Stortinget - Møte torsdag den 26. november 2009 kl. 10

Dato: 26.11.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Presidenten: Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Per-Kristian Foss i dagene 26. og 27. november for å delta i møte i Nordisk Råd i Vilnius.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Oslo, Afshan Rafiq, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte under representanten Per-Kristian Foss' permisjon i dagene 26. og 27. november, på grunn av sykdom.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Andre vararepresentant, Kristin Vinje, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Kristin Vinje er til stede og vil ta sete.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1–4 behandles under ett – og anser det som vedtatt.

Møtet hevet kl. 00.59.