Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 14. mai 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Åshild Bruun-Gundersen

leder

ordfører