Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari og Hanne Dyveke Søttar, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, viser til Meld. St. 1 (2017–2018) Nasjonalbudsjettet 2018 og Prop. 1 S (2017–2018) Statsbudsjettet, som ble lagt frem 12. oktober 2017. Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2018 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 19. oktober 2017, jf. Innst. 18 S (2017–2018).

Rammeområde 14 omfatter bevilgninger til Stortingets eksterne organer: Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen.

2. Regjeringens budsjettforslag

Nedenfor følger en oversikt over regjeringens bevilgningsforslag under rammeområde 14 slik det fremgår av Prop. 1 S (2017–2018), fordelt på kapitler og poster:

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 14

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2017–2018)

Utgifter

Stortinget og underliggende institusjoner

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

83 500 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

18 800 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

526 600 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

25 800 000

Sum utgifter rammeområde 14

654 700 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

2 200 000

2

Refusjon utland

300 000

Sum inntekter rammeområde 14

2 500 000

Netto rammeområde 14

652 200 000

3. Stortingets vedtak om rammeområde 14

Komiteen viser til at det 22. november 2017 ble inngått en avtale om statsbudsjettet for 2018 mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre og Kristelig Folkeparti. Det vises til behandlingen av Innst. 2 S (2017–2018) 4. desember 2017, samt til de respektive merknader i denne innstillingen.

Ved vedtak i Stortinget 4. desember 2017 er nettosum for rammeområde 14 fastsatt til 652 200 000 kroner. De fremsatte bevilgningsforslagene i denne innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd. Til de kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til de fremlagte budsjettforslag.

4. Stortingets underliggende institusjoner

4.1 Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten går til drift av Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det i den offentlige forvaltningen ikke blir begått urett eller feil mot den enkelte borger.

Regjeringen foreslår at det bevilges 83,5 mill. kroner for 2018.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen, for 2018. Komiteen viser til at Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det ikke blir begått feil eller urett av den offentlige forvaltningen mot den enkelte borger. Årlig mottar Sivilombudsmannen litt over 3 000 klager. I tillegg har Sivilombudsmannen funksjon som nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur og umenneskelig behandling. Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

4.2 Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten går til midler til drift av EOS-utvalget, som er gitt i oppgave å føre løpende kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-tjenestene).

Regjeringen foreslår at det bevilges 18,8 mill. kroner for 2018.

Komiteens merknader

Komiteen har ingen kommentar og slutter seg til forslaget.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2018, hvor det foreslås å redusere bevilgningen til EOS-utvalget med 1 mill. kroner.

4.3 Kap. 51 Riksrevisjonen

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder midler til drift av Riksrevisjonen, som gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt, og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i overensstemmelse med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Regjeringen foreslår at det bevilges 526,6 mill. kroner for 2018.

Komiteens merknader

Komiteen vil understreke at Riksrevisjonen utfører et svært viktig arbeid gjennom revisjon, kontroll og rettledning og bidrar til at statens midler og verdier blir forvaltet på en forsvarlig måte. Komiteen har merket seg at det foreslås en økning fra 468,2 mill. kroner i saldert budsjett for 2017 til 526,6 mill. kroner for 2018, og registrerer at økningen i sin helhet er knyttet til endringer i pensjonsordning i tråd med staten ellers. Komiteen slutter seg til forslaget.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2018, hvor det foreslås å redusere bevilgningen til Riksrevisjonen med 20 mill. kroner.

Post 75 Internasjonale organisasjoner og nettverk

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder driften av INTOSAI Development Initiative (IDI). Et mål med IDI er å styrke offentlig revisjon i utviklingsland og gjennom dette bidra til godt styresett, utvikling og kamp mot fattigdom. IDI er organisert som en stiftelse med et styre, et sekretariat og en rådgivende komité. Styret i stiftelsen blir ledet av riksrevisor. Regjeringen foreslår at bevilgningen på kap. 51 post 75 økes med 3 pst. til 25,8 mill. kroner for dekning av pris- og lønnsvekst.

Komiteens merknader

Komiteen har merket seg at det foreslås en økning fra 25 mill. kroner i saldert budsjett til 25,8 mill. kroner, og registrerer at økningen gjelder dekning av pris- og lønnsvekst. Komiteen slutter seg til forslaget.

5. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
Rammeområde 14
(Konstitusjonelle institusjoner)
I

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

83 500 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

18 800 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

526 600 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

25 800 000

Totale utgifter

654 700 000

Inntekter

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

2 200 000

2

Refusjon utland

300 000

Totale inntekter

2 500 000

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 5. desember 2017

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for kap. 51

Torgeir Knag Fylkesnes

Mazyar Keshvari

ordf. for kap. 43

ordf. for kap. 44