Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Barne- og likestillingsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon og i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven).

Forslaget om endringer i foreldrepengeperioden ved prematur fødsel innebærer at stønadsperioden blir forlenget i de tilfellene der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke. Forslaget innebærer at stønadsperioden blir utvidet med det antallet uker og dager som går fra faktisk fødselsdato til beregnet termindato når fødselen skjer før svangerskapsuke 33. Disse ukene blir lagt til den ordinære stønadsperioden.

Forslaget innebærer at hvis barnet må være innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger, skal dager med pleiepenger bli trukket fra de ekstra stønadsukene.

Departementet foreslår også en justering av lovteksten for å sikre at barnetrygdloven § 5 om rett til barnetrygd under opphold i utlandet blir tolket i tråd med lovgivers intensjon. Forslaget til lovendring tydeliggjør at ved utenlandsopphold som er ment å vare mer enn tolv måneder, må barnet og forelderen faktisk være medlem i folketrygden etter folketrygdloven §§ 2-5 eller 2-8. Det er ikke tilstrekkelig å fylle vilkårene for medlemskap. Forslaget innebærer at gjeldende rett og praksis kan videreføres.

Saken har ikke vært på offentlig høring, da departementet mener at dette ikke er nødvendig. Det er snakk om en justering i lovteksten for å presisere rettstilstanden og for å sikre at lovteksten er i samsvar med lovgivers intensjon.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, lederen Kristin Ørmen Johnsen, Vetle Langedahl og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Jorunn Gleditsch Lossius, viser til proposisjonen med forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon og i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven).

Det foreslås endringer i foreldrepengeperioden ved prematur fødsel som innebærer at stønadsperioden blir forlenget i de tilfellene der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke. Komiteen viser til at forslaget medfører at stønadsperioden blir utvidet med det antallet uker og dager som går fra faktisk fødselsdato til beregnet termindato når fødselen skjer før svangerskapsuke 33. Disse ukene blir lagt til den ordinære stønadsperioden. Forslaget innebærer at hvis barnet må være innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger, skal dager med pleiepenger bli trukket fra de ekstra stønadsukene.

Komiteen viser til at premature barn ofte er mindre robuste og mer sårbare enn barn som er født på termin, og at de kan ha behov for mer tid med foreldrene etter at foreldrepengeperioden er over. Utvidet antall uker og dager som går fra faktisk fødselsdato til beregnet termindato når fødselen skjer før svangerskapsuke 33, er således et viktig tiltak for foreldre med premature barn.

Når det gjelder § 5 om rett til barnetrygd under opphold i utlandet, viser komiteen til viktigheten av at loven tolkes i tråd med lovgivers intensjon. Komiteen viser videre til forslaget om justering av lovteksten som tydeliggjør at ved utenlandsopphold som er ment å vare mer enn tolv måneder, må barnet og forelderen faktisk være medlem i folketrygden etter folketrygdloven §§ 2-5 eller 2-8. Komiteen vil også påpeke at det derfor ikke er tilstrekkelig å kun fylle vilkårene for medlemskap i folketrygden. Forslaget innebærer at gjeldende rett og praksis kan videreføres.

Hvis det premature barnet trenger medisinsk hjelp etter fødselen, og er innlagt i helseinstitusjon, er retten til pleiepenger et viktig tiltak for barnets foreldre. Antallet dager med pleiepenger blir trukket fra i den utvidede stønadsperioden.

Komiteen støtter lovforslaget i proposisjonen.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 14-5 andre ledd skal lyde:

Det kan ytes foreldrepenger som ved adopsjon til person som har foreldreansvar når den andre av foreldrene dør, eller får tildelt foreldreansvaret i medhold av barnelova § 38 og kapittel 7. IV, såfremt vedkommende har hatt mindre samvær enn tilsvarende barnelova § 43 andre ledd.

Ny § 14-10 a skal lyde:

§ 14-10 a. Utvidet stønadsperiode for foreldrepenger ved prematur fødsel

Ved fødsel før svangerskapsuke 33 forlenges stønadsperioden tilsvarende antallet dager fra fødselsdatoen til og med dagen før termindatoen. Antallet dager med pleiepenger etter kapittel 9 går til fradrag i forlengelsen.

§ 14-17 andre ledd skal lyde:

Engangsstønad kan ytes også til person som har foreldreansvar når den andre av foreldrene dør, eller får tildelt foreldreansvaret i medhold av barnelova § 38 og kapittel 7. IV, såfremt vedkommende har hatt mindre samvær enn tilsvarende barnelova § 43 andre ledd.

II

I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd gjøres følgende endringer:

§ 5 første ledd skal lyde:

Ved utenlandsopphold som fører til at vilkårene i § 4 ikke lenger er oppfylt, gis det likevel rett til barnetrygd når både barnet og den barnet bor fast hos under utenlandsoppholdet er medlemmer i folketrygden etter folketrygdloven § 2-5 eller § 2-8. Hvis utenlandsoppholdet er ment å vare i mindre enn 12 måneder og både barnet og den barnet bor fast hos under utenlandsoppholdet fyller vilkårene i folketrygdloven § 2-5 eller § 2-8, kan det også gis rett til barnetrygd.

III

I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre gjøres følgende endringer:

§ 63 andre ledd skal lyde:

Vert foreldra ikkje samde, kan kvar av dei reise sak for retten, jf. § 56. Dom, rettsforlik og avtale med tvangskraft kan likevel berre endrast når særlege grunnar talar for det. Førebels avgjerd etter § 60 kan endrast på same vilkår av den domstolen som har hovudsaka. Dersom ein av foreldra har flytta med barnet utan at foreldra var samde, kan den andre av foreldra reise ny sak for retten.

IV

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 28. mai 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Jorunn Gleditsch Lossius

leder

ordfører