Uttalelse fra arbeids- og sosialkomiteen

Justiskomiteen sendte utkast til innstilling til arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse 9. april 2019. Arbeids- og sosialkomiteen opplyste i brev av 30. april 2019 at den sluttet seg til innstillingen og ikke hadde ytterligere kommentarer.