6.3 Avklaring av virksomhetsbegrepet i staten

6.3.1 Sammendrag

For allmennheten vil det være sentralt å kunne knytte informasjon om ressursbruk i statsregnskapet til den enkelte virksomhet. Dette forutsetter en entydig definisjon og avgrensing av virksomhetsbegrepet.

«Virksomhet» benyttes, i regelverket for økonomistyring i staten om et statlig forvaltningsorgan, i samsvar med språkbruken i tjenestemannsloven og hovedavtalen for arbeidstakere i staten. Et departement omfattes av virksomhetsbegrepet når det ikke opptrer som overordnet organ. Virksomhetsbegrepet omfatter de tre hovedvariantene ordinære statlige forvaltningsorganer («bruttobudsjetterte virksomheter»), forvaltningsorganer med særskilte fullmakter («nettobudsjetterte virksomheter») og forvaltningsbedrifter.

En statlig virksomhet forstås dermed som et forvaltningsorgan innenfor staten som juridisk person, dvs. ikke statsforetak, helseforetak, statseide aksjeselskap, stiftelser e.l. Det er i praksis hvert enkelt fagdepartement som avgjør om en statlig institusjon er en virksomhet i økonomiregelverkets forstand.

I forbindelse med prosjektet om publisering av regnskapsdata, vil DFØ – i dialog med departementene, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og i samarbeid med Statistisk sentralbyrå som ansvarlig for Enhetsregisteret – etablere en oversikt over statlige virksomheter med utgangspunkt i økonomiregelverket.

6.3.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.