Stortinget - Møte tirsdag den 17. april 2012 kl. 10

Dato: 17.04.2012

Dokument: (Innst. 236 S (2011–2012), jf. Meld. St. 7 (2011–2012))

Sak nr. 1 [10:01:19]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om nordområdene. Visjon og virkemidler

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 7 (2011–2012) – om nordområdene. Visjon og virkemidler – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.