Tilråding frå komiteen

Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, kan overførast, kan nyttast under post 50, blir auka med

1 600 000

frå kr 19 412 000 til kr 21 012 000

1142

Landbruksdirektoratet

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast, blir auka med

500 000

frå kr 1 312 000 til kr 1 812 000

72

Erstatningar ved ekspropriasjon og leige av rett til reinbeite, overslagsløyving, blir auka med

15 000

frå kr 452 000 til kr 467 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast, blir redusert med

500 000

frå kr 500 000 til kr 0

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade – erstatningar, overslagsløyving, blir redusert med

50 700 000

frå kr 156 000 000 til kr 105 300 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast, blir redusert med

12 000 000

frå kr 69 300 000 til kr 57 300 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir auka med

579 000 000

frå kr 259 000 000 til kr 838 000 000

73

Pristilskott, overslagsløyving, blir redusert med

179 794 000

frå kr 3 518 674 000 til kr 3 338 880 000

Inntekter:

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

Salg av eigedom, blir auka med

1 600 000

frå kr 16 692 000 til kr 18 292 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m., blir redusert med

12 000 000

frå kr 195 787 000 til kr 183 787 000

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar ut over gitte løyvingar
II
Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Formål

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade – erstatningar

61,4 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket

130,0 mill. kroner