 til kr 121 998 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med600 000
fra kr 5 677 000 til kr 6 277 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 15 487 000 til kr 14 987 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 250 000
fra kr 878 633 000 til kr 883 883 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med175 000 000
fra kr 410 608 000 til kr 585 608 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med1 261 300 000
fra kr 44 296 293 000 til kr 45 557 593 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med442 000 000
fra kr 15 522 238 000 til kr 15 964 238 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med335 000 000
fra kr 11 766 085 000 til kr 12 101 085 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med296 700 000
fra kr 10 417 141 000 til kr 10 713 841 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med25 200 000
fra kr 15 657 084 000 til kr 15 682 284 000
84(Ny) Rentekompensasjon IKT-investeringer, bevilges med8 750 000 000
86Driftskreditter, nedsettes med1 730 000 000
fra kr 1 730 000 000 til kr 0
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 9 485 000 til kr 15 485 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med3 000 000
fra kr 143 461 000 til kr 146 461 000
66Brukerstyrt personlig assistanse, nedsettes med3 000 000
fra kr 87 334 000 til kr 84 334 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med800 000
fra kr 30 979 000 til kr 31 779 000
50Samisk helse, nedsettes med7 400 000
fra kr 13 200 000 til kr 5 800 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med6 600 000
fra kr 28 903 000 til kr 35 503 000
763Rustiltak
72Kompetansesentra mv., nedsettes med5 000 000
fra kr 88 371 000 til kr 83 371 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 500 000
fra kr 85 061 000 til kr 104 561 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 205 600 000 til kr 199 600 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 112 906 000 til kr 111 906 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 284 141 000 til kr 289 141 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med20 000 000
fra kr 63 619 000 til kr 83 619 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 148 886 000 til kr 149 586 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 200 000
fra kr 186 554 000 til kr 189 754 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med1 977 000
fra kr 49 020 000 til kr 47 043 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med30 323 000
fra kr 4 563 218 000 til kr 4 593 541 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med26 638 000
fra kr 334 262 000 til kr 360 900 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med25 784 000
fra kr 108 494 000 til kr 134 278 000
70Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, forhøyes med493 000
fra kr 4 145 000 til kr 4 638 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med10 000 000
fra kr 49 462 000 til kr 59 462 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med36 504 000
fra kr 1 690 352 000 til kr 1 653 848 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med2 000 000
fra kr 5 719 000 til kr 3 719 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 409 000 til kr 4 409 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med34 000 000
fra kr 1 223 000 000 til kr 1 189 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med110 000 000
fra kr 15 030 000 000 til kr 14 920 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med1 900 000
fra kr 28 435 000 til kr 26 535 000
60(Ny) Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor, bevilges med1 900 000
70Tilskudd, forhøyes med1 000 000
fra kr 14 501 000 til kr 15 501 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 000 000
fra kr 26 550 000 til kr 18 550 000
72(Ny) Tilskudd, bevilges med8 000 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med6 700 000
fra kr 15 358 000 til kr 22 058 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 137 448 000 til kr 147 448 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med3 600 000
fra kr 79 048 000 til kr 82 648 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med3 600 000
fra kr 290 460 000 til kr 286 860 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med381 000 000
fra kr 539 000 000 til kr 920 000 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 253 000
fra kr 50 575 000 til kr 51 828 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med50 000 000
fra kr 3 433 510 000 til kr 3 383 510 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 253 000
fra kr 27 118 000 til kr 25 865 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 243 214 000 til kr 254 214 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 57 493 000 til kr 62 493 000
900Nærings- og handelsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 185 588 000 til kr 192 588 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 68 100 000 til kr 66 600 000
22(Ny) Utgifter til kontrollfunksjoner, bevilges med6 500 000
23(Ny) Tilskudd til Regelrådet, bevilges med20 000 000
30(Ny) Miljøtiltak Søve, bevilges med5 000 000
74(Ny) Tilskudd til Nasjonalt senter for komposittkompetanse, bevilges med1 500 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 500 000
fra kr 311 200 000 til kr 315 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med35 500 000
fra kr 167 200 000 til kr 202 700 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med61 400 000
fra kr 61 400 000 til kr 0
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med533 000 000
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 067 000 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med95 000 000
fra kr 1 360 000 000 til kr 1 455 000 000
928Ulønnet arbeidsinnsats, forskningsformål
71(Ny) Tilskudd, bevilges med20 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
22(Ny) Interimstyre for statlig eksportfinansieringsordninger, kan nyttes under kap. 2429 post 70, bevilges med40 000 000
74(Ny) Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med80 000 000
75(Ny) Utgifter til overtakelse av lån, bevilges med9 000 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med12 000 000
fra kr 338 700 000 til kr 350 700 000
1050Diverse fiskeriformål
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, forhøyes med1 200 000
fra kr 13 700 000 til kr 14 900 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med30 000 000
fra kr 1 499 703 000 til kr 1 529 703 000
1070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter, forhøyes med2 323 000
fra kr 43 646 000 til kr 45 969 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, nedsettes med20 000
fra kr 63 760 000 til kr 63 740 000
96(Ny) Andeler i Rogaland Landbrukspart SA, bevilges med20 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med760 000
fra kr 7 225 000 til kr 7 985 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med220 000
fra kr 174 995 000 til kr 174 775 000
1147Reindriftsforvaltningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 958 000 til kr 7 958 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 500 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med13 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 163 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 69 977 000 til kr 119 977 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 038 653 000 til kr 978 653 000
70Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med15 000 000
fra kr 190 900 000 til kr 175 900 000
77Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med12 000 000
fra kr 233 526 000 til kr 221 526 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med1 200 000
fra kr 42 146 000 til kr 43 346 000
79Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 3 100 000 til kr 1 900 000
1301Forskning og utvikling mv.
50Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 155 500 000 til kr 165 500 000
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 74 800 000 til kr 84 800 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71, nedsettes med30 000 000
fra kr 705 600 000 til kr 675 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med78 700 000
fra kr 7 437 400 000 til kr 7 516 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, nedsettes med20 000 000
fra kr 434 000 000 til kr 414 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med145 000 000
fra kr 5 610 400 000 til kr 5 755 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med50 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 125 000 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 493 100 000 til kr 593 100 000
61(Ny) Belønningsordning for gang-/sykkeltiltak i byene, kan nyttes under post 60, bevilges med100 000 000
62(Ny) Tilskudd til særskilte kollektivtransporttiltak i storbyområder, kan overføres, bevilges med200 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med400 000 000
fra kr 5 185 600 000 til kr 5 585 600 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med100 000 000
fra kr 4 395 600 000 til kr 4 495 600 000
33(Ny) Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres, bevilges med26 400 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med6 500 000
fra kr 167 500 000 til kr 161 000 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 57 000 000
1400Miljøverndepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 238 905 000 til kr 243 905 000
22Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 0
61(Ny) Framtidens byer, kan overføres, bevilges med19 000 000
65(Ny) Groruddalen, kan overføres, bevilges med31 000 000
75Miljøvennlig byutvikling, kan overføres, nedsettes med31 000 000
fra kr 31 000 000 til kr 0
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 21 346 000 til kr 21 846 000
80Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med600 000
fra kr 600 000 til kr 0
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med18 400 000
fra kr 29 000 000 til kr 10 600 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
70Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med1 700 000
fra kr 20 188 000 til kr 21 888 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 124 103 000 til kr 124 503 000
31Tiltak i naturreservat og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 38 502 000 til kr 41 502 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med70 500 000
fra kr 301 263 000 til kr 371 763 000
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 36 405 000 til kr 46 405 000
31Tiltak i friluftsområder, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 24 500 000 til kr 44 500 000
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, forhøyes med78 100 000
fra kr 154 100 000 til kr 232 200 000
35Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 119 981 000 til kr 129 981 000
65(Ny) Handlingsplaner for friluftslivet, kan overføres, bevilges med2 000 000
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 17 693 000 til kr 18 193 000
1429Riksantikvaren
1Driftsutgifter, nedsettes med3 872 000
fra kr 117 512 000 til kr 113 640 000
1432Norsk kulturminnefond
90(Ny) Fondskapital, bevilges med200 000 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 500 000
fra kr 337 786 000 til kr 332 286 000
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med16 100 000
fra kr 64 760 000 til kr 48 660 000
69(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, bevilges med37 300 000
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
77(Ny) Utbetaling av pant for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy, bevilges med15 500 000
79(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, bevilges med3 800 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 436 486 000 til kr 441 486 000
30(Ny) Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres, bevilges med23 100 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med300 000
fra kr 186 521 000 til kr 186 221 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med900 000
fra kr 59 395 000 til kr 60 295 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med550 000
fra kr 11 730 000 til kr 12 280 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 179 441 000 til kr 179 541 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 880 000
fra kr 32 750 000 til kr 37 630 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med95 267 000
fra kr 469 119 000 til kr 564 386 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med2 993 000
fra kr 83 467 000 til kr 86 460 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med52 100 000
fra kr 71 856 000 til kr 123 956 000
1533Sametinget
50Sametinget, forhøyes med700 000
fra kr 233 650 000 til kr 234 350 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med580 000
fra kr 9 446 000 til kr 8 866 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med990 000
fra kr 7 726 000 til kr 8 716 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med13 500 000
fra kr 156 946 000 til kr 170 446 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med50 500 000
fra kr 57 000 000 til kr 107 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 207 648 000 til kr 207 748 000
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med515 000
fra kr 10 000 000 til kr 10 515 000
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter forhøyes med2 000 000
fra kr 303 400 000 til kr 305 400 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 43 700 000 til kr 40 700 000
1605Direktoratet for økonomistyring
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 313 600 000 til kr 319 600 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 800 000
fra kr 1 399 600 000 til kr 1 409 400 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 4 355 900 000 til kr 4 365 900 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 500 000
fra kr 131 500 000 til kr 140 000 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 163 200 000 til kr 193 200 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 502 200 000 til kr 506 200 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 550 000 000 til kr 1 600 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 268 100 000 til kr 269 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med200 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 300 000 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med20 500 000
fra kr 330 821 000 til kr 351 321 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med303 800 000
fra kr 2 860 870 000 til kr 3 164 670 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 61 564 000 til kr 60 564 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 715 950 000 til kr 1 847 950 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 578 000
fra kr 232 746 000 til kr 224 168 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med4 700 000
fra kr 18 000 000 til kr 13 300 000
71Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 68 321 000 til kr 69 821 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med76 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 164 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med224 286 000
fra kr 2 914 228 000 til kr 2 689 942 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 129 617 000 til kr 133 617 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, nedsettes med163 031 000
fra kr 1 985 053 000 til kr 1 822 022 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med172 200 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med3 546 000
fra kr 19 393 000 til kr 15 847 000
70Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med1 137 000
fra kr 6 224 000 til kr 5 087 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med199 002 000
fra kr 5 540 610 000 til kr 5 739 612 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med27 550 000
fra kr 3 417 958 000 til kr 3 445 508 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med109 793 000
fra kr 4 133 922 000 til kr 4 243 715 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, nedsettes med14 700 000
fra kr 1 109 252 000 til kr 1 094 552 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 297 000
fra kr 998 104 000 til kr 996 807 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med83 288 000
fra kr 2 317 090 000 til kr 2 400 378 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med45 200 000
fra kr 922 061 000 til kr 967 261 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45, forhøyes med60 018 000
fra kr 8 092 324 000 til kr 8 152 342 000
1761Nye kampfly med baseløsning:
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med700 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med4 024 000
fra kr 993 385 000 til kr 997 409 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med60 440 000
fra kr 524 137 000 til kr 584 577 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med40 696 000
fra kr 1 234 320 000 til kr 1 193 624 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med13 800 000
fra kr 246 271 000 til kr 260 071 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 232 100 000 til kr 233 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med92 000 000
fra kr 220 100 000 til kr 312 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med64 000 000
fra kr 100 300 000 til kr 164 300 000
60Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 24 000 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50Overføring til Energifondet, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 066 000 000
60(Ny) Tilskudd til utvikling av varmeenergi, bevilges med50 000 000
95(Ny) Fondskapital, bevilges med5 000 000 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 996 000 000 til kr 985 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med419 000 000
fra kr 1 088 000 000 til kr 669 000 000
72Lån, TCM DA, kan overføres, forhøyes med219 000 000
fra kr 577 000 000 til kr 796 000 000
1870Petoro AS
71(Ny) Unitisering, kan overføres, bevilges med40 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med375 000 000
fra kr 11 254 475 000 til kr 10 879 475 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 120 000
fra kr 301 267 000 til kr 302 387 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med108 833 000
fra kr 5 036 313 000 til kr 5 145 146 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med19 852 000
fra kr 2 976 742 000 til kr 2 956 890 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med55 721 000
fra kr 598 289 000 til kr 654 010 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med301 621 000
fra kr 1 265 271 000 til kr 963 650 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med131 950 000
fra kr 452 020 000 til kr 583 970 000
74Tap på utlån, nedsettes med27 500 000
fra kr 350 000 000 til kr 322 500 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med53 999 000
fra kr 19 695 084 000 til kr 19 749 083 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 16 192 000 000 til kr 16 132 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med35 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 268 200 000
51(Ny) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med266 700 000
53(Ny) Risikoavlastning for nye såkornfond, bevilges med109 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med3 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 314 000 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 380 700 000 til kr 410 700 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 285 000 000 til kr 310 000 000
76Miljøteknologi, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 257 000 000 til kr 307 000 000
95(Ny) Egenkapital, såkornfond, bevilges med616 000 000
2425Klimatek
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med20 000 000
51(Ny) Tapsfond, bevilges med125 000 000
91(Ny) Investeringskapital, bevilges med500 000 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med65 000 000
fra kr 44 500 000 til kr 109 500 000
95(Ny) Egenkapital, bevilges med150 000 000
2427Kommunalbanken AS
90(Ny) Aksjekapital, bevilges med924 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Tilskudd, bevilges med71 000 000
90(Ny) Utlån, bevilges med10 000 000 000
95(Ny) Egenkapital, bevilges med5 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med1 000 000 000
fra kr 25 000 000 000 til kr 26 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 624 291 000
2 Driftsutgifter2 039 383 000
3 Avskrivninger639 429 000
4 Renter av statens kapital56 134 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet-23 248 000
Sum 12 001 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 207 750 000 til kr 202 750 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 168 350 000 til kr 298 350 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 1 356 000 000 til kr 1 256 000 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-542 477 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning419 027 000
3 Avskrivninger124 144 000
4 Renter av statens kapital25 404 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfondet0
Sum 44 168 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med760 300 000
fra kr 15 575 000 000 til kr 16 335 300 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 125 000 000
fra kr 11 540 000 000 til kr 10 415 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med106 000 000
fra kr 584 000 000 til kr 690 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 2 522 000 000 til kr 2 482 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med40 000 000
fra kr 860 000 000 til kr 820 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med2 660 000 000
fra kr 33 050 000 000 til kr 30 390 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med97 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 733 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med44 000 000
fra kr 530 000 000 til kr 574 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 1 815 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med3 165 000 000
fra kr 37 850 000 000 til kr 34 685 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med270 000 000
fra kr 21 965 000 000 til kr 22 235 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med290 000 000
fra kr 34 390 000 000 til kr 34 680 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, forhøyes med10 000 000
fra kr 137 000 000 til kr 147 000 000
74Tilskudd til biler, nedsettes med63 000 000
fra kr 783 500 000 til kr 720 500 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med38 000 000
fra kr 2 728 000 000 til kr 2 690 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med530 000 000
fra kr 50 860 000 000 til kr 51 390 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med1 730 000 000
fra kr 89 200 000 000 til kr 90 930 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med510 000 000
fra kr 5 950 000 000 til kr 5 440 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 1 315 000 000 til kr 1 270 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med52 000 000
fra kr 1 095 000 000 til kr 1 043 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
72Tannlegehjelp, forhøyes med81 000 000
fra kr 1 618 000 000 til kr 1 699 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med168 000 000
fra kr 8 199 000 000 til kr 8 031 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med182 600 000
fra kr 4 164 600 000 til kr 3 982 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med113 537 000
fra kr 3 664 100 000 til kr 3 550 563 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med130 000 000
fra kr 1 755 000 000 til kr 1 625 000 000
3100Utenriksdepartementet
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene, nedsettes med4 100 000
fra kr 93 629 000 til kr 89 529 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med306 000
fra kr 50 423 000 til kr 50 729 000
3329Arkivformål
2Inntekter ved oppdrag, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
2Refusjoner mv., forhøyes med50 000 000
fra kr 246 237 000 til kr 296 237 000
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 52 173 000 til kr 62 173 000
6Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med12 750 000
fra kr 111 650 000 til kr 98 900 000
3452Sentral krisehåndtering
1(Ny) Diverse inntekter, bevilges med5 560 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med37 873 000
fra kr 103 074 000 til kr 65 201 000
2Refusjoner, nedsettes med13 206 000
fra kr 18 479 000 til kr 5 273 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med1 000 000
fra kr 2 340 000 til kr 3 340 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med4 156 000
fra kr 14 270 000 til kr 10 114 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med43 662 000
fra kr 961 661 000 til kr 917 999 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med8 025 000
fra kr 10 310 000 til kr 18 335 000
6Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med2 600 000
fra kr 6 526 000 til kr 3 926 000
3600Arbeidsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med500 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med2 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 37 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med400 000 000
fra kr 7 200 000 000 til kr 7 600 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 151 000 000 til kr 155 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med8 000 000
fra kr 40 009 000 til kr 48 009 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 700 000
3642Petroleumstilsynet
6Refusjoner/ymse inntekter, nedsettes med2 526 000
fra kr 2 876 000 til kr 350 000
3700Helse- og omsorgsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med2 700 000
3703Internasjonalt samarbeid
3Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med2 619 000
fra kr 2 619 000 til kr 0
3732Regionale helseforetak
86(Ny) Driftskreditter, bevilges med370 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med26 301 000
fra kr 82 100 000 til kr 55 799 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med208 000
fra kr 13 124 000 til kr 13 332 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med12 874 000
fra kr 116 614 000 til kr 103 740 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 27 497 000 til kr 17 497 000
60Kommunale egenandeler, nedsettes med27 000 000
fra kr 899 357 000 til kr 872 357 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med57 720 000
fra kr 173 160 000 til kr 115 440 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, nedsettes med8 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 405 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
70(Ny) Gebyrer fra overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med1 000 000
80(Ny) Renter fra overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med84 000 000
90(Ny) Avdrag for overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med370 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med16 200 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med15 000 000
fra kr 353 971 000 til kr 368 971 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m., nedsettes med220 000
fra kr 36 726 000 til kr 36 506 000
4162Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med34 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 44 000 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med7 500 000
fra kr 161 800 000 til kr 154 300 000
4426Statens naturoppsyn
1Ymse inntekter, forhøyes med400 000
fra kr 151 000 til kr 551 000
4429Riksantikvaren
2Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med2 644 000
fra kr 4 052 000 til kr 1 408 000
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med1 228 000
fra kr 1 498 000 til kr 270 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
4Gebyrer, nedsettes med5 500 000
fra kr 40 759 000 til kr 35 259 000
4520Departementenes Servicesenter
7Parkeringsinntekter, nedsettes med1 715 000
fra kr 1 715 000 til kr 0
4550Konkurransetilsynet
2Ymse inntekter, nedsettes med115 000
fra kr 231 000 til kr 116 000
4(Ny) Klagegebyr, bevilges med90 000
4605Direktoratet for økonomistyring:
1Økonomitjenester, forhøyes med6 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 44 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med8 500 000
fra kr 63 000 000 til kr 71 500 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med500 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 600 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med316 800 000
fra kr 3 667 457 000 til kr 3 984 257 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
70Renter låneordning, nedsettes med36 000
fra kr 36 000 til kr 0
90Lån til boligformål, nedsettes med648 000
fra kr 648 000 til kr 0
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med10 849 000
fra kr 49 651 000 til kr 60 500 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med40 800 000
fra kr 165 030 000 til kr 205 830 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med37 000 000
fra kr 90 277 000 til kr 127 277 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med60 900 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med43 440 000
fra kr 480 071 000 til kr 523 511 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter, forhøyes med20 000 000
fra kr 10 368 000 til kr 30 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med12 535 000
fra kr 2 465 000 til kr 15 000 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med1 500 000
fra kr 23 700 000 til kr 25 200 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med82 000 000
fra kr 66 400 000 til kr 148 400 000
4(Ny) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med594 000 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med54 000 000
fra kr 101 000 000 til kr 47 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med341 000 000
fra kr 612 000 000 til kr 271 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 789 000
fra kr 91 009 000 til kr 86 220 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med316 652 000
fra kr 8 235 800 000 til kr 7 919 148 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med119 219 000
fra kr 4 915 449 000 til kr 5 034 668 000
5312Husbanken
11Tilfeldige inntekter, forhøyes med2 300 000
fra kr 500 000 til kr 2 800 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med6 600 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 600 000
70Låneprovisjoner, nedsettes med600 000
fra kr 54 500 000 til kr 53 900 000
91(Ny) Tilbakeført kapital, såkornfond, bevilges med123 200 000
5326SIVA SF
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Gebyrer m.m., bevilges med1 000 000
90(Ny) Avdrag på utestående fordringer, bevilges med1 200 000 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter197 400 000 000
2 Driftsutgifter-32 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 800 000 000
4 Avskrivninger-18 400 000 000
5 Renter av statens kapital-6 800 000 000
Sum 137 200 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med1 100 000 000
fra kr 17 300 000 000 til kr 18 400 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med100 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 800 000 000
5445Statsbygg
30(Ny) Salg av eiendom, bevilges med100 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:
30Avskrivninger, nedsettes med63 434 000
fra kr 846 337 000 til kr 782 903 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 35 300 000 000 til kr 35 305 000 000
72Fellesskatt, nedsettes med983 000 000
fra kr 191 000 000 000 til kr 190 017 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med100 000 000
fra kr 1 850 000 000 til kr 1 750 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med18 800 000
fra kr 2 260 000 000 til kr 2 241 200 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med186 000 000
fra kr 222 300 000 000 til kr 222 114 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, nedsettes med49 000 000
fra kr 12 450 000 000 til kr 12 401 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med410 000 000
fra kr 8 220 000 000 til kr 8 630 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
70Veibruksavgift på bensin, forhøyes med240 000 000
fra kr 6 850 000 000 til kr 7 090 000 000
71Veibruksavgift på autodiesel, forhøyes med365 000 000
fra kr 10 300 000 000 til kr 10 665 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med515 000 000
fra kr 1 500 000 000 til kr 2 015 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med471 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 371 000 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med575 000
fra kr 11 705 000 til kr 12 280 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med900 000
fra kr 83 940 000 til kr 84 840 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med8 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 57 000 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, nedsettes med441 000 000
fra kr 1 609 000 000 til kr 1 168 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, nedsettes med76 000 000
fra kr 76 000 000 til kr 0
5615Husbanken
80Renter, nedsettes med487 000 000
fra kr 4 349 000 000 til kr 3 862 000 000
5616Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS
85Aksjeutbytte, nedsettes med194 000 000
fra kr 194 000 000 til kr 0
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med1 087 146 000
fra kr 4 824 471 000 til kr 3 737 325 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med120 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 276 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, nedsettes med80 200 000
fra kr 502 000 000 til kr 421 800 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med5 300 000
fra kr 5 300 000 til kr 0
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med140 000 000
fra kr 490 000 000 til kr 350 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med9 500 000
fra kr 3 000 000 til kr 12 500 000
83(Ny) Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med19 600 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med600 000
fra kr 15 000 000 til kr 15 600 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 800 000
fra kr 2 000 000 til kr 200 000
5629Renter fra utlånsvirksomheten i Eksportkreditt Norge AS
80(Ny) Renter, bevilges med278 000 000
5652Statskog SF - Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med3 000 000
fra kr 24 900 000 til kr 21 900 000
85Utbytte, forhøyes med35 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 40 100 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med262 300 000
fra kr 13 180 453 000 til kr 12 918 153 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med24 000 000
fra kr 93 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 353 000 000 til kr 13 887 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, nedsettes med28 000 000
fra kr 101 500 000 000 til kr 101 472 000 000
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med271 000 000
fra kr 145 200 000 000 til kr 144 929 000 000
5701Diverse inntekter
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med21 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 384 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med10 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 150 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 4 000 000»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i nasjonalbudsjettet 2013 med en sak som sikrer at Norge tar et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet ved at kvoten for overføringsflyktninger økes med 500.»

Forslag nr. 52 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge.»

Forslag nr. 53 lyder

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 24. november 2011 om merverdiavgift:

§ 3 skal lyde:

§ 3 Redusert sats med 16 pst.

Merverdiavgift svares med 16 prosent av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

§ 4 nytt annet ledd skal lyde:

Merverdiavgift svares med 8 prosent av omsetning, uttak og innførsel av aviser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-12.»

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke grensen for tollfri import av varer fra utlandet til 1 000 kroner, samt etablere en ordning der beløpet jevnlig justeres med prisveksten.»

Forslag nr. 55 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 24. november 2011 om avgift på alkohol:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikkVolumprosent alkoholKr
t.o.m. 0,7avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasertover 0,77,32 pr. volumprosent og liter
Annenover 0,7 t.o.m. 2,73,00 pr. liter
over 2,7 t.o.m. 3,711,31 pr. liter
over 3,7 t.o.m. 4,719,59 pr. liter
over 4,7 t.o.m. 223,98 pr. volumprosent og liter
Etanol til teknisk brukover 0,7sats som for alkoholholdig drikk»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest avvikle ordningen med taxfree-salg av tobakksvarer.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 24. november 2011 om veibruksavgift på drivstoff:

§ 1 første ledd, bokstav a skal lyde:

 • 1. bensin

 • 2. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 5,19,

 • 3. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 5,23,

 • 4. annen bensin: kr 5,23.»

Forslag nr. 58 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 24. november 2011 om veibruksavgift på autodiesel:

§ 1 første ledd, bokstav b skal lyde:

 • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

 • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 4,18,

 • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 4,23,

 • 3. annen mineralolje: kr 4,23,

 • 4. biodiesel: kr 0.»

Forslag nr. 59 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 24. november 2011 om grunnavgift på mineralolje mv.:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,999 pr. liter.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 24. november 2011 om CO2-avgift:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,70 pr. liter

  mineralolje til

  innenriks kvotepliktig luftfart: kr 0,52 pr. liter

  annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflygninger: kr 0,80 pr. liter

  treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,41 pr. liter

 • b) bensin: kr 0,99 pr. liter

 • c) naturgass: kr 0,55 pr. Sm3

 • c) LPG: kr 077 pr. liter»

Forslag nr. 61 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 24. november 2011 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2012:

Arbeidsgiveravgift

Ny § 4 og 5 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1.7.2012 skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

§ 5 Særregler for nystartede bedrifter

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette skal det for bedrifter som er startet etter 1.7.2012 med inntil 5 ansatte beregnes halv arbeidsgiveravgift i alle soner i inntil tre år etter første gangs registrering av bedriften.

Opprinnelig § 4 blir § 6 etc.»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 om å legge fram en ordning med skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private bygg (materiellkostnader og arbeidskostnader) på inntil 50 000 kroner.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, utrede og fremme lovforslag om 20 prosent fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap på inntil 500 000 kroner.»

Forslag nr. 65 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, komme tilbake til Stortinget med forslag til en lovendring slik at selvstendig næringsdrivende kan benytte minstefradrag på samme måte som privatpersoner.»

Forslag nr. 66 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel.»»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 99 mot 2 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.53.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene 47–49, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 47 lyder:

«I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 92 800 000 til kr 93 200 000
21Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres, forhøyes med5 400 000
fra kr 12 000 000 til kr 17 400 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med8 300 000
fra kr 139 100 000 til kr 147 400 000
24Regjeringsadvokaten
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 51 400 000 til kr 52 900 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 14 900 000 til kr 16 400 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 80 808 000 til kr 83 208 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 1 749 965 000 til kr 1 753 965 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 100 000
fra kr 11 795 000 til kr 16 895 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 45 805 000 til kr 51 305 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 140 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med22 000 000
fra kr 2 196 200 000 til kr 2 218 200 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 269 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
71Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med19 311 000
fra kr 400 000 000 til kr 419 311 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med106 311 000
fra kr 1 531 185 000 til kr 1 424 874 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 307 000 000 til kr 312 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 753 400 000 til kr 778 400 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 810 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med21 000 000
fra kr 742 500 000 til kr 721 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 444 500 000 til kr 469 500 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 235 794 000 til kr 239 794 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 095 000
fra kr 19 015 000 til kr 21 110 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med1 324 000
fra kr 134 822 000 til kr 133 498 000
68Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med5 000 000
fra kr 225 339 000 til kr 230 339 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 1 101 946 000 til kr 1 113 946 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74(Ny) Tilskudd til Signo og Briskeby, bevilges med20 453 000
228Tilskudd til private skoler mv.
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med6 046 000
fra kr 161 008 000 til kr 154 962 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med10 314 000
fra kr 184 720 000 til kr 195 034 000
82(Ny) Kapitaltilskudd, bevilges med25 000 000
230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Driftsutgifter, nedsettes med27 767 000
fra kr 655 894 000 til kr 628 127 000
231Barnehager
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 9 400 000 til kr 19 400 000
252EUs program for livslang læring
70Tilskudd, nedsettes med25 890 000
fra kr 210 207 000 til kr 184 317 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
71Falstadsenteret, forhøyes med315 000
fra kr 15 655 000 til kr 15 970 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med315 000
fra kr 47 427 000 til kr 47 112 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med115 000 000
fra kr 25 102 667 000 til kr 25 217 667 000
70Private høyskoler, forhøyes med10 000 000
fra kr 984 391 000 til kr 994 391 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, forhøyes med6 046 000
fra kr 56 868 000 til kr 62 914 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med37 148 000
fra kr 177 646 000 til kr 214 794 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med3 186 000
fra kr 16 124 000 til kr 19 310 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med16 590 000
fra kr 218 397 000 til kr 201 807 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med168 642 000
fra kr 1 376 686 000 til kr 1 208 044 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 095 000
fra kr 14 036 000 til kr 11 941 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 200 000
fra kr 111 350 000 til kr 114 550 000
314Kultur og samfunn
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med17 500 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv, nedsettes med5 485 000
fra kr 5 485 000 til kr 0
79Ymse kultur- og samfunnsformål, nedsettes med2 900 000
fra kr 10 768 000 til kr 7 868 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, forhøyes med100 000 000
fra kr 627 500 000 til kr 727 500 000
79Ymse frivillighetsformål, nedsettes med1 350 000
fra kr 5 414 000 til kr 4 064 000
84(Ny) Tilskudd til Ungdoms-OL, bevilges med8 600 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med400 000
fra kr 112 471 000 til kr 112 871 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 350 000
fra kr 7 283 000 til kr 3 933 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter, forhøyes med1 820 000
fra kr 14 791 000 til kr 16 611 000
50Kunst i offentlige rom, forhøyes med400 000
fra kr 18 860 000 til kr 19 260 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 650 000
fra kr 158 315 000 til kr 159 965 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med4 835 000
fra kr 494 778 000 til kr 499 613 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med1 000 000
fra kr 103 339 000 til kr 102 339 000
329Arkivformål
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 141 682 000 til kr 142 682 000
79Til disposisjon, nedsettes med1 000 000
fra kr 1 185 000 til kr 185 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 550 000
fra kr 337 047 000 til kr 351 597 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med23 300 000
fra kr 1 728 086 000 til kr 1 751 386 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med145 600 000
fra kr 9 738 170 000 til kr 9 883 770 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 700 000
fra kr 193 485 000 til kr 198 185 000
72(Ny) Tilskudd til Det mosaiske trossamfunn, bevilges med10 200 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med56 300 000
fra kr 2 117 292 000 til kr 2 060 992 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 142 356 000 til kr 146 356 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 570 065 000 til kr 571 865 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med9 880 000
fra kr 10 385 000 til kr 20 265 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med14 000 000
fra kr 6 647 000 til kr 20 647 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med269 600 000
fra kr 526 340 000 til kr 256 740 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 027 235 000
fra kr 1 483 562 000 til kr 456 327 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 978 386 000 til kr 1 008 386 000
470Fri rettshjelp
70Fri sakførsel, forhøyes med10 000 000
fra kr 459 922 000 til kr 469 922 000
71Fritt rettsråd, nedsettes med15 000 000
fra kr 190 900 000 til kr 175 900 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 45 608 000 til kr 44 108 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med29 975 000
fra kr 763 105 000 til kr 793 080 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med100 760 000
fra kr 1 757 100 000 til kr 1 656 340 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med5 000 000
fra kr 57 581 000 til kr 52 581 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med10 713 000
fra kr 263 185 000 til kr 252 472 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med24 785 000
fra kr 518 596 000 til kr 493 811 000
71Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv., forhøyes med2 500 000
fra kr 14 000 000 til kr 16 500 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 125 325 000 til kr 124 825 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med562 000
fra kr 14 415 000 til kr 13 853 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 249 032 000 til kr 264 032 000
500Kommunal- og regionaldepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 152 890 000 til kr 153 390 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 500 950 000 til kr 1 550 950 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 484 100 000 til kr 483 600 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med247 500 000
fra kr 105 326 073 000 til kr 105 078 573 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med145 000 000
fra kr 2 111 000 000 til kr 2 256 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 400 000 til kr 2 400 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med218 500 000
fra kr 764 500 000 til kr 546 000 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med20 475 000
fra kr 69 225 000 til kr 48 750 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med150 200 000
fra kr 1 253 700 000 til kr 1 103 500 000
64Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med71 000 000
fra kr 1 071 900 000 til kr 1 000 900 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr 58 870 000 til kr 59 320 000
50Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 115 410 000 til kr 121 410 000
70Tilskudd, nedsettes med450 000
fra kr 24 140 000 til kr 23 690 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, nedsettes med25 500 000
fra kr 27 568 000 til kr 2 068 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med11 750 000
fra kr 10 057 290 000 til kr 10 069 040 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med644 000 000
fra kr 9 500 000 000 til kr 8 856 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med7 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med97 000 000
fra kr 825 000 000 til kr 922 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 10 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 52 000 000 til kr 54 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med1 400 000 000
fra kr 15 200 000 000 til kr 16 600 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med6 000 000
fra kr 79 000 000 til kr 85 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med17 000 000
fra kr 157 000 000 til kr 174 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 184 525 000 til kr 178 525 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med113 075 000
fra kr 7 274 537 000 til kr 7 161 462 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med7 000 000
fra kr 133 000 000 til kr 140 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 465 600 000 til kr 470 600 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med2 526 000
fra kr 189 700 000 til kr 187 174 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med25 400 000
fra kr 311 672 000 til kr 286 272 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 619 000
fra kr 55 729 000 til kr 53 110 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med13 400 000
fra kr 569 200 000 til kr 582 600 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med13 400 000
fra kr 536 096 000 til kr 522 696 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med100 000
fra kr 82 098 000 til kr 81 998 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med600 000
fra kr 5 677 000 til kr 6 277 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 15 487 000 til kr 14 987 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 250 000
fra kr 878 633 000 til kr 883 883 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med1 311 300 000
fra kr 44 296 293 000 til kr 45 607 593 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med442 000 000
fra kr 15 522 238 000 til kr 15 964 238 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med335 000 000
fra kr 11 766 085 000 til kr 12 101 085 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med296 700 000
fra kr 10 417 141 000 til kr 10 713 841 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med25 200 000
fra kr 15 657 084 000 til kr 15 682 284 000
84(Ny) Rentekompensasjon IKT-investeringer, bevilges med5 075 000
86Driftskreditter, nedsettes med1 730 000 000
fra kr 1 730 000 000 til kr 0
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 9 485 000 til kr 15 485 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med3 000 000
fra kr 143 461 000 til kr 146 461 000
66Brukerstyrt personlig assistanse, nedsettes med3 000 000
fra kr 87 334 000 til kr 84 334 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med800 000
fra kr 30 979 000 til kr 31 779 000
50Samisk helse, nedsettes med7 400 000
fra kr 13 200 000 til kr 5 800 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med6 600 000
fra kr 28 903 000 til kr 35 503 000
763Rustiltak
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med50 000 000
fra kr 170 521 000 til kr 220 521 000
72Kompetansesentra mv., nedsettes med5 000 000
fra kr 88 371 000 til kr 83 371 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 500 000
fra kr 85 061 000 til kr 104 561 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 205 600 000 til kr 199 600 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 368 594 000 til kr 418 594 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 112 906 000 til kr 111 906 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med17 000 000
fra kr 284 141 000 til kr 301 141 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med20 000 000
fra kr 63 619 000 til kr 83 619 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 148 886 000 til kr 149 586 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med1 977 000
fra kr 49 020 000 til kr 47 043 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med50 877 000
fra kr 4 563 218 000 til kr 4 512 341 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med26 638 000
fra kr 334 262 000 til kr 360 900 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med784 000
fra kr 108 494 000 til kr 109 278 000
70Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, forhøyes med493 000
fra kr 4 145 000 til kr 4 638 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med44 704 000
fra kr 1 690 352 000 til kr 1 645 648 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med2 000 000
fra kr 5 719 000 til kr 3 719 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med20 000 000
fra kr 206 913 000 til kr 226 913 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 409 000 til kr 4 409 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med167 000 000
fra kr 1 223 000 000 til kr 1 390 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med70 000 000
fra kr 15 030 000 000 til kr 14 960 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med1 900 000
fra kr 28 435 000 til kr 26 535 000
60(Ny) Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor, bevilges med1 900 000
70Tilskudd, forhøyes med1 000 000
fra kr 14 501 000 til kr 15 501 000
80(Ny) Tiltak mot jødehat, bevilges med10 000 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 000 000
fra kr 26 550 000 til kr 18 550 000
72(Ny) Tilskudd, bevilges med8 000 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 137 448 000 til kr 147 448 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med3 600 000
fra kr 79 048 000 til kr 82 648 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med3 600 000
fra kr 290 460 000 til kr 286 860 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med381 000 000
fra kr 539 000 000 til kr 920 000 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 253 000
fra kr 50 575 000 til kr 51 828 000
73(Ny) Støtte til kontingentbetaling til deltakelse i fritidsaktiviteter, bevilges med8 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med50 000 000
fra kr 3 433 510 000 til kr 3 483 510 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 253 000
fra kr 27 118 000 til kr 25 865 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 243 214 000 til kr 254 214 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med5 000 000
fra kr 7 847 000 til kr 12 847 000
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 57 493 000 til kr 62 493 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, forhøyes med10 000 000
fra kr 209 063 000 til kr 219 063 000
860Forbrukerrådet
50Basisbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 102 278 000 til kr 112 278 000
900Nærings- og handelsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 185 588 000 til kr 192 588 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 68 100 000 til kr 66 600 000
22(Ny) Utgifter til kontrollfunksjoner, bevilges med6 500 000
30(Ny) Miljøtiltak Søve, bevilges med5 000 000
74(Ny) Tilskudd til Nasjonalt senter for komposittkompetanse, bevilges med1 500 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 500 000
fra kr 311 200 000 til kr 315 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med35 500 000
fra kr 167 200 000 til kr 202 700 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med61 400 000
fra kr 61 400 000 til kr 0
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med262 000 000
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 338 000 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med20 000 000
fra kr 1 360 000 000 til kr 1 380 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
22(Ny) Interimstyre for statlig eksportfinansieringsordninger, kan nyttes under kap. 2429 post 70, bevilges med40 000 000
74(Ny) Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med80 000 000
75(Ny) Utgifter til overtakelse av lån, bevilges med9 000 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med12 000 000
fra kr 338 700 000 til kr 350 700 000
1050Diverse fiskeriformål
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, forhøyes med1 200 000
fra kr 13 700 000 til kr 14 900 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med30 000 000
fra kr 1 499 703 000 til kr 1 529 703 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med30 000 000
fra kr 117 900 000 til kr 87 900 000
1070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter, forhøyes med2 323 000
fra kr 43 646 000 til kr 45 969 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, nedsettes med20 000
fra kr 63 760 000 til kr 63 740 000
96(Ny) Andeler i Rogaland Landbrukspart SA, bevilges med20 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med760 000
fra kr 7 225 000 til kr 7 985 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med220 000
fra kr 174 995 000 til kr 174 775 000
1147Reindriftsforvaltningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 958 000 til kr 7 958 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 500 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med13 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 163 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 69 977 000 til kr 119 977 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med1 200 000
fra kr 42 146 000 til kr 43 346 000
79Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 3 100 000 til kr 1 900 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71, nedsettes med30 000 000
fra kr 705 600 000 til kr 675 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med78 700 000
fra kr 7 437 400 000 til kr 7 516 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, nedsettes med20 000 000
fra kr 434 000 000 til kr 414 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med70 000 000
fra kr 5 610 400 000 til kr 5 680 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med50 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 125 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med200 000 000
fra kr 5 185 600 000 til kr 5 385 600 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med100 000 000
fra kr 4 395 600 000 til kr 4 495 600 000
33(Ny) Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres, bevilges med26 400 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, forhøyes med90 000 000
fra kr 89 000 000 til kr 179 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med6 500 000
fra kr 167 500 000 til kr 161 000 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 57 000 000
1400Miljøverndepartementet
22Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 0
61(Ny) Framtidens byer, kan overføres, bevilges med19 000 000
65(Ny) Groruddalen, kan overføres, bevilges med31 000 000
75Miljøvennlig byutvikling, kan overføres, nedsettes med31 000 000
fra kr 31 000 000 til kr 0
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 21 346 000 til kr 21 846 000
80Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med600 000
fra kr 600 000 til kr 0
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med18 400 000
fra kr 29 000 000 til kr 10 600 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
70Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med1 700 000
fra kr 20 188 000 til kr 21 888 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 124 103 000 til kr 124 503 000
31Tiltak i naturreservat og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 38 502 000 til kr 41 502 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med35 500 000
fra kr 301 263 000 til kr 336 763 000
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, forhøyes med78 100 000
fra kr 154 100 000 til kr 232 200 000
65(Ny) Handlingsplaner for friluftslivet, kan overføres, bevilges med2 000 000
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 17 693 000 til kr 18 193 000
1429Riksantikvaren
1Driftsutgifter, nedsettes med3 872 000
fra kr 117 512 000 til kr 113 640 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 500 000
fra kr 337 786 000 til kr 332 286 000
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med41 100 000
fra kr 64 760 000 til kr 23 660 000
69(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, bevilges med37 300 000
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
79(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, bevilges med3 800 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
30(Ny) Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres, bevilges med23 100 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med300 000
fra kr 186 521 000 til kr 186 221 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med900 000
fra kr 59 395 000 til kr 60 295 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med550 000
fra kr 11 730 000 til kr 12 280 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 179 441 000 til kr 179 541 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 880 000
fra kr 32 750 000 til kr 37 630 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med95 267 000
fra kr 469 119 000 til kr 564 386 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med2 993 000
fra kr 83 467 000 til kr 86 460 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med52 100 000
fra kr 71 856 000 til kr 123 956 000
1533Sametinget
50Sametinget, forhøyes med700 000
fra kr 233 650 000 til kr 234 350 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med580 000
fra kr 9 446 000 til kr 8 866 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med990 000
fra kr 7 726 000 til kr 8 716 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med50 500 000
fra kr 57 000 000 til kr 107 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 207 648 000 til kr 207 748 000
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med515 000
fra kr 10 000 000 til kr 10 515 000
73Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke, forhøyes med10 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 13 000 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med40 000 000
fra kr 182 900 000 til kr 222 900 000
76(Ny) Tilskudd for å dekke informasjonsutgifter etter grunnlovsendringer, bevilges med25 000 000
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 303 400 000 til kr 305 400 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 43 700 000 til kr 40 700 000
1605Direktoratet for økonomistyring
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 313 600 000 til kr 319 600 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 800 000
fra kr 1 399 600 000 til kr 1 409 400 000
1618Skatteetaten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 500 000
fra kr 131 500 000 til kr 140 000 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 163 200 000 til kr 193 200 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 502 200 000 til kr 506 200 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 550 000 000 til kr 1 600 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 268 100 000 til kr 269 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 450 000 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med20 500 000
fra kr 330 821 000 til kr 351 321 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med303 800 000
fra kr 2 860 870 000 til kr 3 164 670 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 61 564 000 til kr 60 564 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 715 950 000 til kr 1 847 950 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 578 000
fra kr 232 746 000 til kr 224 168 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med4 700 000
fra kr 18 000 000 til kr 13 300 000
71Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 68 321 000 til kr 69 821 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med76 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 164 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med224 286 000
fra kr 2 914 228 000 til kr 2 689 942 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 129 617 000 til kr 133 617 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, nedsettes med163 031 000
fra kr 1 985 053 000 til kr 1 822 022 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med172 200 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med3 546 000
fra kr 19 393 000 til kr 15 847 000
70Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med1 137 000
fra kr 6 224 000 til kr 5 087 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med199 002 000
fra kr 5 540 610 000 til kr 5 739 612 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med27 550 000
fra kr 3 417 958 000 til kr 3 445 508 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med109 793 000
fra kr 4 133 922 000 til kr 4 243 715 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, nedsettes med14 700 000
fra kr 1 109 252 000 til kr 1 094 552 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 297 000
fra kr 998 104 000 til kr 996 807 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med83 288 000
fra kr 2 317 090 000 til kr 2 400 378 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med45 200 000
fra kr 922 061 000 til kr 967 261 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45, forhøyes med60 018 000
fra kr 8 092 324 000 til kr 8 152 342 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med700 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med4 024 000
fra kr 993 385 000 til kr 997 409 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med60 440 000
fra kr 524 137 000 til kr 584 577 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med40 696 000
fra kr 1 234 320 000 til kr 1 193 624 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med13 800 000
fra kr 246 271 000 til kr 260 071 000
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med15 000 000
fra kr 67 921 000 til kr 52 921 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 232 100 000 til kr 233 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med192 000 000
fra kr 220 100 000 til kr 412 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med64 000 000
fra kr 100 300 000 til kr 164 300 000
60Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 24 000 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med46 000 000
fra kr 996 000 000 til kr 950 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med419 000 000
fra kr 1 088 000 000 til kr 669 000 000
72Lån, TCM DA, kan overføres, forhøyes med219 000 000
fra kr 577 000 000 til kr 796 000 000
1870Petoro AS
71(Ny) Unitisering, kan overføres, bevilges med40 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med550 000 000
fra kr 11 254 475 000 til kr 10 704 475 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 120 000
fra kr 301 267 000 til kr 302 387 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med76 933 000
fra kr 5 036 313 000 til kr 5 113 246 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med33 852 000
fra kr 2 976 742 000 til kr 2 942 890 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med48 721 000
fra kr 598 289 000 til kr 647 010 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med302 821 000
fra kr 1 265 271 000 til kr 962 450 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med131 950 000
fra kr 452 020 000 til kr 583 970 000
74Tap på utlån, nedsettes med27 500 000
fra kr 350 000 000 til kr 322 500 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med54 001 000
fra kr 19 695 084 000 til kr 19 641 083 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 16 192 000 000 til kr 16 132 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med15 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 248 200 000
51(Ny) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med199 700 000
53(Ny) Risikoavlastning for nye såkornfond, bevilges med75 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med3 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 314 000 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 380 700 000 til kr 385 700 000
95(Ny) Egenkapital, såkornfond, bevilges med425 000 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 44 500 000 til kr 59 500 000
2427Kommunalbanken AS
90(Ny) Aksjekapital, bevilges med924 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Tilskudd, bevilges med71 000 000
90(Ny) Utlån, bevilges med10 000 000 000
95(Ny) Egenkapital, bevilges med5 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med1 000 000 000
fra kr 25 000 000 000 til kr 26 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 624 291 000
2 Driftsutgifter2 039 383 000
3 Avskrivninger639 429 000
4 Renter av statens kapital56 134 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet-23 248 000
Sum 12 001 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 207 750 000 til kr 202 750 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 168 350 000 til kr 298 350 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-542 477 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning419 027 000
3 Avskrivninger124 144 000
4 Renter av statens kapital25 404 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfondet0
Sum 44 168 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med760 300 000
fra kr 15 575 000 000 til kr 16 335 300 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 036 000 000
fra kr 11 540 000 000 til kr 10 504 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med116 000 000
fra kr 584 000 000 til kr 700 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 2 522 000 000 til kr 2 482 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med40 000 000
fra kr 860 000 000 til kr 820 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med2 350 000 000
fra kr 33 050 000 000 til kr 30 700 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med240 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 590 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 1 815 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med3 165 000 000
fra kr 37 850 000 000 til kr 34 685 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med270 000 000
fra kr 21 965 000 000 til kr 22 235 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med290 000 000
fra kr 34 390 000 000 til kr 34 680 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med63 000 000
fra kr 783 500 000 til kr 720 500 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med38 000 000
fra kr 2 728 000 000 til kr 2 690 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med530 000 000
fra kr 50 860 000 000 til kr 51 390 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med1 730 000 000
fra kr 89 200 000 000 til kr 90 930 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med510 000 000
fra kr 5 950 000 000 til kr 5 440 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 1 315 000 000 til kr 1 270 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med52 000 000
fra kr 1 095 000 000 til kr 1 043 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
72Tannlegehjelp, forhøyes med81 000 000
fra kr 1 618 000 000 til kr 1 699 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med157 000 000
fra kr 8 199 000 000 til kr 8 042 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med52 600 000
fra kr 4 164 600 000 til kr 4 112 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med113 537 000
fra kr 3 664 100 000 til kr 3 550 563 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med130 000 000
fra kr 1 755 000 000 til kr 1 625 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med306 000
fra kr 50 423 000 til kr 50 729 000
3329Arkivformål
2Inntekter ved oppdrag, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
2Refusjoner mv., forhøyes med50 000 000
fra kr 246 237 000 til kr 296 237 000
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 52 173 000 til kr 62 173 000
6Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med450 000
fra kr 111 650 000 til kr 112 100 000
3452Sentral krisehåndtering
1(Ny) Diverse inntekter, bevilges med5 560 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med37 873 000
fra kr 103 074 000 til kr 65 201 000
2Refusjoner, nedsettes med13 206 000
fra kr 18 479 000 til kr 5 273 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med1 000 000
fra kr 2 340 000 til kr 3 340 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med556 000
fra kr 14 270 000 til kr 13 714 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med43 662 000
fra kr 961 661 000 til kr 917 999 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med8 025 000
fra kr 10 310 000 til kr 18 335 000
3600Arbeidsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med500 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med2 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 37 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med400 000 000
fra kr 7 200 000 000 til kr 7 600 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 151 000 000 til kr 155 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med8 000 000
fra kr 40 009 000 til kr 48 009 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 700 000
3642Petroleumstilsynet
6Refusjoner/ymse inntekter, nedsettes med2 526 000
fra kr 2 876 000 til kr 350 000
3700Helse- og omsorgsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med2 700 000
3703Internasjonalt samarbeid
3Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med2 619 000
fra kr 2 619 000 til kr 0
3732Regionale helseforetak
86(Ny) Driftskreditter, bevilges med370 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med7 999 000
fra kr 82 100 000 til kr 90 099 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med208 000
fra kr 13 124 000 til kr 13 332 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med12 874 000
fra kr 116 614 000 til kr 103 740 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 27 497 000 til kr 17 497 000
60Kommunale egenandeler, nedsettes med27 000 000
fra kr 899 357 000 til kr 872 357 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med57 720 000
fra kr 173 160 000 til kr 115 440 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med50 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 463 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
70(Ny) Gebyrer fra overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med1 000 000
80(Ny) Renter fra overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med84 000 000
90(Ny) Avdrag for overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med370 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med16 200 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med15 000 000
fra kr 353 971 000 til kr 368 971 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m., nedsettes med220 000
fra kr 36 726 000 til kr 36 506 000
4162Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med34 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 44 000 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med6 500 000
fra kr 161 800 000 til kr 155 300 000
4426Statens naturoppsyn
1Ymse inntekter, forhøyes med400 000
fra kr 151 000 til kr 551 000
4429Riksantikvaren
2Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med2 644 000
fra kr 4 052 000 til kr 1 408 000
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med1 228 000
fra kr 1 498 000 til kr 270 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
4Gebyrer, nedsettes med5 500 000
fra kr 40 759 000 til kr 35 259 000
4520Departementenes Servicesenter
7Parkeringsinntekter, nedsettes med1 715 000
fra kr 1 715 000 til kr 0
4550Konkurransetilsynet
2Ymse inntekter, nedsettes med115 000
fra kr 231 000 til kr 116 000
4(Ny) Klagegebyr, bevilges med990 000
4605Direktoratet for økonomistyring
1Økonomitjenester, forhøyes med6 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 44 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med8 500 000
fra kr 63 000 000 til kr 71 500 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med500 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 600 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med316 800 000
fra kr 3 667 457 000 til kr 3 984 257 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
70Renter låneordning, nedsettes med36 000
fra kr 36 000 til kr 0
90Lån til boligformål, nedsettes med648 000
fra kr 648 000 til kr 0
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med10 849 000
fra kr 49 651 000 til kr 60 500 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med40 800 000
fra kr 165 030 000 til kr 205 830 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med37 000 000
fra kr 90 277 000 til kr 127 277 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med60 900 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med43 440 000
fra kr 480 071 000 til kr 523 511 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter, forhøyes med20 000 000
fra kr 10 368 000 til kr 30 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med12 535 000
fra kr 2 465 000 til kr 15 000 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med1 500 000
fra kr 23 700 000 til kr 25 200 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med82 000 000
fra kr 66 400 000 til kr 148 400 000
4(Ny) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med594 000 000
4833CO2-håndtering:
80Renter, TCM DA, nedsettes med54 000 000
fra kr 101 000 000 til kr 47 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med341 000 000
fra kr 612 000 000 til kr 271 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 789 000
fra kr 91 009 000 til kr 86 220 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med316 652 000
fra kr 8 235 800 000 til kr 7 919 148 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med119 219 000
fra kr 4 915 449 000 til kr 5 034 668 000
5312Husbanken
11Tilfeldige inntekter, forhøyes med2 300 000
fra kr 500 000 til kr 2 800 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med6 600 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 600 000
70Låneprovisjoner, nedsettes med600 000
fra kr 54 500 000 til kr 53 900 000
91(Ny) Tilbakeført kapital, såkornfond, bevilges med123 200 000
5326SIVA SF
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Gebyrer m.m., bevilges med1 000 000
90(Ny) Avdrag på utestående fordringer, bevilges med1 200 000 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter197 400 000 000
2 Driftsutgifter-32 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 800 000 000
4 Avskrivninger-18 400 000 000
5 Renter av statens kapital-6 800 000 000
Sum 137 200 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med1 100 000 000
fra kr 17 300 000 000 til kr 18 400 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med100 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 800 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med63 434 000
fra kr 846 337 000 til kr 782 903 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 35 300 000 000 til kr 35 305 000 000
72Fellesskatt, nedsettes med85 000 000
fra kr 191 000 000 000 til kr 190 915 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, forhøyes med270 000 000
fra kr 12 450 000 000 til kr 12 720 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med210 000 000
fra kr 8 220 000 000 til kr 8 430 000 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med575 000
fra kr 11 705 000 til kr 12 280 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med900 000
fra kr 83 940 000 til kr 84 840 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med8 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 57 000 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, nedsettes med441 000 000
fra kr 1 609 000 000 til kr 1 168 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, nedsettes med76 000 000
fra kr 76 000 000 til kr 0
5615Husbanken
80Renter, nedsettes med487 000 000
fra kr 4 349 000 000 til kr 3 862 000 000
5616Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS
85Aksjeutbytte, nedsettes med194 000 000
fra kr 194 000 000 til kr 0
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med1 087 146 000
fra kr 4 824 471 000 til kr 3 737 325 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med120 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 276 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, nedsettes med80 200 000
fra kr 502 000 000 til kr 421 800 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med5 300 000
fra kr 5 300 000 til kr 0
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med140 000 000
fra kr 490 000 000 til kr 350 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med9 500 000
fra kr 3 000 000 til kr 12 500 000
83(Ny) Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med19 600 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med600 000
fra kr 15 000 000 til kr 15 600 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 800 000
fra kr 2 000 000 til kr 200 000
5629Renter fra utlånsvirksomheten i Eksportkreditt Norge AS
80(Ny) Renter, bevilges med278 000 000
5652Statskog SF - Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med3 000 000
fra kr 24 900 000 til kr 21 900 000
85Utbytte, forhøyes med35 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 40 100 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med877 800 000
fra kr 13 180 453 000 til kr 12 302 653 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med24 000 000
fra kr 93 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 353 000 000 til kr 13 887 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, forhøyes med19 000 000
fra kr 101 500 000 000 til kr 101 519 000 000
5701Diverse inntekter
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med21 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 384 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med10 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 150 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 4 000 000»

Forslag nr. 48 lyder:

«I Stortingets vedtak 24. november 2011 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2012 om avgift på alkohol gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikkeVolumprosent alkoholKr
t.o.m 0,7avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasertover 0,77,39 pr. volumprosent og liter
Annenover 0,7 t.o.m. 2,73,30 pr. liter
over 2,7 t.o.m. 3,712,44 pr. liter
over 3,7 t.o.m. 4,721,55 pr. liter
over 4,7 t.o.m. 224,82 pr. volumprosent og liter
Etanol til teknisk brukover 0,7sats som for alkoholholdig drikk»

Forslag nr. 49 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 24. november 2011 om avgift på tobakkvarer mv. for budsjetterminen 2012:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

ProduktKr
Sigarer2,54pr. gram av pakningens nettovekt
Sigaretter2,54pr. stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning2,54pr. gram av pakningens nettovekt
Snus1,02pr. gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk1,02pr. gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og papirhylser0,0386pr. stk.»
Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 94 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.53.41)

Presidenten: Det voteres over forslagene 45 og 46, fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med sak om å utvide studiestøtten til 11 måneder.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen med gradert sykemelding for elever og studenter permanent og mer fleksibel fra 2013.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 94 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.53.56)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 39–44, fra Høyre.

Forslag nr. 39 lyder:

«I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 92 800 000 til kr 93 200 000
21Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres, forhøyes med5 400 000
fra kr 12 000 000 til kr 17 400 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 400 000
fra kr 139 100 000 til kr 144 500 000
24Regjeringsadvokaten
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 51 400 000 til kr 52 900 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 14 900 000 til kr 16 400 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 80 808 000 til kr 83 208 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 1 749 965 000 til kr 1 753 965 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 100 000
fra kr 11 795 000 til kr 16 895 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 45 805 000 til kr 51 305 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 1 094 150 000 til kr 1 084 150 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 202 360 000 til kr 192 360 000
151Bistand til Asia
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med60 000 000
fra kr 365 000 000 til kr 305 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 190 500 000 til kr 160 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000
73Kultur, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 76 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 182 500 000 til kr 157 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 140 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med22 000 000
fra kr 2 196 200 000 til kr 2 218 200 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 269 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
71Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med19 311 000
fra kr 400 000 000 til kr 419 311 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med106 311 000
fra kr 1 531 185 000 til kr 1 424 874 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 307 000 000 til kr 312 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med75 000 000
fra kr 753 400 000 til kr 678 400 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 305 600 000 til kr 275 600 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 810 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med21 000 000
fra kr 742 500 000 til kr 721 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 444 500 000 til kr 469 500 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 235 794 000 til kr 239 794 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 095 000
fra kr 19 015 000 til kr 21 110 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med1 324 000
fra kr 134 822 000 til kr 133 498 000
68Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med5 000 000
fra kr 225 339 000 til kr 230 339 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med162 000 000
fra kr 1 101 946 000 til kr 1 263 946 000
71Tilskudd til vitensentre, forhøyes med5 000 000
fra kr 25 705 000 til kr 30 705 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74(Ny) Tilskudd til Signo og Briskeby, bevilges med20 453 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med4 800 000
fra kr 1 294 934 000 til kr 1 290 134 000
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med6 046 000
fra kr 161 008 000 til kr 154 962 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med10 314 000
fra kr 184 720 000 til kr 195 034 000
230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Driftsutgifter, nedsettes med27 767 000
fra kr 655 894 000 til kr 628 127 000
231Barnehager
51Forskning, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 600 000
fra kr 7 750 000 til kr 10 350 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 9 400 000 til kr 19 400 000
252EUs program for livslang læring
70Tilskudd, nedsettes med25 890 000
fra kr 210 207 000 til kr 184 317 000
254Tilskudd til voksenopplæring
70Tilskudd til studieforbund, nedsettes med30 000 000
fra kr 184 951 000 til kr 154 951 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
71Falstadsenteret, forhøyes med315 000
fra kr 15 655 000 til kr 15 970 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med12 000 000
fra kr 5 155 000 til kr 17 155 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med315 000
fra kr 47 427 000 til kr 47 112 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med75 000 000
fra kr 25 102 667 000 til kr 25 177 667 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, forhøyes med6 046 000
fra kr 56 868 000 til kr 62 914 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 57 407 000 til kr 60 407 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med37 148 000
fra kr 177 646 000 til kr 214 794 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med3 186 000
fra kr 16 124 000 til kr 19 310 000
285Norges forskningsråd
53Overordnede forskningspolitiske prioriteringer, forhøyes med30 000 000
fra kr 867 573 000 til kr 897 573 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med16 590 000
fra kr 218 397 000 til kr 201 807 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med168 642 000
fra kr 1 376 686 000 til kr 1 208 044 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 095 000
fra kr 14 036 000 til kr 11 941 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 200 000
fra kr 111 350 000 til kr 114 550 000
314Kultur og samfunn
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med17 500 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv, nedsettes med5 485 000
fra kr 5 485 000 til kr 0
79Ymse kultur og samfunnsformål, nedsettes med2 900 000
fra kr 10 768 000 til kr 7 868 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, forhøyes med50 000 000
fra kr 627 500 000 til kr 677 500 000
79Ymse frivillighetsformål, nedsettes med1 350 000
fra kr 5 414 000 til kr 4 064 000
84(Ny) Tilskudd til Ungdoms-OL, bevilges med8 600 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med400 000
fra kr 112 471 000 til kr 112 871 000
60Den kulturelle spaserstokken og kulturkort for ungdom, forhøyes med1 000 000
fra kr 19 250 000 til kr 20 250 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 350 000
fra kr 7 283 000 til kr 3 933 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter, forhøyes med1 820 000
fra kr 14 791 000 til kr 16 611 000
50Kunst i offentlige rom, forhøyes med400 000
fra kr 18 860 000 til kr 19 260 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter, nedsettes med3 850 000
fra kr 158 315 000 til kr 154 465 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med4 835 000
fra kr 494 778 000 til kr 499 613 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med1 000 000
fra kr 103 339 000 til kr 102 339 000
329Arkivformål
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 141 682 000 til kr 142 682 000
79Til disposisjon, nedsettes med1 000 000
fra kr 1 185 000 til kr 185 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd, nedsettes med50 000 000
fra kr 287 944 000 til kr 237 944 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 550 000
fra kr 337 047 000 til kr 351 597 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med28 300 000
fra kr 1 728 086 000 til kr 1 756 386 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med20 000 000
fra kr 3 395 123 000 til kr 3 415 123 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med250 600 000
fra kr 9 738 170 000 til kr 9 988 770 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 700 000
fra kr 193 485 000 til kr 198 185 000
72(Ny) Tilskudd til Det mosaiske trossamfunn, bevilges med7 200 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med26 300 000
fra kr 2 117 292 000 til kr 2 090 992 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 142 356 000 til kr 146 356 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 570 065 000 til kr 571 865 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med9 880 000
fra kr 10 385 000 til kr 20 265 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med14 000 000
fra kr 6 647 000 til kr 20 647 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med269 600 000
fra kr 526 340 000 til kr 256 740 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 027 235 000
fra kr 1 483 562 000 til kr 456 327 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 978 386 000 til kr 1 008 386 000
470Fri rettshjelp
70Fri sakførsel, forhøyes med10 000 000
fra kr 459 922 000 til kr 469 922 000
71Fritt rettsråd, nedsettes med15 000 000
fra kr 190 900 000 til kr 175 900 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 45 608 000 til kr 44 108 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med29 975 000
fra kr 763 105 000 til kr 793 080 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med100 760 000
fra kr 1 757 100 000 til kr 1 656 340 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med5 000 000
fra kr 57 581 000 til kr 52 581 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med10 713 000
fra kr 263 185 000 til kr 252 472 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med24 785 000
fra kr 518 596 000 til kr 493 811 000
71Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv., forhøyes med2 500 000
fra kr 14 000 000 til kr 16 500 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 125 325 000 til kr 124 825 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med562 000
fra kr 14 415 000 til kr 13 853 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 249 032 000 til kr 264 032 000
500Kommunal- og regionaldepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 152 890 000 til kr 153 390 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med350 000 000
fra kr 1 500 950 000 til kr 1 150 950 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 484 100 000 til kr 483 600 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med751 200 000
fra kr 105 326 073 000 til kr 104 574 873 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med145 000 000
fra kr 2 111 000 000 til kr 2 256 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med75 000 000
fra kr 26 652 862 000 til kr 26 577 862 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 400 000 til kr 2 400 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med218 500 000
fra kr 764 500 000 til kr 546 000 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med20 475 000
fra kr 69 225 000 til kr 48 750 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med128 700 000
fra kr 1 253 700 000 til kr 1 125 000 000
64Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med151 000 000
fra kr 1 071 900 000 til kr 920 900 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr 58 870 000 til kr 59 320 000
22Tiltak mot ufrivillig deltid, nedsettes med8 500 000
fra kr 25 770 000 til kr 17 270 000
50Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 115 410 000 til kr 121 410 000
70Tilskudd, nedsettes med450 000
fra kr 24 140 000 til kr 23 690 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, nedsettes med25 500 000
fra kr 27 568 000 til kr 2 068 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med1 250 000
fra kr 10 057 290 000 til kr 10 056 040 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med644 000 000
fra kr 9 500 000 000 til kr 8 856 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med7 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med97 000 000
fra kr 825 000 000 til kr 922 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 10 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 52 000 000 til kr 54 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med1 400 000 000
fra kr 15 200 000 000 til kr 16 600 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med6 000 000
fra kr 79 000 000 til kr 85 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med17 000 000
fra kr 157 000 000 til kr 174 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 184 525 000 til kr 178 525 000
64(Ny) Fattigdomstiltak, bevilges med15 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med57 075 000
fra kr 7 274 537 000 til kr 7 217 462 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med7 000 000
fra kr 133 000 000 til kr 140 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med20 000 000
fra kr 465 600 000 til kr 485 600 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med2 526 000
fra kr 189 700 000 til kr 187 174 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med25 400 000
fra kr 311 672 000 til kr 286 272 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 619 000
fra kr 55 729 000 til kr 53 110 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med13 400 000
fra kr 569 200 000 til kr 582 600 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med13 400 000
fra kr 536 096 000 til kr 522 696 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med100 000
fra kr 82 098 000 til kr 81 998 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med600 000
fra kr 5 677 000 til kr 6 277 000
70Smittevern mv., kan overføres, forhøyes med4 500 000
fra kr 15 487 000 til kr 19 987 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 250 000
fra kr 878 633 000 til kr 883 883 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med1 266 300 000
fra kr 44 296 293 000 til kr 45 562 593 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med444 000 000
fra kr 15 522 238 000 til kr 15 966 238 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med336 500 000
fra kr 11 766 085 000 til kr 12 102 585 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med298 200 000
fra kr 10 417 141 000 til kr 10 715 341 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med25 200 000
fra kr 15 657 084 000 til kr 15 682 284 000
84(Ny) Rentekompensasjon IKT-investeringer, bevilges med5 075 000
86Driftskreditter, nedsettes med1 730 000 000
fra kr 1 730 000 000 til kr 0
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 9 485 000 til kr 15 485 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med3 000 000
fra kr 143 461 000 til kr 146 461 000
66Brukerstyrt personlig assistanse, nedsettes med3 000 000
fra kr 87 334 000 til kr 84 334 000
67Utviklingstiltak, forhøyes med50 000 000
fra kr 136 712 000 til kr 186 712 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med800 000
fra kr 30 979 000 til kr 31 779 000
50Samisk helse, nedsettes med7 400 000
fra kr 13 200 000 til kr 5 800 000
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med10 000 000
fra kr 26 381 000 til kr 36 381 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med6 600 000
fra kr 28 903 000 til kr 35 503 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med25 000 000
fra kr 61 287 000 til kr 86 287 000
72Kompetansesentra mv., nedsettes med5 000 000
fra kr 88 371 000 til kr 83 371 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 500 000
fra kr 85 061 000 til kr 104 561 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 205 600 000 til kr 199 600 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 112 906 000 til kr 111 906 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med10 000 000
fra kr 284 141 000 til kr 294 141 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med20 000 000
fra kr 63 619 000 til kr 83 619 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med5 000 000
fra kr 48 669 000 til kr 53 669 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 148 886 000 til kr 149 586 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med1 977 000
fra kr 49 020 000 til kr 47 043 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med50 877 000
fra kr 4 563 218 000 til kr 4 512 341 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med26 638 000
fra kr 334 262 000 til kr 360 900 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med784 000
fra kr 108 494 000 til kr 109 278 000
70Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, forhøyes med493 000
fra kr 4 145 000 til kr 4 638 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med44 704 000
fra kr 1 690 352 000 til kr 1 645 648 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med2 000 000
fra kr 5 719 000 til kr 3 719 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med180 000 000
fra kr 1 223 000 000 til kr 1 403 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med70 000 000
fra kr 15 030 000 000 til kr 14 960 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med1 900 000
fra kr 28 435 000 til kr 26 535 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 000 000
fra kr 26 550 000 til kr 18 550 000
72(Ny) Tilskudd, bevilges med8 000 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 137 448 000 til kr 147 448 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med3 600 000
fra kr 79 048 000 til kr 82 648 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med3 600 000
fra kr 290 460 000 til kr 286 860 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med381 000 000
fra kr 539 000 000 til kr 920 000 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 253 000
fra kr 50 575 000 til kr 51 828 000
73(Ny) Støtte til kontingentbetaling til deltakelse i fritidsaktiviteter, bevilges med8 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med50 000 000
fra kr 3 433 510 000 til kr 3 483 510 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 253 000
fra kr 27 118 000 til kr 25 865 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 243 214 000 til kr 254 214 000
857Barne- og ungdomstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med5 000 000
fra kr 7 847 000 til kr 12 847 000
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 57 493 000 til kr 62 493 000
900Nærings- og handelsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 185 588 000 til kr 192 588 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 68 100 000 til kr 66 600 000
22(Ny) Utgifter til kontrollfunksjoner, bevilges med6 500 000
30(Ny) Miljøtiltak Søve, bevilges med5 000 000
74(Ny) Tilskudd til Nasjonalt senter for komposittkompetanse, bevilges med1 500 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 500 000
fra kr 311 200 000 til kr 315 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med35 500 000
fra kr 167 200 000 til kr 202 700 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med61 400 000
fra kr 61 400 000 til kr 0
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med207 000 000
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 393 000 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med105 000 000
fra kr 1 360 000 000 til kr 1 465 000 000
928Skattefunn
71(Ny) Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats gjennom Skattefunn, bevilges med45 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
22(Ny) Interimstyre for statlig eksportfinansieringsordninger, kan nyttes under kap. 2429 post 70, bevilges med40 000 000
74(Ny) Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med80 000 000
75(Ny) Utgifter til overtakelse av lån, bevilges med9 000 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med12 000 000
fra kr 338 700 000 til kr 350 700 000
1050Diverse fiskeriformål
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, forhøyes med1 200 000
fra kr 13 700 000 til kr 14 900 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med30 000 000
fra kr 1 499 703 000 til kr 1 529 703 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med30 000 000
fra kr 117 900 000 til kr 87 900 000
1070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter, forhøyes med2 323 000
fra kr 43 646 000 til kr 45 969 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, nedsettes med20 000
fra kr 63 760 000 til kr 63 740 000
96(Ny) Andeler i Rogaland Landbrukspart SA, bevilges med20 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med760 000
fra kr 7 225 000 til kr 7 985 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med10 220 000
fra kr 174 995 000 til kr 164 775 000
1147Reindriftsforvaltningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 958 000 til kr 7 958 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 500 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med13 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 163 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 69 977 000 til kr 119 977 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med80 000 000
fra kr 1 038 653 000 til kr 958 653 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med130 000 000
fra kr 2 290 100 000 til kr 2 160 100 000
74Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med170 000 000
fra kr 8 351 319 000 til kr 8 181 319 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med1 200 000
fra kr 42 146 000 til kr 43 346 000
79Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 3 100 000 til kr 1 900 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71, nedsettes med30 000 000
fra kr 705 600 000 til kr 675 600 000
1314Statens havarikommisjon for transport
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 60 600 000 til kr 65 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med103 700 000
fra kr 7 437 400 000 til kr 7 541 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, nedsettes med20 000 000
fra kr 434 000 000 til kr 414 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med270 000 000
fra kr 5 610 400 000 til kr 5 880 400 000
32(Ny) Planlegging av OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23, bevilges med75 000 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med50 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 125 000 000
63(Ny) Fylkesveier, tilskudd til fylkeskommunene, bevilges med50 000 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 493 100 000 til kr 543 100 000
61(Ny) Belønningsordning for gang-/sykkeltiltak i byene, kan nyttes under post 60, bevilges med20 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med225 000 000
fra kr 5 185 600 000 til kr 5 410 600 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med100 000 000
fra kr 4 395 600 000 til kr 4 495 600 000
33(Ny) Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres, bevilges med26 400 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med6 500 000
fra kr 167 500 000 til kr 161 000 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 57 000 000
1400Miljøverndepartementet
22Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 0
61(Ny) Framtidens byer, kan overføres, bevilges med19 000 000
65(Ny) Groruddalen, kan overføres, bevilges med31 000 000
75Miljøvennlig byutvikling, kan overføres, nedsettes med31 000 000
fra kr 31 000 000 til kr 0
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 21 346 000 til kr 21 846 000
80Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med600 000
fra kr 600 000 til kr 0
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med18 400 000
fra kr 29 000 000 til kr 10 600 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
70Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med1 700 000
fra kr 20 188 000 til kr 21 888 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 124 103 000 til kr 124 503 000
31Tiltak i naturreservat og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 38 502 000 til kr 41 502 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med35 500 000
fra kr 301 263 000 til kr 336 763 000
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, forhøyes med78 100 000
fra kr 154 100 000 til kr 232 200 000
65(Ny) Handlingsplaner for friluftslivet, kan overføres, bevilges med2 000 000
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 17 693 000 til kr 18 193 000
1429Riksantikvaren
1Driftsutgifter, nedsettes med3 872 000
fra kr 117 512 000 til kr 113 640 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 500 000
fra kr 337 786 000 til kr 332 286 000
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med41 100 000
fra kr 64 760 000 til kr 23 660 000
69(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, bevilges med37 300 000
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
79(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, bevilges med3 800 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
30(Ny) Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres, bevilges med23 100 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med300 000
fra kr 186 521 000 til kr 186 221 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med900 000
fra kr 59 395 000 til kr 60 295 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med550 000
fra kr 11 730 000 til kr 12 280 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 179 441 000 til kr 179 541 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 880 000
fra kr 32 750 000 til kr 37 630 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med95 267 000
fra kr 469 119 000 til kr 564 386 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med2 993 000
fra kr 83 467 000 til kr 86 460 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med52 100 000
fra kr 71 856 000 til kr 123 956 000
1533Sametinget
50Sametinget, forhøyes med700 000
fra kr 233 650 000 til kr 234 350 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med580 000
fra kr 9 446 000 til kr 8 866 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med990 000
fra kr 7 726 000 til kr 8 716 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med50 500 000
fra kr 57 000 000 til kr 107 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 207 648 000 til kr 207 748 000
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med515 000
fra kr 10 000 000 til kr 10 515 000
73Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke, forhøyes med10 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 13 000 000
1600Finansdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 43 700 000 til kr 40 700 000
1605Direktoratet for økonomistyring
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 313 600 000 til kr 319 600 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 800 000
fra kr 1 399 600 000 til kr 1 409 400 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 4 355 900 000 til kr 4 365 900 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 500 000
fra kr 131 500 000 til kr 140 000 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 163 200 000 til kr 193 200 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 502 200 000 til kr 506 200 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 550 000 000 til kr 1 600 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 268 100 000 til kr 269 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 450 000 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med20 500 000
fra kr 330 821 000 til kr 351 321 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med303 800 000
fra kr 2 860 870 000 til kr 3 164 670 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 61 564 000 til kr 60 564 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 715 950 000 til kr 1 847 950 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 578 000
fra kr 232 746 000 til kr 224 168 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med4 700 000
fra kr 18 000 000 til kr 13 300 000
71Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 68 321 000 til kr 69 821 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med76 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 164 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med224 286 000
fra kr 2 914 228 000 til kr 2 689 942 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 129 617 000 til kr 133 617 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, nedsettes med163 031 000
fra kr 1 985 053 000 til kr 1 822 022 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med172 200 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med3 546 000
fra kr 19 393 000 til kr 15 847 000
70Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med1 137 000
fra kr 6 224 000 til kr 5 087 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med199 002 000
fra kr 5 540 610 000 til kr 5 739 612 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med27 550 000
fra kr 3 417 958 000 til kr 3 445 508 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med109 793 000
fra kr 4 133 922 000 til kr 4 243 715 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, nedsettes med14 700 000
fra kr 1 109 252 000 til kr 1 094 552 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 297 000
fra kr 998 104 000 til kr 996 807 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med83 288 000
fra kr 2 317 090 000 til kr 2 400 378 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med45 200 000
fra kr 922 061 000 til kr 967 261 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45, forhøyes med60 018 000
fra kr 8 092 324 000 til kr 8 152 342 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med700 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med4 024 000
fra kr 993 385 000 til kr 997 409 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med60 440 000
fra kr 524 137 000 til kr 584 577 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med40 696 000
fra kr 1 234 320 000 til kr 1 193 624 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med13 800 000
fra kr 246 271 000 til kr 260 071 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 232 100 000 til kr 233 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med242 000 000
fra kr 220 100 000 til kr 462 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med64 000 000
fra kr 100 300 000 til kr 164 300 000
60Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 24 000 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med46 000 000
fra kr 996 000 000 til kr 950 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med419 000 000
fra kr 1 088 000 000 til kr 669 000 000
72Lån, TCM DA, kan overføres, forhøyes med219 000 000
fra kr 577 000 000 til kr 796 000 000
1870Petoro AS
71(Ny) Unitisering, kan overføres, bevilges med40 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med635 000 000
fra kr 11 254 475 000 til kr 10 619 475 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 120 000
fra kr 301 267 000 til kr 302 387 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med90 133 000
fra kr 5 036 313 000 til kr 5 126 446 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med33 852 000
fra kr 2 976 742 000 til kr 2 942 890 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med48 721 000
fra kr 598 289 000 til kr 647 010 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med302 521 000
fra kr 1 265 271 000 til kr 962 750 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med131 950 000
fra kr 452 020 000 til kr 583 970 000
74Tap på utlån, nedsettes med27 500 000
fra kr 350 000 000 til kr 322 500 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med14 001 000
fra kr 19 695 084 000 til kr 19 681 083 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 16 192 000 000 til kr 16 132 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med35 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 268 200 000
51(Ny) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med266 700 000
53(Ny) Risikoavlastning for nye såkornfond, bevilges med109 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med3 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 314 000 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 380 700 000 til kr 385 700 000
95(Ny) Egenkapital, såkornfond, bevilges med616 000 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 44 500 000 til kr 59 500 000
2427Kommunalbanken AS
90(Ny) Aksjekapital, bevilges med924 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Tilskudd, bevilges med71 000 000
90(Ny) Utlån, bevilges med10 000 000 000
95(Ny) Egenkapital, bevilges med5 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med1 000 000 000
fra kr 25 000 000 000 til kr 26 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 624 291 000
2 Driftsutgifter2 039 383 000
3 Avskrivninger639 429 000
4 Renter av statens kapital56 134 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum 12 001 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 207 750 000 til kr 202 750 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 168 350 000 til kr 298 350 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-542 477 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning419 027 000
3 Avskrivninger124 144 000
4 Renter av statens kapital25 404 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfondet 0
Sum 44 168 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med760 300 000
fra kr 15 575 000 000 til kr 16 335 300 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 036 000 000
fra kr 11 540 000 000 til kr 10 504 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med106 000 000
fra kr 584 000 000 til kr 690 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 2 522 000 000 til kr 2 482 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med40 000 000
fra kr 860 000 000 til kr 820 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med2 450 000 000
fra kr 33 050 000 000 til kr 30 600 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med240 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 590 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med600 000
fra kr 530 000 000 til kr 530 600 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 1 815 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med3 165 000 000
fra kr 37 850 000 000 til kr 34 685 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med270 000 000
fra kr 21 965 000 000 til kr 22 235 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med290 000 000
fra kr 34 390 000 000 til kr 34 680 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med63 000 000
fra kr 783 500 000 til kr 720 500 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med38 000 000
fra kr 2 728 000 000 til kr 2 690 000 000
76Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med5 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 225 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med530 000 000
fra kr 50 860 000 000 til kr 51 390 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med1 730 000 000
fra kr 89 200 000 000 til kr 90 930 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med510 000 000
fra kr 5 950 000 000 til kr 5 440 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 1 315 000 000 til kr 1 270 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med52 000 000
fra kr 1 095 000 000 til kr 1 043 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
72Tannlegehjelp, forhøyes med81 000 000
fra kr 1 618 000 000 til kr 1 699 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med135 000 000
fra kr 8 199 000 000 til kr 8 064 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med52 600 000
fra kr 4 164 600 000 til kr 4 112 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med113 537 000
fra kr 3 664 100 000 til kr 3 550 563 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med130 000 000
fra kr 1 755 000 000 til kr 1 625 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med306 000
fra kr 50 423 000 til kr 50 729 000
3329Arkivformål
2Inntekter ved oppdrag, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
2Refusjoner mv., forhøyes med50 000 000
fra kr 246 237 000 til kr 296 237 000
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 52 173 000 til kr 62 173 000
6Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med450 000
fra kr 111 650 000 til kr 112 100 000
3452Sentral krisehåndtering
1(Ny) Diverse inntekter, bevilges med5 560 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med37 873 000
fra kr 103 074 000 til kr 65 201 000
2Refusjoner, nedsettes med13 206 000
fra kr 18 479 000 til kr 5 273 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med1 000 000
fra kr 2 340 000 til kr 3 340 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med556 000
fra kr 14 270 000 til kr 13 714 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med43 662 000
fra kr 961 661 000 til kr 917 999 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med8 025 000
fra kr 10 310 000 til kr 18 335 000
3600Arbeidsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med500 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med2 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 37 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med400 000 000
fra kr 7 200 000 000 til kr 7 600 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 151 000 000 til kr 155 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med8 000 000
fra kr 40 009 000 til kr 48 009 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 700 000
3642Petroleumstilsynet
6Refusjoner/ymse inntekter, nedsettes med2 526 000
fra kr 2 876 000 til kr 350 000
3700Helse- og omsorgsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med2 700 000
3703Internasjonalt samarbeid
3Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med2 619 000
fra kr 2 619 000 til kr 0
3732Regionale helseforetak
86(Ny) Driftskreditter, bevilges med370 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med7 999 000
fra kr 82 100 000 til kr 90 099 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med208 000
fra kr 13 124 000 til kr 13 332 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med12 874 000
fra kr 116 614 000 til kr 103 740 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 27 497 000 til kr 17 497 000
60Kommunale egenandeler, nedsettes med27 000 000
fra kr 899 357 000 til kr 872 357 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med57 720 000
fra kr 173 160 000 til kr 115 440 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med50 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 463 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
70(Ny) Gebyrer fra overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med1 000 000
80(Ny) Renter fra overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med84 000 000
90(Ny) Avdrag for overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med370 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med16 200 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med15 000 000
fra kr 353 971 000 til kr 368 971 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m., nedsettes med220 000
fra kr 36 726 000 til kr 36 506 000
4162Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med34 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 44 000 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med6 500 000
fra kr 161 800 000 til kr 155 300 000
4426Statens naturoppsyn
1Ymse inntekter, forhøyes med400 000
fra kr 151 000 til kr 551 000
4429Riksantikvaren
2Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med2 644 000
fra kr 4 052 000 til kr 1 408 000
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med1 228 000
fra kr 1 498 000 til kr 270 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
4Gebyrer, nedsettes med5 500 000
fra kr 40 759 000 til kr 35 259 000
4520Departementenes Servicesenter
7Parkeringsinntekter, nedsettes med1 715 000
fra kr 1 715 000 til kr 0
4550Konkurransetilsynet
2Ymse inntekter, nedsettes med115 000
fra kr 231 000 til kr 116 000
4(Ny) Klagegebyr, bevilges med990 000
4605Direktoratet for økonomistyring
1Økonomitjenester, forhøyes med6 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 44 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med8 500 000
fra kr 63 000 000 til kr 71 500 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med500 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 600 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med316 800 000
fra kr 3 667 457 000 til kr 3 984 257 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
70Renter låneordning, nedsettes med36 000
fra kr 36 000 til kr 0
90Lån til boligformål, nedsettes med648 000
fra kr 648 000 til kr 0
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med10 849 000
fra kr 49 651 000 til kr 60 500 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med40 800 000
fra kr 165 030 000 til kr 205 830 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med37 000 000
fra kr 90 277 000 til kr 127 277 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med60 900 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med43 440 000
fra kr 480 071 000 til kr 523 511 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter, forhøyes med20 000 000
fra kr 10 368 000 til kr 30 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med12 535 000
fra kr 2 465 000 til kr 15 000 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med1 500 000
fra kr 23 700 000 til kr 25 200 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med82 000 000
fra kr 66 400 000 til kr 148 400 000
4(Ny) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med594 000 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med54 000 000
fra kr 101 000 000 til kr 47 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med341 000 000
fra kr 612 000 000 til kr 271 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 789 000
fra kr 91 009 000 til kr 86 220 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med316 652 000
fra kr 8 235 800 000 til kr 7 919 148 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med119 219 000
fra kr 4 915 449 000 til kr 5 034 668 000
5312Husbanken
11Tilfeldige inntekter, forhøyes med2 300 000
fra kr 500 000 til kr 2 800 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med6 600 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 600 000
70Låneprovisjoner, nedsettes med600 000
fra kr 54 500 000 til kr 53 900 000
91(Ny) Tilbakeført kapital, såkornfond, bevilges med123 200 000
5326SIVA SF:
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Gebyrer m.m., bevilges med1 000 000
90(Ny) Avdrag på utestående fordringer, bevilges med1 200 000 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter197 400 000 000
2 Driftsutgifter-32 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 800 000 000
4 Avskrivninger-18 400 000 000
5 Renter av statens kapital-6 800 000 000
Sum 137 200 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med1 100 000 000
fra kr 17 300 000 000 til kr 18 400 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med100 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 800 000 000
5445Statsbygg
30(Ny) Salg av eiendom, bevilges med200 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:
30Avskrivninger, nedsettes med63 434 000
fra kr 846 337 000 til kr 782 903 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 35 300 000 000 til kr 35 305 000 000
72Fellesskatt, nedsettes med250 000 000
fra kr 191 000 000 000 til kr 190 750 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med101 000 000
fra kr 1 850 000 000 til kr 1 749 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med3 000 000
fra kr 222 300 000 000 til kr 222 297 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med110 000 000
fra kr 8 220 000 000 til kr 8 330 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
71Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med800 000
fra kr 10 300 000 000 til kr 10 299 200 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med85 000 000
fra kr 1 500 000 000 til kr 1 585 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, nedsettes med30 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 4 870 000 000
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
70Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med32 500 000
fra kr 1 862 000 000 til kr 1 829 500 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med575 000
fra kr 11 705 000 til kr 12 280 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med900 000
fra kr 83 940 000 til kr 84 840 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med8 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 57 000 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, nedsettes med441 000 000
fra kr 1 609 000 000 til kr 1 168 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, nedsettes med76 000 000
fra kr 76 000 000 til kr 0
5615Husbanken
80Renter, nedsettes med487 000 000
fra kr 4 349 000 000 til kr 3 862 000 000
5616Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS
85Aksjeutbytte, nedsettes med194 000 000
fra kr 194 000 000 til kr 0
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med1 087 146 000
fra kr 4 824 471 000 til kr 3 737 325 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med120 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 276 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med3 800 000
fra kr 502 000 000 til kr 505 800 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med5 300 000
fra kr 5 300 000 til kr 0
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med140 000 000
fra kr 490 000 000 til kr 350 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med9 500 000
fra kr 3 000 000 til kr 12 500 000
83(Ny) Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med19 600 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med600 000
fra kr 15 000 000 til kr 15 600 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 800 000
fra kr 2 000 000 til kr 200 000
5629Renter fra utlånsvirksomheten i Eksportkreditt Norge AS
80(Ny) Renter, bevilges med278 000 000
5652Statskog SF - Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med3 000 000
fra kr 24 900 000 til kr 21 900 000
85Utbytte, forhøyes med35 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 40 100 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med373 800 000
fra kr 13 180 453 000 til kr 12 806 653 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med24 000 000
fra kr 93 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 353 000 000 til kr 13 887 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, forhøyes med19 000 000
fra kr 101 500 000 000 til kr 101 519 000 000
5701Diverse inntekter
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med21 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 384 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med10 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 150 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 4 000 000
5800Statens pensjonsfond utland
50Overføring fra fondet, nedsettes med2 000 000 000
fra kr 120 247 468 000 til kr 118 247 468 000»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget samtykker i at det spares inn 350 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2012. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 350 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 350 mill. kroner til kap. 2309.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) Olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

 • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,68,

 • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,73,

 • 3. annen mineralolje: kr 3,73.

Ny § 6 skal lyde:

Det gis fritak eller ytes tilskudd for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen, dersom andelen biodiesel utgjør 30 pst. eller mer.

Någjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 24. november 2011 om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2012:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,149 pr. liter.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 24. november 2011 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 annet ledd nr. 2 og § 1 annet ledd oppheves.

Gjeldende tredje ledd blir annet ledd.»

Forslag nr. 44 lyder:

«I Stortingets vedtak 24. november 2011 om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. for budsjetterminen 2012 gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp pr. liter:

 • a. alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 2,85,

 • b. saft laget av frukt og bær som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 1,43,

 • c. sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l.: kr 17,40.»

Votering:Forslagene fra Høyre ble med 83 mot 17 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.54.11)

Presidenten: Det voteres over forslagene 37 og 38, fra Høyre og Venstre.

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Fra 1. juli 2012 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 24. november 2011 om avgift på tobakkvarer mv. for budsjetterminen 2012: § 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

ProduktKroner
Sigarer2,43pr. gram av pakningens nettovekt
Sigaretter2,43pr. stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbruker-pakning2,43pr. gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk0,98pr. gram av pakningens nettovekt
Snus0,98pr. gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser0,0369pr. stk.»
Votering:Forslagene fra Høyre og Venstre ble med 81 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.54.25)

Presidenten: Det voteres over forslagene 35 og 36, fra Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagene.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningen med kontantstøtte for 2-åringer videreføres.»

Votering:Forslagene fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 75 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.54.40)

Presidenten: Det voteres over forslagene 17–34, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 17 lyder:

«I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 92 800 000 til kr 93 200 000
21Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres, forhøyes med5 400 000
fra kr 12 000 000 til kr 17 400 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med8 300 000
fra kr 139 100 000 til kr 147 400 000
24Regjeringsadvokaten
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 51 400 000 til kr 52 900 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 14 900 000 til kr 16 400 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 80 808 000 til kr 83 208 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 1 749 965 000 til kr 1 753 965 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 100 000
fra kr 11 795 000 til kr 16 895 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 45 805 000 til kr 51 305 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 140 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med22 000 000
fra kr 2 196 200 000 til kr 2 218 200 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 269 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
71Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med19 311 000
fra kr 400 000 000 til kr 419 311 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med106 311 000
fra kr 1 531 185 000 til kr 1 424 874 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 307 000 000 til kr 312 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 753 400 000 til kr 778 400 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 810 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med21 000 000
fra kr 742 500 000 til kr 721 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 444 500 000 til kr 469 500 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 235 794 000 til kr 239 794 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 095 000
fra kr 19 015 000 til kr 21 110 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med1 324 000
fra kr 134 822 000 til kr 133 498 000
68Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med5 000 000
fra kr 225 339 000 til kr 230 339 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med15 500 000
fra kr 1 101 946 000 til kr 1 117 446 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74(Ny) Tilskudd til Signo og Briskeby, bevilges med20 453 000
228Tilskudd til private skoler mv.
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med6 046 000
fra kr 161 008 000 til kr 154 962 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med10 314 000
fra kr 184 720 000 til kr 195 034 000
230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Driftsutgifter, nedsettes med27 767 000
fra kr 655 894 000 til kr 628 127 000
231Barnehager
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 9 400 000 til kr 19 400 000
252EUs program for livslang læring
70Tilskudd, nedsettes med25 890 000
fra kr 210 207 000 til kr 184 317 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
71Falstadsenteret, forhøyes med315 000
fra kr 15 655 000 til kr 15 970 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med315 000
fra kr 47 427 000 til kr 47 112 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, forhøyes med6 046 000
fra kr 56 868 000 til kr 62 914 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med60 048 000
fra kr 177 646 000 til kr 237 694 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med3 186 000
fra kr 16 124 000 til kr 19 310 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med16 590 000
fra kr 218 397 000 til kr 201 807 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med168 642 000
fra kr 1 376 686 000 til kr 1 208 044 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 095 000
fra kr 14 036 000 til kr 11 941 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 200 000
fra kr 111 350 000 til kr 114 550 000
314Kultur og samfunn
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med17 500 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv, nedsettes med5 485 000
fra kr 5 485 000 til kr 0
79Ymse kultur- og samfunnsformål, nedsettes med2 900 000
fra kr 10 768 000 til kr 7 868 000
315Frivillighetsformål
79Ymse frivillighetsformål, nedsettes med1 350 000
fra kr 5 414 000 til kr 4 064 000
84(Ny) Tilskudd til Ungdoms-OL, bevilges med8 600 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med400 000
fra kr 112 471 000 til kr 112 871 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 350 000
fra kr 7 283 000 til kr 3 933 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter, forhøyes med1 820 000
fra kr 14 791 000 til kr 16 611 000
50Kunst i offentlige rom, forhøyes med400 000
fra kr 18 860 000 til kr 19 260 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 650 000
fra kr 158 315 000 til kr 159 965 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med4 835 000
fra kr 494 778 000 til kr 499 613 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med1 000 000
fra kr 103 339 000 til kr 102 339 000
329Arkivformål
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 141 682 000 til kr 142 682 000
79Til disposisjon, nedsettes med1 000 000
fra kr 1 185 000 til kr 185 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 550 000
fra kr 337 047 000 til kr 351 597 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med48 300 000
fra kr 1 728 086 000 til kr 1 776 386 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 3 395 123 000 til kr 3 410 123 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med225 600 000
fra kr 9 738 170 000 til kr 9 963 770 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 700 000
fra kr 193 485 000 til kr 198 185 000
72(Ny) Tilskudd til Det mosaiske trossamfunn, bevilges med7 200 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med6 300 000
fra kr 2 117 292 000 til kr 2 110 992 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 142 356 000 til kr 150 356 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 570 065 000 til kr 571 865 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med9 880 000
fra kr 10 385 000 til kr 20 265 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 781 299 000 til kr 786 299 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med14 000 000
fra kr 6 647 000 til kr 20 647 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med269 600 000
fra kr 526 340 000 til kr 256 740 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 027 235 000
fra kr 1 483 562 000 til kr 456 327 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 978 386 000 til kr 1 008 386 000
470Fri rettshjelp
70Fri sakførsel, forhøyes med10 000 000
fra kr 459 922 000 til kr 469 922 000
71Fritt rettsråd, nedsettes med15 000 000
fra kr 190 900 000 til kr 175 900 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 45 608 000 til kr 44 108 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med29 975 000
fra kr 763 105 000 til kr 793 080 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med100 760 000
fra kr 1 757 100 000 til kr 1 656 340 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med5 000 000
fra kr 57 581 000 til kr 52 581 000
24(Ny) Spesielle driftsutgifter, prosjektering for lukkede asylmottak, bevilges med5 000 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med10 713 000
fra kr 263 185 000 til kr 252 472 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med24 785 000
fra kr 518 596 000 til kr 493 811 000
71Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv., forhøyes med2 500 000
fra kr 14 000 000 til kr 16 500 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 125 325 000 til kr 124 825 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med562 000
fra kr 14 415 000 til kr 13 853 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 249 032 000 til kr 264 032 000
500Kommunal- og regionaldepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 152 890 000 til kr 153 390 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 500 950 000 til kr 1 550 950 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 484 100 000 til kr 483 600 000
571Rammetilskudd til kommuner
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med145 000 000
fra kr 2 111 000 000 til kr 2 256 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
68(Ny) Veivedlikehold fylker, bevilges med300 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 400 000 til kr 2 400 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med218 500 000
fra kr 764 500 000 til kr 546 000 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med20 475 000
fra kr 69 225 000 til kr 48 750 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med150 200 000
fra kr 1 253 700 000 til kr 1 103 500 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr 58 870 000 til kr 59 320 000
50Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 115 410 000 til kr 121 410 000
70Tilskudd, nedsettes med450 000
fra kr 24 140 000 til kr 23 690 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, nedsettes med25 500 000
fra kr 27 568 000 til kr 2 068 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med1 250 000
fra kr 10 057 290 000 til kr 10 056 040 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med644 000 000
fra kr 9 500 000 000 til kr 8 856 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med7 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med97 000 000
fra kr 825 000 000 til kr 922 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 10 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 52 000 000 til kr 54 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med1 400 000 000
fra kr 15 200 000 000 til kr 16 600 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med6 000 000
fra kr 79 000 000 til kr 85 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med17 000 000
fra kr 157 000 000 til kr 174 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med24 000 000
fra kr 184 525 000 til kr 208 525 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 115 779 000 til kr 120 779 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med142 075 000
fra kr 7 274 537 000 til kr 7 132 462 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med7 000 000
fra kr 133 000 000 til kr 140 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 465 600 000 til kr 470 600 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med2 526 000
fra kr 189 700 000 til kr 187 174 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med25 400 000
fra kr 311 672 000 til kr 286 272 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 619 000
fra kr 55 729 000 til kr 53 110 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med13 400 000
fra kr 569 200 000 til kr 582 600 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med13 400 000
fra kr 536 096 000 til kr 522 696 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med100 000
fra kr 82 098 000 til kr 81 998 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med600 000
fra kr 5 677 000 til kr 6 277 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 15 487 000 til kr 14 987 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 250 000
fra kr 878 633 000 til kr 883 883 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med2 341 340 000
fra kr 44 296 293 000 til kr 46 637 633 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med820 600 000
fra kr 15 522 238 000 til kr 16 342 838 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med622 000 000
fra kr 11 766 085 000 til kr 12 388 085 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med550 700 000
fra kr 10 417 141 000 til kr 10 967 841 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med25 200 000
fra kr 15 657 084 000 til kr 15 682 284 000
86Driftskreditter, nedsettes med1 730 000 000
fra kr 1 730 000 000 til kr 0
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 9 485 000 til kr 15 485 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med3 000 000
fra kr 143 461 000 til kr 146 461 000
66Brukerstyrt personlig assistanse, nedsettes med3 000 000
fra kr 87 334 000 til kr 84 334 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med800 000
fra kr 30 979 000 til kr 31 779 000
50Samisk helse, nedsettes med7 400 000
fra kr 13 200 000 til kr 5 800 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med6 600 000
fra kr 28 903 000 til kr 35 503 000
763Rustiltak
72Kompetansesentra mv., nedsettes med5 000 000
fra kr 88 371 000 til kr 83 371 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 500 000
fra kr 85 061 000 til kr 104 561 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 205 600 000 til kr 199 600 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 112 906 000 til kr 111 906 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 284 141 000 til kr 289 141 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med20 000 000
fra kr 63 619 000 til kr 83 619 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 148 886 000 til kr 149 586 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med1 977 000
fra kr 49 020 000 til kr 47 043 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med50 877 000
fra kr 4 563 218 000 til kr 4 512 341 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med26 638 000
fra kr 334 262 000 til kr 360 900 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med784 000
fra kr 108 494 000 til kr 109 278 000
70Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, forhøyes med493 000
fra kr 4 145 000 til kr 4 638 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med44 704 000
fra kr 1 690 352 000 til kr 1 645 648 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med2 000 000
fra kr 5 719 000 til kr 3 719 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 409 000 til kr 4 409 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med112 000 000
fra kr 1 223 000 000 til kr 1 335 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med70 000 000
fra kr 15 030 000 000 til kr 14 960 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med1 900 000
fra kr 28 435 000 til kr 26 535 000
60(Ny) Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor, bevilges med1 900 000
70Tilskudd, forhøyes med1 000 000
fra kr 14 501 000 til kr 15 501 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 000 000
fra kr 26 550 000 til kr 18 550 000
72(Ny) Tilskudd, bevilges med8 000 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 137 448 000 til kr 147 448 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med3 600 000
fra kr 79 048 000 til kr 82 648 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med381 000 000
fra kr 539 000 000 til kr 920 000 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 253 000
fra kr 50 575 000 til kr 51 828 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med46 400 000
fra kr 3 433 510 000 til kr 3 479 910 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 253 000
fra kr 27 118 000 til kr 25 865 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 243 214 000 til kr 254 214 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 57 493 000 til kr 62 493 000
900Nærings- og handelsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 185 588 000 til kr 192 588 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 68 100 000 til kr 66 600 000
22(Ny) Utgifter til kontrollfunksjoner, bevilges med6 500 000
30(Ny) Miljøtiltak Søve, bevilges med5 000 000
74(Ny) Tilskudd til Nasjonalt senter for komposittkompetanse, bevilges med1 500 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 500 000
fra kr 311 200 000 til kr 315 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med35 500 000
fra kr 167 200 000 til kr 202 700 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med61 400 000
fra kr 61 400 000 til kr 0
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med20 000 000
fra kr 1 360 000 000 til kr 1 380 000 000
928Skattefunn
71(Ny) Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats gjennom Skattefunn, bevilges med45 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
22(Ny) Interimstyre for statlig eksportfinansieringsordninger, kan nyttes under kap. 2429 post 70, bevilges med40 000 000
74(Ny) Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med80 000 000
75(Ny) Utgifter til overtakelse av lån, bevilges med9 000 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med12 000 000
fra kr 338 700 000 til kr 350 700 000
1050Diverse fiskeriformål
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, forhøyes med1 200 000
fra kr 13 700 000 til kr 14 900 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med30 000 000
fra kr 1 499 703 000 til kr 1 529 703 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med30 000 000
fra kr 117 900 000 til kr 87 900 000
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med10 300 000
fra kr 54 400 000 til kr 64 700 000
1070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter, forhøyes med2 323 000
fra kr 43 646 000 til kr 45 969 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, nedsettes med20 000
fra kr 63 760 000 til kr 63 740 000
96(Ny) Andeler i Rogaland Landbrukspart SA, bevilges med20 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med760 000
fra kr 7 225 000 til kr 7 985 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med220 000
fra kr 174 995 000 til kr 174 775 000
1147Reindriftsforvaltningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 958 000 til kr 7 958 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 500 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med13 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 163 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 69 977 000 til kr 119 977 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med1 200 000
fra kr 42 146 000 til kr 43 346 000
79Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 3 100 000 til kr 1 900 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71, nedsettes med30 000 000
fra kr 705 600 000 til kr 675 600 000
1314Statens havarikommisjon for transport
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 60 600 000 til kr 65 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med528 700 000
fra kr 7 437 400 000 til kr 7 966 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, nedsettes med20 000 000
fra kr 434 000 000 til kr 414 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med170 000 000
fra kr 5 610 400 000 til kr 5 780 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med50 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 125 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med235 000 000
fra kr 5 185 600 000 til kr 5 420 600 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med200 000 000
fra kr 4 395 600 000 til kr 4 595 600 000
33(Ny) Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres, bevilges med26 400 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, forhøyes med90 000 000
fra kr 89 000 000 til kr 179 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med6 500 000
fra kr 167 500 000 til kr 161 000 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 57 000 000
1400Miljøverndepartementet
22Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 0
61(Ny) Framtidens byer, kan overføres, bevilges med19 000 000
65(Ny) Groruddalen, kan overføres, bevilges med31 000 000
75Miljøvennlig byutvikling, kan overføres, nedsettes med31 000 000
fra kr 31 000 000 til kr 0
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 21 346 000 til kr 21 846 000
80Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med600 000
fra kr 600 000 til kr 0
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med18 400 000
fra kr 29 000 000 til kr 10 600 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
70Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med1 700 000
fra kr 20 188 000 til kr 21 888 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 124 103 000 til kr 124 503 000
31Tiltak i naturreservat og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 38 502 000 til kr 41 502 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med35 500 000
fra kr 301 263 000 til kr 336 763 000
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, forhøyes med78 100 000
fra kr 154 100 000 til kr 232 200 000
65(Ny) Handlingsplaner for friluftslivet, kan overføres, bevilges med2 000 000
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 17 693 000 til kr 18 193 000
1429Riksantikvaren
1Driftsutgifter, nedsettes med3 872 000
fra kr 117 512 000 til kr 113 640 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 500 000
fra kr 337 786 000 til kr 332 286 000
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med41 100 000
fra kr 64 760 000 til kr 23 660 000
69(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, bevilges med37 300 000
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
79(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, bevilges med3 800 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
30(Ny) Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres, bevilges med23 100 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med300 000
fra kr 186 521 000 til kr 186 221 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med900 000
fra kr 59 395 000 til kr 60 295 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med550 000
fra kr 11 730 000 til kr 12 280 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 179 441 000 til kr 179 541 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 880 000
fra kr 32 750 000 til kr 37 630 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med95 267 000
fra kr 469 119 000 til kr 564 386 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med2 993 000
fra kr 83 467 000 til kr 86 460 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med52 100 000
fra kr 71 856 000 til kr 123 956 000
1533Sametinget
50Sametinget, forhøyes med700 000
fra kr 233 650 000 til kr 234 350 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med580 000
fra kr 9 446 000 til kr 8 866 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med990 000
fra kr 7 726 000 til kr 8 716 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med70 500 000
fra kr 57 000 000 til kr 127 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 207 648 000 til kr 207 748 000
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med515 000
fra kr 10 000 000 til kr 10 515 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med20 000 000
fra kr 182 900 000 til kr 202 900 000
1600Finansdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 43 700 000 til kr 40 700 000
1605Direktoratet for økonomistyring
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 313 600 000 til kr 319 600 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med11 050 000
fra kr 1 399 600 000 til kr 1 410 650 000
1618Skatteetaten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 500 000
fra kr 131 500 000 til kr 140 000 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 163 200 000 til kr 193 200 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 502 200 000 til kr 506 200 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 550 000 000 til kr 1 600 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 268 100 000 til kr 269 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 450 000 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med20 500 000
fra kr 330 821 000 til kr 351 321 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med303 800 000
fra kr 2 860 870 000 til kr 3 164 670 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 61 564 000 til kr 60 564 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 715 950 000 til kr 1 847 950 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 578 000
fra kr 232 746 000 til kr 224 168 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med4 700 000
fra kr 18 000 000 til kr 13 300 000
71Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 68 321 000 til kr 69 821 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med76 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 164 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med224 286 000
fra kr 2 914 228 000 til kr 2 689 942 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 129 617 000 til kr 133 617 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, nedsettes med163 031 000
fra kr 1 985 053 000 til kr 1 822 022 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med172 200 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med3 546 000
fra kr 19 393 000 til kr 15 847 000
70Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med1 137 000
fra kr 6 224 000 til kr 5 087 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med199 002 000
fra kr 5 540 610 000 til kr 5 739 612 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med27 550 000
fra kr 3 417 958 000 til kr 3 445 508 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med109 793 000
fra kr 4 133 922 000 til kr 4 243 715 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, nedsettes med14 700 000
fra kr 1 109 252 000 til kr 1 094 552 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 297 000
fra kr 998 104 000 til kr 996 807 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med83 288 000
fra kr 2 317 090 000 til kr 2 400 378 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med45 200 000
fra kr 922 061 000 til kr 967 261 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45, forhøyes med60 018 000
fra kr 8 092 324 000 til kr 8 152 342 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med700 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med4 024 000
fra kr 993 385 000 til kr 997 409 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med60 440 000
fra kr 524 137 000 til kr 584 577 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med40 696 000
fra kr 1 234 320 000 til kr 1 193 624 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med13 800 000
fra kr 246 271 000 til kr 260 071 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 232 100 000 til kr 233 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med242 000 000
fra kr 220 100 000 til kr 462 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med64 000 000
fra kr 100 300 000 til kr 164 300 000
60Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 24 000 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med46 000 000
fra kr 996 000 000 til kr 950 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med419 000 000
fra kr 1 088 000 000 til kr 669 000 000
72Lån, TCM DA, kan overføres, forhøyes med219 000 000
fra kr 577 000 000 til kr 796 000 000
1870Petoro AS
71(Ny) Unitisering, kan overføres, bevilges med40 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 120 000
fra kr 301 267 000 til kr 302 387 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med81 333 000
fra kr 5 036 313 000 til kr 5 117 646 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med33 852 000
fra kr 2 976 742 000 til kr 2 942 890 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med48 821 000
fra kr 598 289 000 til kr 647 110 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med302 821 000
fra kr 1 265 271 000 til kr 962 450 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med131 950 000
fra kr 452 020 000 til kr 583 970 000
74Tap på utlån, nedsettes med27 500 000
fra kr 350 000 000 til kr 322 500 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med40 001 000
fra kr 19 695 084 000 til kr 19 655 083 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 16 192 000 000 til kr 16 132 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med15 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 248 200 000
51(Ny) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med199 700 000
53(Ny) Risikoavlastning for nye såkornfond, bevilges med75 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med3 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 314 000 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 380 700 000 til kr 385 700 000
74(Ny) Økt reiselivssatsing, bevilges med50 000 000
95(Ny) Egenkapital, såkornfond, bevilges med425 000 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 44 500 000 til kr 59 500 000
2427Kommunalbanken AS
90(Ny) Aksjekapital, bevilges med924 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Tilskudd, bevilges med71 000 000
90(Ny) Utlån, bevilges med10 000 000 000
95(Ny) Egenkapital, bevilges med5 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med1 000 000 000
fra kr 25 000 000 000 til kr 26 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 624 291 000
2 Driftsutgifter2 039 383 000
3 Avskrivninger639 429 000
4 Renter av statens kapital56 134 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet-23 248 000
Sum 12 001 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 207 750 000 til kr 202 750 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 168 350 000 til kr 298 350 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-542 477 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning419 027 000
3 Avskrivninger124 144 000
4 Renter av statens kapital25 404 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfondet 0
Sum 44 168 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med760 300 000
fra kr 15 575 000 000 til kr 16 335 300 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 036 000 000
fra kr 11 540 000 000 til kr 10 504 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med116 000 000
fra kr 584 000 000 til kr 700 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 2 522 000 000 til kr 2 482 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med40 000 000
fra kr 860 000 000 til kr 820 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med2 350 000 000
fra kr 33 050 000 000 til kr 30 700 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med240 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 590 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 1 815 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med3 165 000 000
fra kr 37 850 000 000 til kr 34 685 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med270 000 000
fra kr 21 965 000 000 til kr 22 235 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med290 000 000
fra kr 34 390 000 000 til kr 34 680 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, forhøyes med10 000 000
fra kr 137 000 000 til kr 147 000 000
74Tilskudd til biler, nedsettes med63 000 000
fra kr 783 500 000 til kr 720 500 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med38 000 000
fra kr 2 728 000 000 til kr 2 690 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med530 000 000
fra kr 50 860 000 000 til kr 51 390 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med1 730 000 000
fra kr 89 200 000 000 til kr 90 930 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med510 000 000
fra kr 5 950 000 000 til kr 5 440 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 1 315 000 000 til kr 1 270 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med52 000 000
fra kr 1 095 000 000 til kr 1 043 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
72Tannlegehjelp, forhøyes med81 000 000
fra kr 1 618 000 000 til kr 1 699 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med135 000 000
fra kr 8 199 000 000 til kr 8 064 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med52 600 000
fra kr 4 164 600 000 til kr 4 112 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med113 537 000
fra kr 3 664 100 000 til kr 3 550 563 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med130 000 000
fra kr 1 755 000 000 til kr 1 625 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med306 000
fra kr 50 423 000 til kr 50 729 000
3329Arkivformål
2Inntekter ved oppdrag, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
2Refusjoner mv., forhøyes med50 000 000
fra kr 246 237 000 til kr 296 237 000
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 52 173 000 til kr 62 173 000
6Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med450 000
fra kr 111 650 000 til kr 112 100 000
3452Sentral krisehåndtering
1(Ny) Diverse inntekter, bevilges med5 560 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med37 873 000
fra kr 103 074 000 til kr 65 201 000
2Refusjoner, nedsettes med13 206 000
fra kr 18 479 000 til kr 5 273 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med1 000 000
fra kr 2 340 000 til kr 3 340 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med556 000
fra kr 14 270 000 til kr 13 714 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med43 662 000
fra kr 961 661 000 til kr 917 999 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med8 025 000
fra kr 10 310 000 til kr 18 335 000
3600Arbeidsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med500 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med2 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 37 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med400 000 000
fra kr 7 200 000 000 til kr 7 600 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 151 000 000 til kr 155 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med8 000 000
fra kr 40 009 000 til kr 48 009 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 700 000
3642Petroleumstilsynet
6Refusjoner/ymse inntekter, nedsettes med2 526 000
fra kr 2 876 000 til kr 350 000
3700Helse- og omsorgsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med2 700 000
3703Internasjonalt samarbeid
3Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med2 619 000
fra kr 2 619 000 til kr 0
3732Regionale helseforetak
86(Ny) Driftskreditter, bevilges med370 000 000
91(Ny) Nedbetaling av lån, bevilges med2 000 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med7 999 000
fra kr 82 100 000 til kr 90 099 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med208 000
fra kr 13 124 000 til kr 13 332 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med12 874 000
fra kr 116 614 000 til kr 103 740 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 27 497 000 til kr 17 497 000
60Kommunale egenandeler, nedsettes med27 000 000
fra kr 899 357 000 til kr 872 357 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med57 720 000
fra kr 173 160 000 til kr 115 440 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med50 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 463 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
70(Ny) Gebyrer fra overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med1 000 000
80(Ny) Renter fra overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med84 000 000
90(Ny) Avdrag for overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med370 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med16 200 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med15 000 000
fra kr 353 971 000 til kr 368 971 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m., nedsettes med220 000
fra kr 36 726 000 til kr 36 506 000
4162Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med34 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 44 000 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med6 500 000
fra kr 161 800 000 til kr 155 300 000
4426Statens naturoppsyn
1Ymse inntekter, forhøyes med400 000
fra kr 151 000 til kr 551 000
4429Riksantikvaren
2Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med2 644 000
fra kr 4 052 000 til kr 1 408 000
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med1 228 000
fra kr 1 498 000 til kr 270 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
4Gebyrer, nedsettes med5 500 000
fra kr 40 759 000 til kr 35 259 000
4520Departementenes Servicesenter
7Parkeringsinntekter, nedsettes med1 715 000
fra kr 1 715 000 til kr 0
4550Konkurransetilsynet
2Ymse inntekter, nedsettes med115 000
fra kr 231 000 til kr 116 000
4(Ny) Klagegebyr, bevilges med90 000
4605Direktoratet for økonomistyring
1Økonomitjenester, forhøyes med6 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 44 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med8 500 000
fra kr 63 000 000 til kr 71 500 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med500 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 600 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med316 800 000
fra kr 3 667 457 000 til kr 3 984 257 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
70Renter låneordning, nedsettes med36 000
fra kr 36 000 til kr 0
90Lån til boligformål, nedsettes med648 000
fra kr 648 000 til kr 0
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med10 849 000
fra kr 49 651 000 til kr 60 500 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med40 800 000
fra kr 165 030 000 til kr 205 830 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med37 000 000
fra kr 90 277 000 til kr 127 277 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med60 900 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med43 440 000
fra kr 480 071 000 til kr 523 511 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter, forhøyes med20 000 000
fra kr 10 368 000 til kr 30 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med12 535 000
fra kr 2 465 000 til kr 15 000 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med1 500 000
fra kr 23 700 000 til kr 25 200 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med82 000 000
fra kr 66 400 000 til kr 148 400 000
4(Ny) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med594 000 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med54 000 000
fra kr 101 000 000 til kr 47 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med341 000 000
fra kr 612 000 000 til kr 271 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 789 000
fra kr 91 009 000 til kr 86 220 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med316 652 000
fra kr 8 235 800 000 til kr 7 919 148 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med119 219 000
fra kr 4 915 449 000 til kr 5 034 668 000
5312Husbanken
11Tilfeldige inntekter, forhøyes med2 300 000
fra kr 500 000 til kr 2 800 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med6 600 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 600 000
70Låneprovisjoner, nedsettes med600 000
fra kr 54 500 000 til kr 53 900 000
91(Ny) Tilbakeført kapital, såkornfond, bevilges med123 200 000
5326SIVA SF
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Gebyrer m.m., bevilges med1 000 000
90(Ny) Avdrag på utestående fordringer, bevilges med1 200 000 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter197 400 000 000
2 Driftsutgifter-32 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 800 000 000
4 Avskrivninger-18 400 000 000
5 Renter av statens kapital-6 800 000 000
Sum 137 200 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med1 100 000 000
fra kr 17 300 000 000 til kr 18 400 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med100 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 800 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med63 434 000
fra kr 846 337 000 til kr 782 903 000
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 35 300 000 000 til kr 35 305 000 000
72Fellesskatt, nedsettes med485 000 000
fra kr 191 000 000 000 til kr 190 515 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
71Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med50 000 000
fra kr 10 300 000 000 til kr 10 250 000 000
5578Sektoravgifter under Miljøverndepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med575 000
fra kr 11 705 000 til kr 12 280 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med900 000
fra kr 83 940 000 til kr 84 840 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med8 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 57 000 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, nedsettes med441 000 000
fra kr 1 609 000 000 til kr 1 168 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, nedsettes med76 000 000
fra kr 76 000 000 til kr 0
5615Husbanken
80Renter, nedsettes med487 000 000
fra kr 4 349 000 000 til kr 3 862 000 000
5616Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS
85Aksjeutbytte, nedsettes med194 000 000
fra kr 194 000 000 til kr 0
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med1 087 146 000
fra kr 4 824 471 000 til kr 3 737 325 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med120 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 276 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, nedsettes med280 200 000
fra kr 502 000 000 til kr 221 800 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med5 300 000
fra kr 5 300 000 til kr 0
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med140 000 000
fra kr 490 000 000 til kr 350 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med9 500 000
fra kr 3 000 000 til kr 12 500 000
83(Ny) Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med19 600 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med600 000
fra kr 15 000 000 til kr 15 600 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 800 000
fra kr 2 000 000 til kr 200 000
5629Renter fra utlånsvirksomheten i Eksportkreditt Norge AS
80(Ny) Renter, bevilges med278 000 000
5652Statskog SF - Renter og utbytte
80Renter, nedsettes med3 000 000
fra kr 24 900 000 til kr 21 900 000
85Utbytte, forhøyes med35 100 000
fra kr 5 000 000 til kr 40 100 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, nedsettes med877 800 000
fra kr 13 180 453 000 til kr 12 302 653 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med24 000 000
fra kr 93 000 000 til kr 117 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 13 353 000 000 til kr 13 887 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, forhøyes med19 000 000
fra kr 101 500 000 000 til kr 101 519 000 000
5701Diverse inntekter
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med21 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 384 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
2Dividende, forhøyes med10 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 150 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 000 000 til kr 4 000 000»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inntil videre stanse prosessen med flytting av Norges Veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet inntil de totale kostnadene både ved flytting til Ås og opprustning på Adamstuen er forelagt Stortinget.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Under Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger V gjøres følgende endring:

Ny nr. 8 skal lyde:

Kommunal- og regionaldepartementet kan i 2012 gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
57268Veivedlikehold fylker700 mill. kroner»

Forslag nr. 20 lyder:

«Under Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger V gjøres følgende endring:

Nr. 3 skal lyde:

Kommunal- og regionaldepartementet kan i 2012 gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
64Investerings- og driftstilskudd2 262 mill. kroner»

Forslag nr. 21 skal lyde:

«Stortinget ber regjeringen legge frem for Stortinget de nødvendige lovendringsforslag slik at arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA) sikres rettigheter til hjelpemidler i arbeidslivet.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag i forbindelse med budsjettet for 2013 som sørger for at pensjonister ikke taper kjøpekraft i forhold til lønnsmottagere.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fravike balansekravet til de regionale helseforetakene dersom det kan dokumenteres at merforbruk benyttes til økt pasient-behandling.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, fremme forslag om å innføre en årlig indeksregulering av barnetrygden.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom korrigert oppdragsdokument til Innovasjon Norge for 2012, sørge for at det avsettes 5 mill. kroner til oppgradering av film knyttet til Epcot-senteret i Disneyworld.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med opprettelsen av to nye såkornfond øremerke ett av fondene for virksomheter tilknyttet «pollenfasen».»

Forslag nr. 27 lyder:

«Under Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger V gjøres følgende endring:

Ny nr. 9 skal lyde:

Samferdselsdepartementet kan i 2012 gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveier Trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.810 mill. kroner»

Forslag nr. 28 lyder:

«Under Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger V gjøres følgende endring:

Ny nr. 11 skal lyde:

Samferdselsdepartementet kan i 2012 gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1320Statens vegvesen
30Riksveginvesteringer500 mill. kroner»

Forslag nr. 29 lyder:

«Under Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger V gjøres følgende endring:

Ny nr. 11 skal lyde:

Samferdselsdepartementet kan i 2012 gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold50 mill. kroner»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om å omdanne Statens vegvesen til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap etter modell av Avinor, for å bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme veier.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om å omdanne Jernbaneverket til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap etter modell av Avinor, for å bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme jernbaner.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak i statsbudsjettet for 2013 om avskrivingsreglene for norsk næringsliv med hensikt å sikre at næringslivets avskrivingsregler er på nivå med de beste i våre konkurrentland.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og snarest iverksette fritak for ekspressbusser fra såkalt vegbruksavgift på autodiesel.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak i statsbudsjettet for 2013 om situasjonen rundt innskuddspensjoner og ytelsesbaserte pensjoner i lys av uroen i finansmarkedene.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 79 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.54.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene 14–16, fra Fremskrittspartiet og Venstre.

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 prosent til 20 prosent.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedrifter der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innrette den nye forsøksordningen med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd på en slik måte at tilskuddet følger den enkelte bruker, og at den gjøres tilgjengelig for alle bedrifter uavhengig om bedriften er IA-bedrift eller ikke.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Venstre ble med 78 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.55.11)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 10–13, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 med en oversikt over det faktiske behovet for rehabilitering og habilitering av landets kirkebygg.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem de nødvendige forslag som skal ligge til grunn for en opptrappingsplan for kommunene slik at vedlikeholdsetterslepet blir registrert, slik at man sikrer helse, miljø og sikkerhet ved benyttelse av disse byggene.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om tiltak for å bekjempe det utpregede og voksende jødehatet i Norge.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innstifte en nasjonal holocaustdag den 26. november.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 73 mot 28 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.55.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 8 og 9, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 med en oversikt over det faktiske behovet for rehabilitering og habilitering av kommunenes skole- og svømmeanlegg.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem de nødvendige forslag som skal ligge til grunn for en opptrappingsplan for kommunene slik at vedlikeholdsetterslepet blir registrert, slik at man sikrer helse, miljø og sikkerhet ved benyttelse av disse anleggene.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 72 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.55.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 presentere en ordning innenfor EUs retningslinjer for statsstøtte for kompensasjon for utvalgte sektorer av indirekte kvotekostnader i Norge for å unngå karbonlekkasje.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 60 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.55.59)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 5 og 6, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom sitt eierskap i Statskog SF å pålegge selskapet å intensivere arronderingssalg av de skogeiendommer og annen fast eiendom Statskog SF eier i dag.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjeninnføre ordningen med tilskudd for ulønnet forskningsinnsats.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre ble med 59 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.56.15)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–4, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å heve grensen for egenutført og eksternt innkjøpt FoU til hhv. 8 og 12 mill. kroner, samt at det etableres en ordning med indeksregulering av disse beløpene hvert år.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats på 530 kroner fjernes.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at ved personal- og indirekte kostnader begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer pr. år.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 53 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.56.34)

Presidenten: Når vi nå skal votere over innstillingens forslag til vedtak, er partigruppene innstilt på å avstå frå å følge opp sine primærstandpunkter, sånn at vi slipper en oppsplittet og til dels komplisert votering.

Det er under den klare forutsetning at det ikke blir brukt mot dem ved en seinere anledning.

Vi voterer da samlet over innstillingens forslag til vedtak.

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 92 800 000 til kr 93 200 000
21Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres, forhøyes med5 400 000
fra kr 12 000 000 til kr 17 400 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med8 300 000
fra kr 139 100 000 til kr 147 400 000
24Regjeringsadvokaten
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 51 400 000 til kr 52 900 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 14 900 000 til kr 16 400 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 80 808 000 til kr 83 208 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 1 749 965 000 til kr 1 753 965 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 100 000
fra kr 11 795 000 til kr 16 895 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 45 805 000 til kr 51 305 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 140 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med22 000 000
fra kr 2 196 200 000 til kr 2 218 200 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med9 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 269 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
71Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med19 311 000
fra kr 400 000 000 til kr 419 311 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med106 311 000
fra kr 1 531 185 000 til kr 1 424 874 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 307 000 000 til kr 312 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 753 400 000 til kr 778 400 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 814 000 000 til kr 810 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med21 000 000
fra kr 742 500 000 til kr 721 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 444 500 000 til kr 469 500 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 235 794 000 til kr 239 794 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 095 000
fra kr 19 015 000 til kr 21 110 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med1 324 000
fra kr 134 822 000 til kr 133 498 000
68Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med5 000 000
fra kr 225 339 000 til kr 230 339 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 1 101 946 000 til kr 1 113 946 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74(Ny) Tilskudd til Signo og Briskeby, bevilges med17 453 000
228Tilskudd til private skoler mv.
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med6 046 000
fra kr 161 008 000 til kr 154 962 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med10 314 000
fra kr 184 720 000 til kr 195 034 000
230Kompetansesentre for spesialundervisning
1Driftsutgifter, nedsettes med27 767 000
fra kr 655 894 000 til kr 628 127 000
231Barnehager
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 9 400 000 til kr 19 400 000
252EUs program for livslang læring
70Tilskudd, nedsettes med25 890 000
fra kr 210 207 000 til kr 184 317 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
71Falstadsenteret, forhøyes med315 000
fra kr 15 655 000 til kr 15 970 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med315 000
fra kr 47 427 000 til kr 47 112 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, forhøyes med6 046 000
fra kr 56 868 000 til kr 62 914 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med37 148 000
fra kr 177 646 000 til kr 214 794 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med3 186 000
fra kr 16 124 000 til kr 19 310 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med16 590 000
fra kr 218 397 000 til kr 201 807 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med168 642 000
fra kr 1 376 686 000 til kr 1 208 044 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med2 095 000
fra kr 14 036 000 til kr 11 941 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 200 000
fra kr 111 350 000 til kr 114 550 000
314Kultur og samfunn
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med17 500 000
75Kultur i inkluderende arbeidsliv, nedsettes med5 485 000
fra kr 5 485 000 til kr 0
79Ymse kultur- og samfunnsformål, nedsettes med2 900 000
fra kr 10 768 000 til kr 7 868 000
315Frivillighetsformål
79Ymse frivillighetsformål, nedsettes med1 350 000
fra kr 5 414 000 til kr 4 064 000
84(Ny) Tilskudd til Ungdoms-OL, bevilges med8 600 000
320Allmenne kulturformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med400 000
fra kr 112 471 000 til kr 112 871 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 350 000
fra kr 7 283 000 til kr 3 933 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
1Driftsutgifter, forhøyes med1 820 000
fra kr 14 791 000 til kr 16 611 000
50Kunst i offentlige rom, forhøyes med400 000
fra kr 18 860 000 til kr 19 260 000
323Musikkformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 650 000
fra kr 158 315 000 til kr 159 965 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med4 835 000
fra kr 494 778 000 til kr 499 613 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med1 000 000
fra kr 103 339 000 til kr 102 339 000
329Arkivformål
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
334Film- og medieformål
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 141 682 000 til kr 142 682 000
79Til disposisjon, nedsettes med1 000 000
fra kr 1 185 000 til kr 185 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 550 000
fra kr 337 047 000 til kr 351 597 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med23 300 000
fra kr 1 728 086 000 til kr 1 751 386 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med145 600 000
fra kr 9 738 170 000 til kr 9 883 770 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 700 000
fra kr 193 485 000 til kr 198 185 000
72(Ny) Tilskudd til Det mosaiske trossamfunn, bevilges med7 200 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med56 300 000
fra kr 2 117 292 000 til kr 2 060 992 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 142 356 000 til kr 146 356 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 570 065 000 til kr 571 865 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med9 880 000
fra kr 10 385 000 til kr 20 265 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med14 000 000
fra kr 6 647 000 til kr 20 647 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med269 600 000
fra kr 526 340 000 til kr 256 740 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 027 235 000
fra kr 1 483 562 000 til kr 456 327 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 978 386 000 til kr 1 008 386 000
470Fri rettshjelp
70Fri sakførsel, forhøyes med10 000 000
fra kr 459 922 000 til kr 469 922 000
71Fritt rettsråd, nedsettes med15 000 000
fra kr 190 900 000 til kr 175 900 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter, nedsettes med1 500 000
fra kr 45 608 000 til kr 44 108 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med29 975 000
fra kr 763 105 000 til kr 793 080 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med100 760 000
fra kr 1 757 100 000 til kr 1 656 340 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med5 000 000
fra kr 57 581 000 til kr 52 581 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med10 713 000
fra kr 263 185 000 til kr 252 472 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med24 785 000
fra kr 518 596 000 til kr 493 811 000
71Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv., forhøyes med2 500 000
fra kr 14 000 000 til kr 16 500 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 125 325 000 til kr 124 825 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med562 000
fra kr 14 415 000 til kr 13 853 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 249 032 000 til kr 264 032 000
500Kommunal- og regionaldepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 152 890 000 til kr 153 390 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 500 950 000 til kr 1 550 950 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 484 100 000 til kr 483 600 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med122 000 000
fra kr 105 326 073 000 til kr 105 448 073 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med145 000 000
fra kr 2 111 000 000 til kr 2 256 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 400 000 til kr 2 400 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med218 500 000
fra kr 764 500 000 til kr 546 000 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med20 475 000
fra kr 69 225 000 til kr 48 750 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med150 200 000
fra kr 1 253 700 000 til kr 1 103 500 000
64Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med151 000 000
fra kr 1 071 900 000 til kr 920 900 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med450 000
fra kr 58 870 000 til kr 59 320 000
50Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 115 410 000 til kr 121 410 000
70Tilskudd, nedsettes med450 000
fra kr 24 140 000 til kr 23 690 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, nedsettes med25 500 000
fra kr 27 568 000 til kr 2 068 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med1 250 000
fra kr 10 057 290 000 til kr 10 056 040 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med644 000 000
fra kr 9 912 000 000 til kr 9 268 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med7 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 104 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med97 000 000
fra kr 825 000 000 til kr 922 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med1 000 000
fra kr 9 000 000 til kr 10 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 52 000 000 til kr 54 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med1 400 000 000
fra kr 15 200 000 000 til kr 16 600 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med6 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 86 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med17 000 000
fra kr 161 000 000 til kr 178 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 184 525 000 til kr 178 525 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med157 075 000
fra kr 7 274 537 000 til kr 7 117 462 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med7 000 000
fra kr 133 000 000 til kr 140 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 465 600 000 til kr 470 600 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med2 526 000
fra kr 189 700 000 til kr 187 174 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, nedsettes med25 400 000
fra kr 317 672 000 til kr 292 272 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med2 619 000
fra kr 55 729 000 til kr 53 110 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter, forhøyes med13 400 000
fra kr 569 200 000 til kr 582 600 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med13 400 000
fra kr 536 096 000 til kr 522 696 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med100 000
fra kr 82 098 000 til kr 81 998 000
60Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med600 000
fra kr 5 677 000 til kr 6 277 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 15 487 000 til kr 14 987 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 250 000
fra kr 878 633 000 til kr 883 883 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med1 261 300 000
fra kr 44 296 293 000 til kr 45 557 593 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med442 000 000
fra kr 15 522 238 000 til kr 15 964 238 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med335 000 000
fra kr 11 766 085 000 til kr 12 101 085 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med296 700 000
fra kr 10 417 141 000 til kr 10 713 841 000
76Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med25 200 000
fra kr 15 657 084 000 til kr 15 682 284 000
86Driftskreditter, nedsettes med1 730 000 000
fra kr 1 730 000 000 til kr 0
734Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 9 485 000 til kr 15 485 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med3 000 000
fra kr 143 461 000 til kr 146 461 000
66Brukerstyrt personlig assistanse, nedsettes med3 000 000
fra kr 87 334 000 til kr 84 334 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med800 000
fra kr 30 979 000 til kr 31 779 000
50Samisk helse, nedsettes med7 400 000
fra kr 13 200 000 til kr 5 800 000
70Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med6 600 000
fra kr 28 903 000 til kr 35 503 000
763Rustiltak
72Kompetansesentra mv., nedsettes med5 000 000
fra kr 88 371 000 til kr 83 371 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 500 000
fra kr 85 061 000 til kr 104 561 000
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 205 600 000 til kr 199 600 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 112 906 000 til kr 111 906 000
780Forskning
50Norges forskningsråd mv., forhøyes med5 000 000
fra kr 284 141 000 til kr 289 141 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med20 000 000
fra kr 63 619 000 til kr 83 619 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med700 000
fra kr 148 886 000 til kr 149 586 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med1 977 000
fra kr 49 020 000 til kr 47 043 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med50 877 000
fra kr 4 563 218 000 til kr 4 512 341 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med26 638 000
fra kr 334 262 000 til kr 360 900 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med784 000
fra kr 108 494 000 til kr 109 278 000
70Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, forhøyes med493 000
fra kr 4 145 000 til kr 4 638 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med44 704 000
fra kr 1 690 352 000 til kr 1 645 648 000
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med2 000 000
fra kr 5 719 000 til kr 3 719 000
843Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 409 000 til kr 4 409 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med23 000 000
fra kr 1 223 000 000 til kr 1 200 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med70 000 000
fra kr 15 030 000 000 til kr 14 960 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med1 900 000
fra kr 28 435 000 til kr 26 535 000
60(Ny) Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor, bevilges med1 900 000
70Tilskudd, forhøyes med1 000 000
fra kr 14 501 000 til kr 15 501 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 000 000
fra kr 26 550 000 til kr 18 550 000
72(Ny) Tilskudd, bevilges med8 000 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 137 448 000 til kr 147 448 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med3 600 000
fra kr 79 048 000 til kr 82 648 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med3 600 000
fra kr 290 460 000 til kr 286 860 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med381 000 000
fra kr 539 000 000 til kr 920 000 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 253 000
fra kr 50 575 000 til kr 51 828 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med50 000 000
fra kr 3 433 510 000 til kr 3 483 510 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 253 000
fra kr 27 118 000 til kr 25 865 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med11 000 000
fra kr 243 214 000 til kr 254 214 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 57 493 000 til kr 62 493 000
900Nærings- og handelsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 185 588 000 til kr 192 588 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 68 100 000 til kr 66 600 000
22(Ny) Utgifter til kontrollfunksjoner, bevilges med6 500 000
30(Ny) Miljøtiltak Søve, bevilges med5 000 000
74(Ny) Tilskudd til Nasjonalt senter for komposittkompetanse, bevilges med1 500 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 500 000
fra kr 311 200 000 til kr 315 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med35 500 000
fra kr 167 200 000 til kr 202 700 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med61 400 000
fra kr 61 400 000 til kr 0
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med20 000 000
fra kr 1 360 000 000 til kr 1 380 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
22(Ny) Interimstyre for statlig eksportfinansieringsordninger, kan nyttes under kap. 2429 post 70, bevilges med40 000 000
74(Ny) Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med80 000 000
75(Ny) Utgifter til overtakelse av lån, bevilges med9 000 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med12 000 000
fra kr 338 700 000 til kr 350 700 000
1050Diverse fiskeriformål
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, forhøyes med1 200 000
fra kr 13 700 000 til kr 14 900 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med30 000 000
fra kr 1 499 703 000 til kr 1 529 703 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med30 000 000
fra kr 117 900 000 til kr 87 900 000
1070Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1Driftsutgifter, forhøyes med2 323 000
fra kr 43 646 000 til kr 45 969 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, nedsettes med20 000
fra kr 63 760 000 til kr 63 740 000
96(Ny) Andeler i Rogaland Landbrukspart SA, bevilges med20 000
1115Mattilsynet
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med760 000
fra kr 7 225 000 til kr 7 985 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med220 000
fra kr 174 995 000 til kr 174 775 000
1147Reindriftsforvaltningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 6 958 000 til kr 7 958 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 500 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med13 000 000
fra kr 150 000 000 til kr 163 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 69 977 000 til kr 119 977 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med1 200 000
fra kr 42 146 000 til kr 43 346 000
79Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 3 100 000 til kr 1 900 000
1310Flytransport
70Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71, nedsettes med30 000 000
fra kr 705 600 000 til kr 675 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med78 700 000
fra kr 7 437 400 000 til kr 7 516 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, nedsettes med20 000 000
fra kr 434 000 000 til kr 414 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med70 000 000
fra kr 5 610 400 000 til kr 5 680 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med50 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 125 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med200 000 000
fra kr 5 185 600 000 til kr 5 385 600 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med100 000 000
fra kr 4 395 600 000 til kr 4 495 600 000
33(Ny) Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres, bevilges med26 400 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, forhøyes med90 000 000
fra kr 89 000 000 til kr 179 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med6 500 000
fra kr 167 500 000 til kr 161 000 000
70Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 57 000 000
1400Miljøverndepartementet
22Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 0
61(Ny) Framtidens byer, kan overføres, bevilges med19 000 000
65(Ny) Groruddalen, kan overføres, bevilges med31 000 000
75Miljøvennlig byutvikling, kan overføres, nedsettes med31 000 000
fra kr 31 000 000 til kr 0
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 21 346 000 til kr 21 846 000
80Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med600 000
fra kr 600 000 til kr 0
81Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med18 400 000
fra kr 29 000 000 til kr 10 600 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
70Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med1 700 000
fra kr 20 188 000 til kr 21 888 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 124 103 000 til kr 124 503 000
31Tiltak i naturreservat og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 38 502 000 til kr 41 502 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med35 500 000
fra kr 301 263 000 til kr 336 763 000
34Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, forhøyes med78 100 000
fra kr 154 100 000 til kr 232 200 000
65(Ny) Handlingsplaner for friluftslivet, kan overføres, bevilges med2 000 000
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 17 693 000 til kr 18 193 000
1429Riksantikvaren
1Driftsutgifter, nedsettes med3 872 000
fra kr 117 512 000 til kr 113 640 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 500 000
fra kr 337 786 000 til kr 332 286 000
39Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med41 100 000
fra kr 64 760 000 til kr 23 660 000
69(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, bevilges med37 300 000
76Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
79(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, bevilges med3 800 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
30(Ny) Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres, bevilges med23 100 000
1471Norsk Polarinstitutt
1Driftsutgifter, nedsettes med300 000
fra kr 186 521 000 til kr 186 221 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med900 000
fra kr 59 395 000 til kr 60 295 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med550 000
fra kr 11 730 000 til kr 12 280 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 179 441 000 til kr 179 541 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 880 000
fra kr 32 750 000 til kr 37 630 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, forhøyes med95 267 000
fra kr 469 119 000 til kr 564 386 000
22Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med2 993 000
fra kr 83 467 000 til kr 86 460 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med52 100 000
fra kr 71 856 000 til kr 123 956 000
1533Sametinget
50Sametinget, forhøyes med700 000
fra kr 233 650 000 til kr 234 350 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med580 000
fra kr 9 446 000 til kr 8 866 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med990 000
fra kr 7 726 000 til kr 8 716 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med50 500 000
fra kr 57 000 000 til kr 107 500 000
1590Kirkelig administrasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med100 000
fra kr 207 648 000 til kr 207 748 000
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med515 000
fra kr 10 000 000 til kr 10 515 000
1600Finansdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 43 700 000 til kr 40 700 000
1605Direktoratet for økonomistyring
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 313 600 000 til kr 319 600 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 800 000
fra kr 1 399 600 000 til kr 1 409 400 000
1618Skatteetaten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 500 000
fra kr 131 500 000 til kr 140 000 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 163 200 000 til kr 193 200 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 502 200 000 til kr 506 200 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 550 000 000 til kr 1 600 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 268 100 000 til kr 269 600 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 450 000 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med20 500 000
fra kr 330 821 000 til kr 351 321 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med303 800 000
fra kr 2 860 870 000 til kr 3 164 670 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 61 564 000 til kr 60 564 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 715 950 000 til kr 1 847 950 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 578 000
fra kr 232 746 000 til kr 224 168 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med4 700 000
fra kr 18 000 000 til kr 13 300 000
71Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 68 321 000 til kr 69 821 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med76 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 164 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med224 286 000
fra kr 2 914 228 000 til kr 2 689 942 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 129 617 000 til kr 133 617 000
1725Fellesinstitusjoner og –utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, nedsettes med163 031 000
fra kr 1 985 053 000 til kr 1 822 022 000
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med172 200 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med3 546 000
fra kr 19 393 000 til kr 15 847 000
70Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med1 137 000
fra kr 6 224 000 til kr 5 087 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med199 002 000
fra kr 5 540 610 000 til kr 5 739 612 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med27 550 000
fra kr 3 417 958 000 til kr 3 445 508 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med109 793 000
fra kr 4 133 922 000 til kr 4 243 715 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, nedsettes med14 700 000
fra kr 1 109 252 000 til kr 1 094 552 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 297 000
fra kr 998 104 000 til kr 996 807 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med83 288 000
fra kr 2 317 090 000 til kr 2 400 378 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med45 200 000
fra kr 922 061 000 til kr 967 261 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45, forhøyes med60 018 000
fra kr 8 092 324 000 til kr 8 152 342 000
1761Nye kampfly med baseløsning
45(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med700 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med4 024 000
fra kr 993 385 000 til kr 997 409 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med60 440 000
fra kr 524 137 000 til kr 584 577 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, nedsettes med40 696 000
fra kr 1 234 320 000 til kr 1 193 624 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med13 800 000
fra kr 246 271 000 til kr 260 071 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 500 000
fra kr 232 100 000 til kr 233 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med242 000 000
fra kr 220 100 000 til kr 462 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med64 000 000
fra kr 100 300 000 til kr 164 300 000
60Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 24 000 000
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med46 000 000
fra kr 996 000 000 til kr 950 000 000
71Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med419 000 000
fra kr 1 088 000 000 til kr 669 000 000
72Lån, TCM DA, kan overføres, forhøyes med219 000 000
fra kr 577 000 000 til kr 796 000 000
1870Petoro AS
71(Ny) Unitisering, kan overføres, bevilges med40 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 120 000
fra kr 301 267 000 til kr 302 387 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med76 933 000
fra kr 5 036 313 000 til kr 5 113 246 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med33 852 000
fra kr 2 976 742 000 til kr 2 942 890 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med48 721 000
fra kr 598 289 000 til kr 647 010 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med302 821 000
fra kr 1 265 271 000 til kr 962 450 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med131 950 000
fra kr 452 020 000 til kr 583 970 000
74Tap på utlån, nedsettes med27 500 000
fra kr 350 000 000 til kr 322 500 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med54 001 000
fra kr 19 695 084 000 til kr 19 641 083 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 16 192 000 000 til kr 16 132 000 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med15 000 000
fra kr 233 200 000 til kr 248 200 000
51(Ny) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med199 700 000
53(Ny) Risikoavlastning for nye såkornfond, bevilges med75 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med3 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 314 000 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 380 700 000 til kr 385 700 000
95(Ny) Egenkapital, såkornfond, bevilges med425 000 000
2426SIVA SF
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 44 500 000 til kr 59 500 000
2427Kommunalbanken AS
90(Ny) Aksjekapital, bevilges med924 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Tilskudd, bevilges med71 000 000
90(Ny) Utlån, bevilges med10 000 000 000
95(Ny) Egenkapital, bevilges med5 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med1 000 000 000
fra kr 25 000 000 000 til kr 26 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 624 291 000
2 Driftsutgifter2 039 383 000
3 Avskrivninger639 429 000
4 Renter av statens kapital56 134 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet-23 248 000
Sum12 001 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 207 750 000 til kr 202 750 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 168 350 000 til kr 298 350 000
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-542 477 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning419 027 000
3 Avskrivninger124 144 000
4 Renter av statens kapital25 404 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfondet0
Sum44 168 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med760 300 000
fra kr 15 575 000 000 til kr 16 335 300 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 036 000 000
fra kr 11 540 000 000 til kr 10 504 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med116 000 000
fra kr 584 000 000 til kr 700 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med40 000 000
fra kr 2 522 000 000 til kr 2 482 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med40 000 000
fra kr 860 000 000 til kr 820 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med2 350 000 000
fra kr 33 050 000 000 til kr 30 700 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med240 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 590 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 1 815 000 000 til kr 1 780 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med3 165 000 000
fra kr 37 850 000 000 til kr 34 685 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med270 000 000
fra kr 22 509 000 000 til kr 22 779 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med290 000 000
fra kr 35 238 000 000 til kr 35 528 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med63 000 000
fra kr 783 500 000 til kr 720 500 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med38 000 000
fra kr 2 728 000 000 til kr 2 690 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med530 000 000
fra kr 51 878 000 000 til kr 52 408 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med1 730 000 000
fra kr 90 994 000 000 til kr 92 724 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med510 000 000
fra kr 6 065 000 000 til kr 5 555 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 1 346 000 000 til kr 1 301 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med52 000 000
fra kr 1 121 000 000 til kr 1 069 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
72Tannlegehjelp, forhøyes med81 000 000
fra kr 1 618 000 000 til kr 1 699 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med135 000 000
fra kr 8 199 000 000 til kr 8 064 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med52 600 000
fra kr 4 164 600 000 til kr 4 112 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med113 537 000
fra kr 3 664 100 000 til kr 3 550 563 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med130 000 000
fra kr 1 755 000 000 til kr 1 625 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med306 000
fra kr 50 423 000 til kr 50 729 000
3329Arkivformål
2Inntekter ved oppdrag, forhøyes med9 500 000
fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
2Refusjoner mv., forhøyes med50 000 000
fra kr 246 237 000 til kr 296 237 000
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 52 173 000 til kr 62 173 000
6Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med450 000
fra kr 111 650 000 til kr 112 100 000
3452Sentral krisehåndtering
1(Ny) Diverse inntekter, bevilges med5 560 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med37 873 000
fra kr 103 074 000 til kr 65 201 000
2Refusjoner, nedsettes med13 206 000
fra kr 18 479 000 til kr 5 273 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med1 000 000
fra kr 2 340 000 til kr 3 340 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med556 000
fra kr 14 270 000 til kr 13 714 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med43 662 000
fra kr 961 661 000 til kr 917 999 000
5Refusjonsinntekter, forhøyes med8 025 000
fra kr 10 310 000 til kr 18 335 000
3600Arbeidsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med500 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med2 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 37 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med400 000 000
fra kr 7 200 000 000 til kr 7 600 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 151 000 000 til kr 155 000 000
3635Ventelønn mv.
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med8 000 000
fra kr 40 009 000 til kr 48 009 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 500 000 til kr 1 700 000
3642Petroleumstilsynet
6Refusjoner/ymse inntekter, nedsettes med2 526 000
fra kr 2 876 000 til kr 350 000
3700Helse- og omsorgsdepartementet
96(Ny) Aksjer, bevilges med2 700 000
3703Internasjonalt samarbeid
3Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med2 619 000
fra kr 2 619 000 til kr 0
3732Regionale helseforetak
86(Ny) Driftskreditter, bevilges med370 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med7 999 000
fra kr 82 100 000 til kr 90 099 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med208 000
fra kr 13 124 000 til kr 13 332 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med12 874 000
fra kr 116 614 000 til kr 103 740 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
1Diverse inntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 27 497 000 til kr 17 497 000
60Kommunale egenandeler, nedsettes med27 000 000
fra kr 899 357 000 til kr 872 357 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med57 720 000
fra kr 173 160 000 til kr 115 440 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med50 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 463 000 000
3934Internasjonaliseringstiltak
70(Ny) Gebyrer fra overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med1 000 000
80(Ny) Renter fra overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med84 000 000
90(Ny) Avdrag for overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med370 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
87(Ny) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med16 200 000
4020Havforskningsinstituttet
3Oppdragsinntekter, forhøyes med15 000 000
fra kr 353 971 000 til kr 368 971 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m., nedsettes med220 000
fra kr 36 726 000 til kr 36 506 000
4162Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån, forhøyes med34 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 44 000 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med6 500 000
fra kr 161 800 000 til kr 155 300 000
4426Statens naturoppsyn
1Ymse inntekter, forhøyes med400 000
fra kr 151 000 til kr 551 000
4429Riksantikvaren
2Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med2 644 000
fra kr 4 052 000 til kr 1 408 000
9Internasjonale oppdrag, nedsettes med1 228 000
fra kr 1 498 000 til kr 270 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
4Gebyrer, nedsettes med5 500 000
fra kr 40 759 000 til kr 35 259 000
4520Departementenes Servicesenter
7Parkeringsinntekter, nedsettes med1 715 000
fra kr 1 715 000 til kr 0
4550Konkurransetilsynet
2Ymse inntekter, nedsettes med115 000
fra kr 231 000 til kr 116 000
4(Ny) Klagegebyr, bevilges med990 000
4605Direktoratet for økonomistyring:
1Økonomitjenester, forhøyes med6 000 000
fra kr 38 000 000 til kr 44 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med8 500 000
fra kr 63 000 000 til kr 71 500 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med500 000 000
fra kr 1 100 000 000 til kr 600 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med316 800 000
fra kr 3 667 457 000 til kr 3 984 257 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
70Renter låneordning, nedsettes med36 000
fra kr 36 000 til kr 0
90Lån til boligformål, nedsettes med648 000
fra kr 648 000 til kr 0
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med10 849 000
fra kr 49 651 000 til kr 60 500 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med40 800 000
fra kr 165 030 000 til kr 205 830 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, forhøyes med37 000 000
fra kr 90 277 000 til kr 127 277 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med60 900 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter, forhøyes med43 440 000
fra kr 480 071 000 til kr 523 511 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter, forhøyes med20 000 000
fra kr 10 368 000 til kr 30 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med12 535 000
fra kr 2 465 000 til kr 15 000 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med1 500 000
fra kr 23 700 000 til kr 25 200 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med82 000 000
fra kr 66 400 000 til kr 148 400 000
4(Ny) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med594 000 000
4833CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med54 000 000
fra kr 101 000 000 til kr 47 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med341 000 000
fra kr 612 000 000 til kr 271 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 789 000
fra kr 91 009 000 til kr 86 220 000
90Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med316 652 000
fra kr 8 235 800 000 til kr 7 919 148 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med119 219 000
fra kr 4 915 449 000 til kr 5 034 668 000
5312Husbanken
11Tilfeldige inntekter, forhøyes med2 300 000
fra kr 500 000 til kr 2 800 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med6 600 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 600 000
70Låneprovisjoner, nedsettes med600 000
fra kr 54 500 000 til kr 53 900 000
91(Ny) Tilbakeført kapital, såkornfond, bevilges med123 200 000
5326SIVA SF
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70(Ny) Gebyrer m.m., bevilges med1 000 000
90(Ny) Avdrag på utestående fordringer, bevilges med1 200 000 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter197 400 000 000
2 Driftsutgifter-32 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 800 000 000
4 Avskrivninger-18 400 000 000
5 Renter av statens kapital-6 800 000 000
Sum137 200 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med1 100 000 000
fra kr 17 300 000 000 til kr 18 400 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med100 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 800 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med2 800 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med63 434 000