Innhald

1. Innledning

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken vanligvis fulgt opp igjen året etter.

I 2017 var det Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering, Dokument 3:14 (2012–2013), som skulle følges videre. Riksrevisjonen vurderer at de gjenstående forbedringene i 2017 ikke vil kunne oppnås på kun ett år. Undersøkelsen vil derfor ikke bli fulgt opp igjen før i 2019.

Dokument 3:1 (2018–2019) omtaler oppfølgingen av ni forvaltningsrevisjoner. Sju av de ni sakene er avsluttet.

Dokument 3:11 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom og Dokument 3:4 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen følges videre.

I de sju sakene som er avsluttet, har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp Riksrevisjonens merknader i forvaltningsrevisjonene og kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader i deres behandling av disse. Riksrevisjonen forutsetter at departementene følger opp de iverksatte tiltakene.