Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, lederen Kristin Ørmen Johnsen, Vetle Langedahl og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Jorunn Gleditsch Lossius, viser til proposisjonen med forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon og i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven).

Det foreslås endringer i foreldrepengeperioden ved prematur fødsel som innebærer at stønadsperioden blir forlenget i de tilfellene der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke. Komiteen viser til at forslaget medfører at stønadsperioden blir utvidet med det antallet uker og dager som går fra faktisk fødselsdato til beregnet termindato når fødselen skjer før svangerskapsuke 33. Disse ukene blir lagt til den ordinære stønadsperioden. Forslaget innebærer at hvis barnet må være innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger, skal dager med pleiepenger bli trukket fra de ekstra stønadsukene.

Komiteen viser til at premature barn ofte er mindre robuste og mer sårbare enn barn som er født på termin, og at de kan ha behov for mer tid med foreldrene etter at foreldrepengeperioden er over. Utvidet antall uker og dager som går fra faktisk fødselsdato til beregnet termindato når fødselen skjer før svangerskapsuke 33, er således et viktig tiltak for foreldre med premature barn.

Når det gjelder § 5 om rett til barnetrygd under opphold i utlandet, viser komiteen til viktigheten av at loven tolkes i tråd med lovgivers intensjon. Komiteen viser videre til forslaget om justering av lovteksten som tydeliggjør at ved utenlandsopphold som er ment å vare mer enn tolv måneder, må barnet og forelderen faktisk være medlem i folketrygden etter folketrygdloven §§ 2-5 eller 2-8. Komiteen vil også påpeke at det derfor ikke er tilstrekkelig å kun fylle vilkårene for medlemskap i folketrygden. Forslaget innebærer at gjeldende rett og praksis kan videreføres.

Hvis det premature barnet trenger medisinsk hjelp etter fødselen, og er innlagt i helseinstitusjon, er retten til pleiepenger et viktig tiltak for barnets foreldre. Antallet dager med pleiepenger blir trukket fra i den utvidede stønadsperioden.

Komiteen støtter lovforslaget i proposisjonen.