Lønnskommisjonens mandat og sammensetning

Stortingets lønnskommisjon ble besluttet opprettet av Stortinget 21. juni 1996. I ny lov om godtgjørelser for stortingsrepresentanter, gjeldende fra 1. januar 2012, videreføres tidligere regelverk og praksis. Stortingets presidentskap oppnevner lønnskommisjonens leder og to andre medlemmer for fire år. I «Utfyllende regler for kommisjonens virksomhet», fastsatt av Stortingets presidentskap 21. juni 1996, med senere endringer, står det:

«Kommisjonens oppgave i henhold til Stortingets vedtak er – med Stortingets samtykke – å fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer. Kommisjonen skal fastsette den samme godtgjørelsen til alle stortingsrepresentantene. Kommisjonen skal fastsette en høyere godtgjørelse til statsministeren enn til de øvrige regjeringsmedlemmene.

Kommisjonens vurdering og fastsettelse skjer på fritt grunnlag. Godtgjørelsene fastsettes enten til bestemte kronebeløp eller i forhold til andre satser eller beløp.

Kommisjonen skal en gang i året overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sine beslutninger fram for Presidentskapet. Kommisjonen skal begrunne sine beslutninger.»

I lov om godtgjørelser for stortingsrepresentanter er det presisert at Stortingets president tilkommer den samme godtgjørelse som statsministeren. Stortingets første visepresident tilkommer en tilleggsgodtgjørelse på 14 pst. av den årlige godtgjørelsen, mens de øvrige visepresidentene samt lederne for Stortingets fagkomiteer tilkommer en tilleggsgodtgjørelse på 7 pst.

Dagens lønnskommisjon ble oppnevnt for perioden 1. september 2016–31. august 2020. Lønnskommisjonens medlemmer er:

  • Inger E. Prebensen (leder)

  • Tidligere sorenskriver Geir Engebretsen

  • Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr