Vedlegg - Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråd Ola Elvestuen til Stortingets presidentskap, datert 11. februar 2019

Vedlegg
Retting av tekst i Prop. 11 L

Vi viser til tidligere oversendelse av Prop. 11 L om endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.) som nå ligger til behandling i energi- og miljøkomiteen.

Det er oppdaget en feil i forslaget til lovtekst og vi ber derfor Stortinget om å gjøre vedtak til lov om endringer i markaloven i samsvar med vedlagte forslag.

Feilen ligger i forslag til ny lovtekst §2 første ledd som nå skal lyde:

Lovens geografiske virkeområde (Marka) består av følgende områder: Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka. Virkeområdet er nærmere avgrenset som det fremgår av Klima- og miljødepartementets digitale kart "Markagrensen".

Etter Stortingets vedtak i saken, vil Klima- og miljødepartementet besørge at et oppdatert kart over markalovens grenser blir utarbeidet og sendt Lovdata. Kartet vil da følge som et vedlegg til loven.

Vedlegg

Forslag til lov om endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.)

I

I lov 6. mai 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

Lovens geografiske virkeområde (Marka) består av følgende områder: Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka. Virkeområdet er nærmere avgrenset som det fremgår av Klima- og miljødepartementets digitale kart "Markagrensen".

Kongen kan gi forskrift om at loven skal gjelde for nærliggende områder som har, eller gjennom tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet.

Kongen kan gi forskrift om innskrenkende justeringer av markagrensen dersom vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Arealmangel som følge av utbyggingspress i regionen, utgjør ikke en vesentlig samfunnsinteresse.

Kongen kan gi forskrift om mindre innskrenkende justeringer av grensen der den går gjennom boligeiendommer, eller den av andre grunner medfører større praktiske ulemper for forvaltningen av en eiendom, og justeringen ikke er til nevneverdig skade for friluftsliv, idrett eller naturopplevelse.

I vurderingen av om grensen skal justeres etter tredje eller fjerde ledd kan det legges vekt på om det legges nye egnede områder til Marka til erstatning for området som tas ut.

§ 10 nytt sjette ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om adgang til bruk av el-sykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler.

II

Ikrafttredelse

  1. Loven trer i kraft straks.