Innhald

5. Oppfølgning av anmodnings- og utredningsvedtak

I dette punktet behandler komiteen oppfølgning av anmodnings- og utredningsvedtakene under rammeområdene 9, 10 og 11.

5.1 Nærings- og fiskeridepartementet

I Prop. 1 S (2018–2019) kapittel 3 har regjeringen gitt en oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak under Nærings- og fiskeridepartementet.

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Rapportering avsluttes (Ja/Nei)

2017–2018

43

Gjennomgang av Argentum Fondsinvesteringer AS

Nei

2017–2018

142

Stortingsmelding om fiskeripolitikken

Nei

2017–2018

151

Framdrift og vurdering av bevilgningsbehov for Andøya Space Center

Ja

2017–2018

182

NOU om pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester

Ja

2017–2018

607

Styrke åpenheten rundt forvaltningen av FHFs forskningsmidler

Nei

2017–2018

766

Lov om god handelsskikk

Nei

2017–2018

767

Fremme konkurranse, innovasjon og nyetablering i mat- og dagligvaremarkedet

Nei

2017–2018

769

Midlertidig toppfinansieringsordning for nærskipsfarten

Nei

2017–2018

770

Fiskeriregelverket på engelsk

Ja

2017–2018

1003

Gjennomgang av endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger

Ja

2016–2017

84

Stortingsmelding om sjøsikkerhet og kystberedskap

Nei

2016–2017

92

Romstrategi

Nei

2016–2017

93

Virkemidler og organisering av norsk romvirksomhet

Nei

2016–2017

108 pkt. 35

Registrering av firmaer og selskap i Norge uten fysisk tilstedeværelse etter modell fra Estland

Nei

2016–2017

108 pkt. 37

Gjennomgang av tilgang på venture-kapital i Norge

Ja

2016–2017

115

Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Ja

2016–2017

119

Ungdomsfiskeordningen

Ja

2016–2017

121

Omregningsregler slik at antall kilo blir regnet i rund fisk

Nei

2016–2017

123

Omregningsregler slik at antall kilo blir regnet i rund fisk

Nei

2016–2017

154

Utrede muligheten for fiskeindustri på Svalbard

Nei

2016–2017

684

Handlingsplan for kvinnelige gründere

Nei

2016–2017

690

Flere tjenesteytende næringer innenfor kvinnedominerte sektorer som helse- og omsorgssektoren

Nei

2016–2017

691

Stimulere til mer gründerskap i offentlig sektor

Nei

2016–2017

720

Strategi for utvidelse av reiselivsnæringens sesong

Ja

2016–2017

762

Stortingsmelding om handelsnæringen

Nei

2016–2017

841

Overføre oppgaver tilknyttet regional næringsutvikling fra Innovasjon Norge til de nye regionene

Nei

2016–2017

857

Omrekningsreglar slik at talet på kilo vert rekna i rund fisk

Nei

2016–2017

951

Stortingsmelding om helseindustrien

Nei

2016–2017

1101

Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Nei

2015–2016

219

Romstrategi

Nei

2015–2016

508

Innlands oppdrettsfiskvirksomhet

Nei

2015–2106

568

Positive ringvirkninger på Svalbard fra høsting av marine ressurser

Nei

2015–2016

571

Strategi for helårs arbeidsplasser i industrien

Nei

2015–2016

574

Opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning

Nei

2015–2016

575

Strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen

Nei

2015–2016

576

Strategi for økt verdiskaping fra marint restråstoff

Nei

2014–2015

679

Utslippsmodell der tillatt miljøbelastning er definert

Ja

2013–2014

496

Informasjon om eiere av aksjeselskaper

Ja

Komiteens merknader

Komiteen viser til at det flere steder i Prop. 1 S (2018–2019) er referert til Stortingets anmodningsvedtak. Komiteen vil understreke at komiteens merknader til disse ikke er å anse som Stortingets kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene og således ikke kan erstatte den normale behandlingen gjennom en årlig stortingsmelding om oppfølgingen av anmodningsvedtak.

Komiteen viser til oversikten nedenfor og til omtalene av de ulike anmodningsforslagene i proposisjonen.

5.1.1 2017–2018 vedtak nr. 43. Gjennomgang av Argentum Fondsinvesteringer AS

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen imøteser at regjeringen kommer tilbake med oppfølging av anmodningsvedtaket.

5.1.2 2017–2018 vedtak nr. 142. Stortingsmelding om fiskeripolitikken

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen imøteser at regjeringen legger fram en stortingsmelding om kvotesystemet, som en oppfølging av Eidesen-utvalget, i løpet av våren 2019. Komiteen har merket seg at regjeringen varsler at det i meldingen også kommer forslag knyttet til pliktsystemet for torsketrålere.

5.1.3 2017–2018 vedtak nr. 151. Framdrift og vurdering av bevilgningsbehov for Andøya Space Center

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til at regjeringen mener vedtaket er fulgt opp gjennom vedtaket i revidert statsbudsjett 2018 om å gi Andøya Space Center AS et lån på 20 mill. kroner for å utrede mulighetene for å etablere en oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya. Komiteen slutter seg til dette, men vil be regjeringen rapportere om status for utredningen og prosjektet senest i revidert nasjonalbudsjett 2019.

5.1.4 2017–2018 vedtak nr. 182. NOU om pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at vedtaket er fulgt opp.

5.1.5 2017–2018 vedtak nr. 607. Styrke åpenheten rundt forvaltningen av FHFs forskningsmidler

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen registrerer regjeringens orientering om vedtaket og imøteser videre rapportering på hvordan åpenheten rundt forvaltningen av FHFs forskningsmidler skal styrkes.

5.1.6 2017–2018 vedtak nr. 766. Lov om god handelsskikk

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at regjeringen problematiserer den tidsfristen som Stortinget har satt, og at oppdatert rapportering om saken vil komme i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019. Komiteen viser til at lov om god handelsskikk er utredet og har vært på høring.

Komiteen vil understreke at tidsfristen i vedtaket ligger fast, men registrerer at regjeringen har varslet at man ønsker mer tid. Komiteen mener det haster med å få frem en lovsak for Stortinget og mener en slik sak må fremmes i løpet av 2019, for behandling våren 2020.

5.1.7 2017–2018 vedtak nr. 767. Fremme konkurranse, innovasjon og nyetablering i mat- og dagligvaremarkedet

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg at arbeidet med å følge opp vedtaket er i gang. Komiteen vil peke på at også andre fagmiljøer enn Konkurransetilsynet bør kunne brukes i arbeidet. Komiteen har over tid registrert en viss motvilje i Konkurransetilsynet mot en ytterligere kontroll av dagligvaremarkedet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, forutsetter at saken oversendes Stortinget innen utgangen av 2019.

5.1.8 2017–2018 vedtak nr. 769. Midlertidig toppfinansieringsordning for nærskipsfarten

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen peker på behovet for at oppfølgingen av vedtaket blir iverksatt.

5.1.9 2017–2018 vedtak nr. 770. Fiskeriregelverket på engelsk

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til at regjeringen har vurdert å gjøre fiskeriregelverket tilgjengelig på engelsk. Komiteen registrerer at det vurderes slik at fordelene ved dette ikke kan forsvare kostnadene ved å gjøre det.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener det er uheldig at regjeringen vurderer det slik at det ikke er hensiktsmessig å sørge for at fiskeriregelverket er tilgjengelig på engelsk ut ifra en kost/nytte-vurdering. Disse medlemmer mener det er vanskelig å vite hvordan utenlandske fiskere skal kunne sette seg inn i norsk fiskeriregelverk dersom dette kun er tilgjengelig på norsk.

5.1.10 2017–2018 vedtak nr. 1003. Gjennomgang av endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at regjeringen i sin vurdering har tatt utgangspunkt i betingelsene i tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk som var gjeldende da fartsområdeutvalget vurderte saken. Komiteen vil understreke at en politikkendring i dag må ta utgangspunkt i både det regelverket og de faktiske forhold som gjelder i dag. Komiteen registrerer at det med dagens rammevilkår ikke foreligger noen besparelse for Color Line å flytte de to skipene som går mellom Oslo og Kiel fra NOR til NIS.

Komiteen støtter ikke en forskriftsendring som åpner for at Color Line kan registrere sine ferger mellom Oslo og Kiel i NIS.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen inngått 20. november 2018, der det er enighet om ikke å endre fartsområdeforskriften for utenriksferger.

5.1.11 2016–2017 vedtak nr. 84. Stortingsmelding om sjøsikkerhet og kystberedskap

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen imøteser en stortingsmelding om sjøsikkerheten og kystberedskap, og ser det som viktig at den kommer til behandling før sommeren 2019.

5.1.12 2016–2017 Vedtak nr. 92. Romstrategi

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg at romstrategien er planlagt lagt frem våren 2019. Komiteen viser til at det er stor politisk interesse rundt romfartspolitikk, og vil understreke betydningen av at en forutsigbar og stabil romfartspolitikk er forankret i Stortinget.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener derfor at den varslede strategien må legges frem for Stortinget i form av en stortingsmelding.

5.1.13 2016–2017 vedtak nr. 93. Virkemidler og organisering av norsk romvirksomhet

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak nr. 92 (2016-2017).

5.1.14 2016–2017 vedtak nr. 108 pkt. 35. Registrering av firmaer og selskap i Norge uten fysisk tilstedeværelse etter modell fra Estland

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at det arbeides med å følge opp vedtaket.

5.1.15 2016–2017 vedtak nr. 108 pkt. 37. Gjennomgang av tilgang på venture-kapital i Norge

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at spørsmålet er utredet, men at det foreløpig ikke er foreslått tiltak for å bedre kapitaltilgangen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener på den bakgrunn at vedtaket ikke skal anses som fulgt opp.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser det som viktig at regjeringen raskt kommer med forslag om oppfølging av NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid.

5.1.16 2016–2017 vedtak nr. 115. Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg omtalen av vedtaket.

5.1.17 2016–2017 vedtak nr. 119. Ungdomsfiskeordningen

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak nr. 571 (2015–2016). Komiteen mener vedtaket ikke kan utkvitteres, men finner det naturlig at vedtaket vil bli håndtert i strategi for å styrke rekruttering til fiskerinæringen.

5.1.18 2016–2017 vurdering nr. 121. Omregningsregler slik at antall kilo blir regnet i rund fisk

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak nr. 857 (2016–2017).

5.1.19 2016–2017 vedtak nr. 123. Omregningsregler slik at antall kilo blir regnet i rund fisk

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak 857 (2016–2017).

5.1.20 2016–2017 vedtak nr. 154. Utrede muligheten for fiskeindustri på Svalbard

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at regjeringen jobber med å følge opp vedtaket.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ber om at regjeringen fremmer sak for Stortinget på egnet måte.

5.1.21 2016–2017 vedtak nr. 684. Handlingsplan for kvinnelige gründere

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at regjeringen jobber med en handlingsplan for kvinnelige gründere med sikte på å legge den frem i 2019.

5.1.22 2016–2017 vedtak nr. 690. Flere tjenesteytende næringer innenfor kvinnedominerte sektorer som helse- og omsorgssektoren

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak nr. 684 (20162017).

5.1.23 2016–2017 vedtak nr. 691. Stimulere til mer gründerskap i offentlig sektor

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak nr. 684 (2016–2017), men vil påpeke at vedtaket omfatter begge kjønn.

5.1.24 2016–2017 vedtak nr. 720. Strategi for utvidelse av reiselivsnæringens sesong

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til at Stortinget har bedt om en egen strategi. Regjeringen har valgt å omtale saken i statsbudsjettet samt varsle at temaet vil omtales i strategien for kultur og reiseliv. Komiteen mener det vil være naturlig å vurdere om vedtaket er fulgt opp når strategien for kultur og reiseliv er lagt frem.

5.1.25 2016–2017 vedtak nr. 762 Stortingsmelding om handelsnæringen

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at regjeringen nylig har lagt frem Meld St. 9 (2018–2019) Handelsnæringen – når kunden alltid har nett.

5.1.26 2016–2017 vedtak nr. 841. Overføre oppgaver tilknyttet regional næringsutvikling fra Innovasjon Norge til de nye regionene

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg regjeringens omtale av saken.

5.1.27 2016–2017 vedtak nr. 857. Omrekningsreglar slik at talet på kilo vert rekna i rund fisk

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til at Stortinget har gjort flere vedtak om dette. Komiteen har merket seg regjeringens rapportering om saken.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser til at det har tatt lang tid siden første vedtak om saken ble gjort, og understreker behovet for at regjeringen raskt må komme tilbake til Stortinget med sin vurdering av saken.

5.1.28 2016–2017 vedtak nr. 951. Stortingsmelding om helseindustrien

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen imøteser en stortingsmelding om helseindustrien og registrerer at den ventes lagt frem for Stortinget vinteren 2019.

5.1.29 2016–2017 vedtak nr. 1101. Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen registrerer at oppdraget nå er lagt ut på anbud. Komiteen registrerer videre at dette har tatt lang tid, men at arbeidet skal være ferdig til 31. mai 2019. Komiteen vil understreke at involvering av partene i arbeidet blir reelt.

5.1.30 2015–2016 vedtak nr. 219 Romstrategi

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak nr. 92 (2016–2017).

5.1.31 2015–2016 vedtak nr. 508. Innlands oppdrettsfiskvirksomhet

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen imøteser en tiltaksplan i løpet av 2019.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Stortingets vedtak ved behandlingen av representantforslag om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge, jf. Dokument 8:132 S (2014–2015), Innst. 110 S (2015–2016). Stortinget gjorde følgende flertallsvedtak ved behandling av saken 8. desember 2015:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet innen grønn sektor og havbruk i henholdsvis Tromsø og Harstad videreføres.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at egenandelene ved obduserte dyr har et nivå som sikrer det antall obduksjoner som trengs for å ivareta og styrke kunnskapen om dyrehelse.»

Disse medlemmer viser til at det ikke har vært en styrking av miljøet i Tromsø i løpet av disse årene slik forutsatt av Stortinget. Det er fortsatt tre ansatte i dag, som det var i 2015. Stortinget forutsetter at regjeringen følger opp vedtaket og sørger for at dette miljøet faktisk styrkes.

Videre vil disse medlemmer gjøre oppmerksom på at leien av lokalene virksomheten holder til i, utløper senest 30. juni 2020 da bygget skal rives. Det er fra Veterinærinstituttet ikke signalisert finansiering av den opprinnelige planen om å flytte til NIBIO Holt, med ny obduksjonssal. Byggeplanene avventer finansiering. Stortinget forutsetter at regjeringen følger opp planene og realiserer vedtakene i Innst. 110 S (2015–2016).

5.1.32 2015–2106 vedtak nr. 568. Positive ringvirkninger på Svalbard fra høsting av marine ressurser

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak nr. 154 (2016–2017).

5.1.33 2015–2016 vedtak nr. 571. Strategi for helårs arbeidsplasser i industrien

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til regjeringens omtale av saken. Komiteen viser til at det ikke er fastsatt noe sluttidspunkt for arbeidet. Komiteen mener oppfølgingen av vedtaket må presenteres våren 2019.

5.1.34 2015–2016 vedtak nr. 574. Opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen registrerer at vedtaket foreløpig ikke er fulgt opp.

5.1.35 2015–2016 vedtak nr. 575. Strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til omtale under vedtak 571 (2015–2016). Komiteen merker seg at vedtaket vil bli svart ut sammen med strategi for helårs arbeidsplasser i industrien.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser det som naturlig at forslag vedrørende ungdomsfiskeordningen, jf. vedtak nr. 119 (2016–2017), blir håndtert i forbindelse med rekrutteringsstrategien.

5.1.36 2015–2016 vedtak nr. 576. Strategi for økt verdiskaping fra marint restråstoff

Komiteen har merket seg regjeringens omtale av vedtaket.

5.1.37 2014–2015 vedtak nr. 679. Utslippsmodell der tillatt miljøbelastning er definert

Komiteen har merket seg regjeringens omtale av vedtaket.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, registrerer at vedtaket ikke er fulgt opp.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener det haster med å følge opp saken.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, mener regjeringens begrunnelse står seg, og mener hovedinnsatsen må legges inn i å utvikle og forbedre dagens modell for vekst i oppdrettsnæringen.

5.1.38 2013–2014 vedtak nr. 496. Informasjon om eiere av aksjeselskaper

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen viser til at departementet skriver at registeret over reelle rettighetshavere vil sikre åpenhet om aksjeeiere, og at departementet anser at anmodningsvedtaket med dette er fulgt opp. Komiteen støtter intensjonen om åpenhet og mener derfor aksjonærregisteret må være offentlig tilgjengelig og løpende oppdatert. Komiteen vil på dette grunnlag understreke at arbeidet med å følge opp anmodningsvedtak nr. 496 om å etablere en offentlig løsning om eiere av aksjeselskaper ikke er ferdigstilt med Prop. 109 L (2017–2018), og at dette arbeidet nå må videreføres og sluttføres.

5.2 Landbruks- og matdepartementet

I Prop. 1 S (2018–2019) kapittel 1.5 har regjeringen gitt en oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak under Landbruks- og matdepartementet.

Sesjon

Vedtak nr.

Stikkord

Rapportering blir avsluttet (Ja/Nei)

2017–2018

140

Sikring og finansiering av opplysningsverksemda i landbruket

Nei

2017–2018

141

Framlegging av endringar i verkemidla for marknadsbalansering

Nei

2017–2018

444

Oppdatering av jordvernstrategi

Ja

2017–2018

445

Om etablering av nasjonale beredskapslager av korn

Nei

2016–2017

108

Forslag om forbod mot nydyrking av myr

Nei

2016–2017

443

Offentleg geografisk miljø- og ressursinformasjon

Ja

2016–2017

445

Etterspørsel etter grøne, trebaserte produkt

Nei

2016–2017

448

Forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringa

Nei

2016–2017

449

Beredskapsplanar i skogbruket

Ja

2016–2017

837

Fjellova i Nordland og Troms

Nei

2016–2017

878

Konsekvensar av liberalisering av konsesjonsplikta

Nei

2015–2016

510

Om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfald av villbier og andre pollinerande insekt

Ja

Komiteens merknader

Komiteen viser til at det flere steder i Prop. 1 S (2018–2019) er referert til Stortingets anmodningsvedtak. Komiteen vil understreke at komiteens merknader til disse ikke er å anse som Stortingets kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene og således ikke kan erstatte den normale behandlingen gjennom en årlig stortingsmelding om oppfølgingen av anmodningsvedtak.

Komiteen viser til oversikten nedenfor og til omtalene av de ulike anmodningsforslagene i proposisjonen.

5.2.1 2017–2018 vedtak nr. 140. Sikring og finansiering av opplysningsverksemda i landbruket

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg regjeringens omtale av vedtaket.

5.2.2 2017–2018 vedtak nr. 141. Framlegging av endringar i verkemidla for marknadsbalansering

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg regjeringens omtale av vedtaket.

5.2.3 2017–2018 vedtak nr. 444. Oppdatering av jordvernstrategi

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg regjeringens omtale av vedtaket og viser til sine merknader om saken i denne budsjettinnstillingen.

5.2.4 2017–2018 vedtak nr. 445 Om etablering av nasjonale beredskapslager av korn

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ser det som uheldig at regjeringen så langt ikke har fremmet sak for Stortinget om beredskapslager for korn, og at det heller ikke er foreslått bevilgninger til dette på neste års budsjett. Disse medlemmer mener det haster å etablere nasjonale beredskapslagre for korn.

5.2.5 2016–2017 vedtak nr. 108. Forslag om forbod mot nydyrking av myr

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg regjeringens omtale av vedtaket.

5.2.6 2016–2017 vedtak nr. 443. Offentleg geografisk miljø- og ressursinformasjon

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg regjeringens omtale av vedtaket.

5.2.7 2016–2017 vedtak nr. 445. Etterspørsel etter grøne, trebaserte produkt

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen merker seg at vedtaket ikke er fulgt opp, og viser ellers til omtale under vedtak nr. 448 (2016–2017).

5.2.8 2016–2017 vedtak nr. 448. Forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringa

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen har merket seg at regjeringen vil legge frem en slik strategi i løpet av 2018, og at strategien også vil ivareta oppfølging av vedtak nr. 445 (2016–2017).

5.2.9 2016–2017 vedtak nr. 449. Beredskapsplanar i skogbruket

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen registrerer at regjeringen vurderer det slik at vedtaket er fulgt opp. Komiteen støtter det, men vil understreke at arbeidet med styrket beredskap i skogbruket er et løpende arbeid.

5.2.10 2016–2017 vedtak nr. 837. Fjellova i Nordland og Troms

Komiteen viser til regjeringens omtale av vedtaket.

5.2.11 2016–2017 vedtak nr. 878. Konsekvensar av liberalisering av konsesjonsplikta

Komiteen viser til regjeringens omtale av vedtaket.

5.2.12 2015–2016 vedtak nr. 510. Om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfald av villbier og andre pollinerande insekt

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteen registrerer at strategien er lagt frem.