Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017–2018) punkt 6 i Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 10. april 2019

Dag Terje Andersen

Torgeir Knag Fylkesnes

leder

ordfører