Stortinget - Møte tirsdag den 22. november 2011 kl. 10

Dato: 22.11.2011

Referatsaker

Sak nr. 10 [20:12:18]

Referat

 • 1.(76)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF) (Lovvedtak 3 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 18. november 2011

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(77)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet (Prop. 26 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(78)

  Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet (Prop. 17 S (2011–2012))

 • 4.(79)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet (Prop. 27 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(80)

  Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Prop. 19 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen unntatt kap. 821, 822, 3821 og 3822 som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(81)

  Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet (Prop. 22 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen unntatt kap. 310 som sendes kirke,- utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(82)

  Fullmakt til å ta opp statslån o.a. (Prop. 33 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8.(83)

  Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 16 S (2011–2012))

 • 9.(84)

  Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m. (Prop. 29 L (2011–2012))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10.(85)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet (Prop. 18 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen unntatt kap. 490, 3490 og 491 som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, kap. 456 og 3456 som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 480 som sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 11.(86)

  Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 24 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen unntatt kap. 231 som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12.(87)

  Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet (Prop. 21 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13.(88)

  Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Prop. 30 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen. unntatt kap. 1590 som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 14.(89)

  Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet (Prop. 25 S (2011–2012))

 • 15.(90)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 31 S (2011–2012))

 • 16.(91)

  Eksportfinansiering (Prop. 34 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 14–16 sendes næringskomiteen.

 • 17.(92)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 23 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen unntatt kap. 1020, 1021 og 1022 som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 18.(93)

  Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka i Rogaland (Prop. 28 S (2011–2012))

 • 19.(94)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet (Prop. 32 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 20.(95)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet (Prop. 20 S (2011–2012))

 • 21.(96)

  Nordområdene (Meld. St. 7 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 20 og 21 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 22.(97)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Thomas Breen til ny andre nestleder.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens sakskart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.