Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2019

Dette dokument

 • Innst. 17 S (2018–2019)
 • Kjeldedokument: Prop. 1 S (2018–2019)
 • Utgjevar: utenriks- og forsvarskomiteen
 • Sidetal: 5
Til Stortinget

Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Hans Andreas Limi og Christian Tybring-Gjedde, fra Senterpartiet, Steinar Ness, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Solveig Schytz, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på svalbardbudsjettet.

Nedenfor følger en oversikt over forslag til utgifter og inntekter i svalbardbudsjettet fordelt på kapitler slik de fremkommer i Prop. 1 S (2018–2019).

Oversikt over forslag til løyvingar på svalbardbudsjettet for 2019

Følgjande oversikt viser vedteke budsjett for 2018 og forslag til løyving over svalbardbudsjettet for 2019. Inntektene er eksklusive tilskotet frå statsbudsjettet.

(i 1 000 kr)

Saldert budsjett 2018

Prop. 1S (2018–2019)

Utgifter

519 907

533 687

Inntekter

228 537

173 203

Utgifter på programkategori 06.80 fordelt på kapittel

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Prop. 1 S (2018–2019)

Pst. endr. 18/19

0001

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 500

2,8

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

165 000

9,9

0004

Tilskot til Svalbard Museum

12 900

3,0

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

70 400

5,6

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

205 000

1,1

0007

Tilfeldige utgifter

46 100

4 091,1

0009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

2 100

4,0

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1 900

3,3

0017

Norsk Polarinstitutt – refusjon

3 700

2,8

0018

Navigasjonsinnretningar

6 200

-15,8

0019

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

7 700

7,1

0020

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

2 150

1,9

0022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

5 037

22,3

Sum kategori 06.80

533 687

14,3

Utgifter på programkategori 06.80 fordelte på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Saldert budsjett 2018

Forslag 2019

Pst. endr. 18/19

01-23

Driftsutgifter

294 147

299 927

2,0

30-49

Nybygg, anlegg m.v.

-

45 560

-

50-58

Overføringar til andre statsrekneskapar

3 600

3 700

2,8

70-89

Overføringar til private

189 160

184 500

-2,5

Sum under departementet

466 907

533 687

14,3

Inntekter på programkategori 06.80 fordelte på kapittel

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Saldert budsjett 2018

Prop. 1 S (2018–2019)

Pst. endr. 18/19

3005

Sysselmannen (jf. kap. 0005)

3 300

3 300

-

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

-

-

-

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

-

-

-

3020

Statsbygg Svalbard (jf. kap. 0020)

-

-

-

3022

Skattekontoret Svalbard (jf. kap. 0022)

330

330

0

3030

Skattar og avgifter

224 907

169 573

-24,6

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

238 370

360 484

4,7

Sum kategori 06.80

466 907

533 687

51,2

Sammendrag

Det blir vist til Prop. 1 S (2018–2019) for omtale av norsk svalbardpolitikk og nærare omtale av «Forslag til svalbardbudsjett for 2019» samt «Forslag til løyvingar til svalbardformål frå andre departement over statsbudsjettet».

Svalbard omfattar alle øyar, holmar og skjer mellom 10 og 35 grader austleg lengd og 74 og 81 grader nordleg breidd. Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 anerkjenner norsk suverenitet over øygruppa. Sidan 1925 har Svalbard vore ein del av kongeriket Noreg. Sysselmannen er regjeringas øvste representant på Svalbard og tek vare på staten sine interesser på øygruppa.

Artikkel 8 i Svalbardtraktaten avgrensar høvet til å krevje inn skattar og avgifter på Svalbard og korleis desse midlane skal nyttast. Dette er bakgrunnen for at det blir fremja eit eige svalbardbudsjett.

Justis- og beredskapsdepartementet fremjar svalbardbudsjettet som ein eigen budsjettproposisjon samtidig med statsbudsjettet. I hovudsak er det den statlege administrasjonen av Svalbard som er finansiert over svalbardbudsjettet. Dette er mellom anna verksemd på Svalbard underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og verksemd underlagt andre fagdepartement. Longyearbyen lokalstyre får òg løyvingane sine over svalbardbudsjettet.

Regjeringa la fram ei melding til Stortinget om Svalbard 11. mai 2016. Gjennom Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard stadfestar regjeringa at dei overordna måla for svalbardpolitikken ligg fast. Svalbardpolitikken skal framleis vere føreseieleg og prega av kontinuitet. Ei føreseieleg forvaltning av Svalbard i tråd med måla medverkar både til tryggleik for befolkninga og til stabilitet og ein føreseieleg situasjon i regionen.

Regjeringas forslag til budsjettramme på svalbardbudsjettet for 2019 er 533,687 mill. kroner. Dette er 13,7 mill. kroner meir enn i saldert budsjett for 2018.

Komiteens merknader

Komiteen viser til at det er Justis- og beredskapsdepartementet som fremmer svalbardbudsjettet og har ansvaret for koordineringen av svalbardpolitikken, mens Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for koordineringen av norsk nordområdepolitikk. Komiteen understreker at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast, og at det er bred politisk enighet om disse. Komiteen viser videre til at budsjettforslaget i hovedsak skal finansiere den statlige administrasjonen av Svalbard.

Komiteen merker seg at økt aktivitet i havområdene rundt Svalbard er utfordrende for beredskapen i området, og at det antas at tallet på redningsaksjoner vil øke i takt med turismen, fiskerivirksomheten og annen aktivitet i farvannet rundt Svalbard. Komiteen mener det er viktig å styrke beredskapen på og rundt Svalbard, og noterer at det fra 2018 er etablert en vaktordning for anestesilege, at medisinskteknisk utstyr i Longyearbyen er styrket, og at «Kronprins Haakon» er satt i drift.

Komiteen støtter tiltak som bygger opp under regjeringens mål om et levedyktig norsk lokalsamfunn i Longyearbyen. Budsjettforslaget for 2019 prioriterer i tråd med dette styrking av skredsikringen, styrking av skattekontorets kapasitet til å oppdatere befolkningsregisteret, oppstarten av en folkehøyskole og bygging av nye boliger. Det foreslås også et statlig tilskudd på 19 mill. kroner som skal bidra til bygging av et nytt reservekraftverk i Longyearbyen for å styrke energisikkerheten.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr.

Kr.

Utgifter

0001

Tilskot til Svalbard kyrkje

70

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 500 000

5 500 000

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

165 000 000

165 000 000

0004

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

12 900 000

12 900 000

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

70 400 000

70 400 000

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

205 000 000

205 000 000

0007

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og bustadtiltak

45 000 000

70

Diverse tilskot

1 100 000

46 100 000

0009

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 100 000

2 100 000

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 900 000

1 900 000

0017

Norsk Polarinstitutt – refusjon

50

Refusjon

3 700 000

3 700 000

0018

Navigasjonsinnretningar

1

Drift og vedlikehald

5 640 000

30

Nyanlegg og større vedlikehald, aerolykter, maritime fyr

560 000

6 200 000

0019

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

7 700 000

7 700 000

0020

Statsbygg, Svalbard (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

2 150 000

2 150 000

0022

Skattekontoret, Svalbard

1

Driftsutgifter

5 037 000

5 037 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

533 687 000

533 687 000

Inntekter

3005

Sysselmannen (jf. kap. 0005)

1

Diverse inntekter

300 000

2

Refusjonar m.v.

3 000 000

3 300 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 0006)

1

Leigeinntekter

-

-

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

1

Diverse inntekter

-

-

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022)

1

Diverse inntekter

330 000

330 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

167 800 000

71

Utførselsavgift

700 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 073 000

169 573 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

360 484 000

360 484 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

533 687 000

533 687 000

II

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2019 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2019, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats).

 • b) Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

  Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-1:

Låg sats: 8 pst.

Høg sats: 22 pst.

 • b) 22 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgare enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av

  • -10 gonger kostnadene til løn som blir skattlagt ved lønstrekk

  • -0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og annan realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.

 • c) Anna inntekt: 16 pst.

Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som er omfatta av c. på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte m.v. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-2, er fastsett til 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.

III
Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overskride løyvinga på

 • 1. kap. 5 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3005 post 2.

 • 2. kap. 6 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3006 post 2.

 • 3. kap. 9 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3009 post 1.

IV
Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2019 kan overskride løyvinga på kap. 22 post 1, tilsvarande inntekter ut over vedteke budsjett på kap. 3022 post 1.

V

For budsjetterminen 2019 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna,

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. desember 2018

Anniken Huitfeldt

Per-Willy Amundsen

leder

ordfører