Forslag frå mindretal

Forslag frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringa fremje forslag om å endra § 11 i studentsamskipnadslova slik at samskipnadane vert underlagde mållova, eller på anna vis sikra at studentsamskipnadane vert plikta til å bruke både nynorsk og bokmål.