5.1 Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

5.1.1 Sammendrag

Statens lånebehov for 2016 følger av forslaget til statsbudsjett for 2016. Det blir lagt opp til at finansieringsbehovet i hovedsak blir dekket ved opptak av nye, langsiktige lån innenlands. Av hensyn til markedet for statspapirer legger en normalt opp til å søke å jevne ut den langsiktige opplåningen over flere år. For 2016 er det foreslått en fullmakt på 75 mrd. kroner for opptak av nye, langsiktige lån.

Statens kortsiktige opplåning i markedet skjer ved salg av statskasseveksler, som er papirer med løpetid på inntil tolv måneder. For 2016 er det foreslått en ramme på 125 mrd. kroner for utestående volum i kortsiktige markedslån. Det er samme ramme som i 2015.

For andre kortsiktige lån ber en om en fullmakt der det ikke blir satt noen konkret beløpsgrense. En ber i tillegg om at den generelle fullmakten til å inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler blir videreført. Dette er omtalt nærmere i avsnitt 7.3, og forslagene er sammenfattet i tabell 7.3 i proposisjonen.

Det vises også til generell omtale av statsgjeldsforvaltningen i Meld. St. 1 (2015–2016) Nasjonalbudsjettet 2016. Dersom Stortinget vedtar de fullmaktene det her bes om, vil Finansdepartementet gi Norges Bank fullmakt til å dekke lånebehovet og ev. inngå derivatavtaler.

Det vises til proposisjonen for nærmere omtale av fullmaktene.

5.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak II under kapittel 8 Komiteens tilråding.