10. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 11 (2018–2019) – Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 – vedlegges protokollen.