Sammendrag

Barne- og likestillingsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon og i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven).

Forslaget om endringer i foreldrepengeperioden ved prematur fødsel innebærer at stønadsperioden blir forlenget i de tilfellene der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke. Forslaget innebærer at stønadsperioden blir utvidet med det antallet uker og dager som går fra faktisk fødselsdato til beregnet termindato når fødselen skjer før svangerskapsuke 33. Disse ukene blir lagt til den ordinære stønadsperioden.

Forslaget innebærer at hvis barnet må være innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger, skal dager med pleiepenger bli trukket fra de ekstra stønadsukene.

Departementet foreslår også en justering av lovteksten for å sikre at barnetrygdloven § 5 om rett til barnetrygd under opphold i utlandet blir tolket i tråd med lovgivers intensjon. Forslaget til lovendring tydeliggjør at ved utenlandsopphold som er ment å vare mer enn tolv måneder, må barnet og forelderen faktisk være medlem i folketrygden etter folketrygdloven §§ 2-5 eller 2-8. Det er ikke tilstrekkelig å fylle vilkårene for medlemskap. Forslaget innebærer at gjeldende rett og praksis kan videreføres.

Saken har ikke vært på offentlig høring, da departementet mener at dette ikke er nødvendig. Det er snakk om en justering i lovteksten for å presisere rettstilstanden og for å sikre at lovteksten er i samsvar med lovgivers intensjon.