1. Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet

1.1 Sammendrag

Meldingen er den femte stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet, og retter oppmerksomheten mot områder der helse- og omsorgstjenesten har utfordringer og behov for bedring. Derfor gir ikke meldingen et helhetlig bilde av kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Når meldingen har oppmerksomhet på risikoområdene, blir de positive sidene ikke så godt synlige.

De fire første meldingene til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet vektla at de viktigste innsatsområdene for å bedre kvalitet og trygge tjenester er å utvikle pasientens helsetjeneste, forbedre systemer, ledelse og kultur i tjenestene og redusere uberettiget variasjon. Dette videreføres i denne meldingen. Manglende kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet har i en årrekke vært trukket frem som en utfordring. Nå har vi mye data og økt kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet. Utfordringen er å bruke denne kunnskapen til å forbedre tjenestene. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten legger grunnlaget for en kvalitetsorientert ledelse og systemer for dette.

1.2 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland, fra Høyre, Torill Eidsheim, Astrid Nøklebye Heiberg, Erlend Larsen og Sveinung Stensland, fra Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen og Sylvi Listhaug, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra Sosialistisk Venstreparti, Sheida Sangtarash, fra Venstre, Carl-Erik Grimstad, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Geir Jørgen Bekkevold, viser til at meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet først og fremst gir et oversiktsbilde over områder der vi har utfordringer og behov for forbedring, og at meldingen således ikke gir et helhetlig bilde av kvaliteten i helsetjenesten. Komiteen viser til at helse- og omsorgstjenesten i Norge oppnår gode resultater på mange områder, selv om de positive sidene ikke blir så godt synlige i en melding som har oppmerksomhet på risikoområdene.

Komiteen har en forventning om at Stortingets tilbakemeldinger gjennom behandlingen av meldingen skal legge grunnlag for regjeringens prioriteringer og innsatsområder.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester – Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, som presenterte den rødgrønne regjeringens politikk for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten. Disse medlemmer merker seg at i underkant av 14 prosent av somatiske innleggelser er forbundet med en eller annen form for skade, og at andelen har vært stabil siden 2012. Målet om 25 prosent reduksjon fra 2012 til 2018 er ikke nådd, noe som etter disse medlemmers vurdering er bekymringsfullt. Dette viser at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet og å forebygge uheldige hendelser i helsetjenesten ikke har lykkes. Internasjonale undersøkelser tyder på at halvparten av de uheldige hendelsene kunne vært unngått. Disse medlemmer viser til at NOU 2015:11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, ikke er fulgt opp av dagens regjering på en helhetlig måte.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å legge frem en ny, overordnet stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene, med konkrete mål og tiltak som følges opp med årlige meldinger.»