Innhald

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

237 000

fra kr 172 641 000 til kr 172 404 000

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

19 003 000

fra kr 285 000 000 til kr 304 003 000

321

Kunstnerøkonomi

75

Vederlagsordninger, kan overføres, forhøyes med

4 477 000

fra kr 191 320 000 til kr 195 797 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 18 632 000 til kr 17 832 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 93 333 000 til kr 91 833 000

70

Nasjonale institusjoner, forhøyes med

1 500 000

fra kr 1 462 365 000 til kr 1 463 865 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 477 000

fra kr 92 816 000 til kr 88 339 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 850 000 til kr 8 850 000

85(NY)

Gaveforsterkningsordning, bevilges med

50 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 613 058 000 til kr 624 058 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

800 000

fra kr 1 514 860 000 til kr 1 515 660 000

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 18 440 000 til kr 14 440 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

737 000

fra kr 170 967 000 til kr 171 704 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, nedsettes med

500 000

fra kr 17 750 000 til kr 17 250 000

335

Mediestøtte

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting, nedsettes med

135 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 0

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, forhøyes med

35 000 000

fra kr 2 042 100 000 til kr 2 077 100 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 67 474 000 til kr 78 474 000

Inntekter

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 10 428 000 til kr 21 428 000

3329

Arkivformål

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

4 000 000

fra kr 19 027 000 til kr 15 027 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 19 601 000 til kr 30 601 000

II
Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» til bevilgningen på kap. 323 Musikk og scenekunst, post 78 Ymse faste tiltak.