Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 2017

Dette dokument

  • Innst. 144 S (2017–2018)
  • Kjeldedokument:
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. februar 2018

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for Statsministerens kontor

Nils T. Bjørke

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet

Eva Kristin Hansen

ordf. for Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Svein Harberg

ordf. for Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet

Mazyar Keshvari

ordf. for Finansdepartementet

Ulf Leirstein

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Bente Stein Mathisen

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Magne Rommetveit

ordf. for Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet