Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, Kirsti Leirtrø, Sverre Myrli og Ingalill Olsen, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Jonny Finstad, Nils Aage Jegstad og lederen Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik Olsen og Morten Stordalen, fra Senterpartiet, Bengt Fasteraune og Siv Mossleth, fra Sosialistisk Venstreparti, Arne Nævra, og fra Venstre, Jon Gunnes, viser til Prop. 6 L (2018–2019) om Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter).

Komiteen har merket seg at det i proposisjonen foreslås hjemmel for at elektriske og hydrogendrevne motorvogner ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for parkering sammenlignet med bensin- og dieseldrevne kjøretøy på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

Det foreslås også å innføre hjemmel for sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter og å oppheve gebyrhjemmel for behandling av egenmeldingsskjema fra parkeringsvirksomhetene. Oppheving av hjemmelen til å kreve gebyr for behandling av egenmeldingsskjemaet vil ikke ha noen konsekvenser for parkeringsvirksomhetene, da denne hjemmelen ikke har vært benyttet.

Frem til 1. januar 2017 var et av insentivene for å øke bruken av nullutslippsmotorvogner at kommunene var pålagt å tilby gratis parkering til elektriske og hydrogendrevne motorvogner på kommunale parkeringsplasser skiltet med offentlige trafikkskilt, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering mv. § 8a.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, viser til at det ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble vedtatt å etablere en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferge og parkering. Flertallet stiller seg bak lovendringen da det lenge har vært klart at en må endre politikken når det gjelder elbiler. Flertallet vil spesielt understreke betydningen av at det fortsatt må være lønnsomt, både økonomisk og praktisk, å velge miljøvennlige løsninger. 50 pst.-regelen imøtekommer dette. Flertallet legger også til grunn at behovet for endring varierer sterkt fra region til region. Det må derfor være opp til de lokale myndighetene selv å følge opp dette.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til at gjeldende regelverk på dette området trådte i kraft 1. januar 2017. Effekten av de endringer som trådte i kraft da er ikke dokumentert. Allerede i dag har kommunene anledning til å gi redusert pris for nullutslippskjøretøy, med utgangspunkt i lokale parkeringsbestemmelser. En endring i vegtrafikkloven som foreslått vil redusere det kommunale handlingsrommet uten at det er gitt gode begrunnelser for hvilke gevinster som vil realiseres som følge av forslaget.

Disse medlemmer merker seg at en innføring av differensiering av nullutslippsbiler kun på kommunal parkering innebærer ikke konkurranse på like vilkår. Det innebærer at private aktører gis fordeler som kommunene ikke har. Fordelen består i at private kan ta bedre betalt enn kommunene dersom kommunene pålegges å innføre halv pris for nullutslippskjøretøy.

Disse medlemmer merker seg at undersøkelser viser at nullutslippsbiler kan erstatte konvensjonelle kjøretøy, men også kollektivtrafikk, sykkel og gange. Økt biltrafikk bidrar til økte utslipp av svevestøv og økte behov for å avsette arealer til trafikkformål, enten trafikken skyldes konvensjonelle kjøretøy eller nullutslippskjøretøy.

Desse medlemene syner til NOU 2016:4 Ny kommunelov der utvalet foreslår å lovfeste det kommunale sjølvstyret. Departementet sitt framlegg om å pålegge kommunane ei differensiering av parkeringsavgifta mellom nullutsleppskøyrety og andre går i motsett retning. Kommunane bør sjølv ha fridomen til å velja om det skal innførast ei slik differensiering av prisane på kommunal parkering. Desse medlemene syner til at det i høyringa har kome fram at ei rekke med kommunar per i dag har gratis parkering, og at fleire kommunar har innført fordeler med lægre satsar for slike køyrety. Desse medlemene meiner dette syner at kommunane tek ansvar for klima og miljøspørsmål, og at det er lite tenleg at Stortinget skal detaljstyre dette.