5. Norsk pasientskadeerstatning

5.1 Sammendrag

Antall saker meldt til NPE gikk opp fra 5 629 i 2016 til 5 821 i 2017. Dette er en økning på 3 prosent. I 2017 fikk 1 220 erstatningssøkere medhold i kravet sitt, mens 3 037 fikk avslag. Dette gir en medholdsandel på 29 prosent. Medholdsandelen er tre prosentpoeng lavere enn i 2016. I offentlig helsetjeneste er medholdsandelen 28 prosent, mens den er 38 prosent i privat helsetjeneste. NPE utbetalte i alt 979 mill. kroner i erstatninger i 2017. Dette er omtrent på samme nivå som i 2016.

I rapporten for regionale helseforetak framkommer det at NPE innenfor spesialisthelsetjenesten behandler flest saker knyttet til ortopedi (38 prosent), svulster og kreftsykdommer (15 prosent), fødselshjelp og kvinnesykdommer (6 prosent), gastroenterologisk kirurgi (6 prosent) og psykiatri (5 prosent). Svikt i behandlingen er den hyppigste årsaken til medhold med 57 prosent. Forsinket eller feil diagnose utgjør den nest største andelen med 27 prosent. Nytt av året er at det er tatt med detaljert statistikk som viser årsak til svikt i behandling og diagnostikk fordelt på de medisinske områdene for hvert av de regionale helseforetakene.

Hver enkelt innmeldt sak knyttes til en eller flere helsepersonellgrupper. Tannleger og tannlegespesialister utgjør totalt 58 prosent av helsepersonellgruppene. Kirurger er den nest største helsepersonellgruppa med 16 prosent av sakene. Kirurgi er hovedsakelig knyttet til de tre medisinske områdene plastikkirurgi, ortopedi og gastroenterologisk kirurgi. Hele 77 prosent av medholdssakene i privat helsetjeneste gjelder svikt i behandlingen.

Svikt i behandlingen skyldes oftest feil behandlingsteknikk eller behandlingsmetode, ufullstendig eller ikke igangsatt behandling, at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for behandlingen eller at det var mangelfull sikring, overvåking eller tilsyn med pasienten.

Svikt i diagnostikk skjer primært ved at funn ikke blir fulgt opp, feiltolkning av prøvesvar eller klinisk undersøkelse, at det ikke ble rekvirert prøve eller undersøkelse, eller at symptomer i akuttsituasjon har blitt feiltolket.

I mange av sakene har svikt i helsehjelpen gitt alvorlige pasientskader som forverret sykdomsforløp, mer omfattende behandling, dårligere sluttresultat, redusert prognose og dødsfall.

5.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har en tre prosents økning i antall meldte saker i 2017 sammenlignet med 2016, med totalt 5821 meldte saker. Medholdsandelen på 29 prosent er noe lavere enn tidligere år. Komiteen merker seg at svikt i behandling og forsinket eller feil diagnose gir størst grunnlag for medhold i klagesakene, og komiteen mener således at rett behandling til rett tid må være et overordnet mål for helsepolitikken.