Innleiing

Næringskomiteen behandler i denne innstillingen Prop. 29 S (2018–2019) fra Landbruks- og matdepartementet om Endringer i statsbudsjettet for 2018.